جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 74/326عمومی
دادنامه شماره : 4164/3/74
خواهان : خانم رعنا قربان زاده روشنی ساکن بهنیر ...
خوانده : اداره ثبت احوال بابلسر به آدرس بابلسر ...
خواسته : ابطال شناسنامه

رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان خانم رعنا قربان زاده بطرفیت اداره ثبت احوال بابلسر بخواسته ابطال شناسنامه شماره 13402وصدورشناسنامه جدید به تاریخ تولد8/5/1349 با توجه به خواسته و اظهارات بی شائبه گواهان مورد تعرفه خواهان و نظریه پزشکی قانونی بابلسردر مورد قدر متقین سن مشارالیها، ادعای خواهان ثابت تشخیص و ضمن ابطال سند سجلی مورد خواسته حکم به الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید بتاریخ تولد هشتم مرداد ماه 1349 (8/5/1349) بنام خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره قابل تجدیدنظراست.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان بابلسر حسینی

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
164
تاریخ تصویب :
1374/03/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :