جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 70992 حقوقی 2
شماره دادنامه : 364/2/74
خواسته : خلع ید

رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهانها با وکالت آقای منصور بطرفیت آقای حسین قریشی و بانو باجی معروف به مریم قریشی مبنی برخلع یداز یک قطعه زمین شالیزاری بمساحت تقریبی سه هکتار واقع در قریه قادی محله بابلسر با توجه به گواهی حصر وراثت شماره 26379/6/67 و اسناد اصلاحات اراضی شماره 1242689/3/1353 و 1834485/4/1351 ابرازی و مدرکیه خواهانها که فتوکپی های مصدق آنها پیوست میباشد و پاسخ شماره 101437/3/71 مرکز خدمات کشاورزی بابلسر که درمقام تایید نسق زراعی مرحوم اسماعیل پور داداش مورث مدعیان اصدار یافته و با عنایت به قرارهای معاینه تحقیق محلی که توام با جلب نظر کارشناس صادر و بمرحله اجرا درآمده است و ملحوظات عضو مجری قرار و اقرار صریح خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه اراضی مورد خواسته به مرحوم مورث خواهانها (مرحوم اسماعیل پورداداش ) تعلق داشته و بعنوان زارع نصفه کار متصرف میباشد ( صورتجلسه اجرای قرار) و توجه به اینکه خوانده ردیف دوم بانو باجی قریشی زوجه مرحوم اسماعیل پورداداش مورث خواهانها بوده و نسبت به عرصه و اراضی مورد خواسته هیچگونه حقوق ارثی برای مشارالیها متصور نیست. مالکیت خواهانها از مجرای ارث و تصرف خواندگان محرز است وبدیهی است ادامه تصرفات خواندگان بدون اذن خواهانها بر اساس ماده 308 قانون مدنی استیلا بر حق غیر بنحو عدوان و غصب است نتیجتا" با توجه به مشاعی بودن اراضی موضوع اسناد اصلاحات ومراعات تعیین تکلیف ماد43 قانون اجرای احکام مدنی در مورد متصرفین املاک مشاعی دعوی خواهانها ثابت تشخیص و حکم به خلع ید خواندگان نسبت به اراضی مورد خواسته صادر و اعلام میگردد. رای صادره قابل تجدید نظراست.
رئیس دادگاه حقوقی 2 شهرستان بابلسر حسینی

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
64
تاریخ تصویب :
1374/02/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :