جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 74/332 عمومی
دادنامه شماره : 30777/6/74
خواهان : آقای محمدعلی اصغر بوکالت از خان شهین نعمتی به آدرس بابل
خوانده : سیدحسین قادریان مجهول المکان
خواسته : فسخ فروشنامه

رای دادگاه
در خصوص دعوی بانو شهین نعمتی با وکالت آقای محمدعلی اصغری بطرفیت آقای سیدحسین قادریان مبنی بر فسخ فروشنامه عادی مورخه 27/4/1373 و استرداد مبیع موضوع سند یاد شده مقوم بمبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال با توجه به مستندات دعوی بویژه مدلول و مندرجات فروشنامه عادی مورخه 27/4/1373 ابرازی و مدرکیه خواهان که فتوکپی مصدق آن پیوست میباشد، نظر به اینکه خوانده به تعهدات خود در قبال خواهان در جهت پرداخت وجه چکهای موضوع ثمن معامله اقدامی معمول نداشته است و با وصف ابلاغ وقت از طریق نشر آگهی ایراد و اعتراضی نسبت به دعوی و مستندات ابرازی خواهان بعمل نیامده است نیتجتا" دعوی خواهان بتجویز مواد394و395قانون مدنی ثابت تشخیص و حکم به فسخ معامله (بیع ) موضوع سندعادی فوق التوصیف و تسلیم و تحویل مبیع به خواهان صادر و اعلام میگردد و بدیهی است خواهان مکلف و ماخوذ است در قبال قبض مورد معامله کل مبلغ را که من باب ثمن دریافت داشته است به خوانده مسترد دارد. رای صادره غیابی و قابل واخواهی است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان بابلسر حسینی

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
777
تاریخ تصویب :
1374/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :