جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 74/786 عمومی
شماره دادنامه 41307/10/74
خواهان : خدیجه چراغعلی زاده بنشانی بابل ...
خوانده : ابراهیم مشکین فر بنشانی بابلسر ...
خواسته : تقسیم مال مشترک

رای دادگاه
در خصوص دادخواست خانم خدیجه چراغعلی زاده بطرفیت ابراهیم مشکین فر مبنی بر تقسیم مال مشترک ( در صورت غیر قابل تقسیم بودن فروش مال مشترک ) با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و توضیحات متقاضی در جریان رسیدگی بویژه مدلول سند عادی مورخه 2/8/73 ابرازی متقاضی و نظریه کارشناس منتخب مبنی بر اینک سهم خواهان بمقدار91 مترمربع از پلاک 8396 فرعی از 8156 فرعی از یک اصلی بخش 12 ثبت بابلسر غیر قابل افراز و تفکیک می باشد و این نظریه از ناحیه اصحاب دعوی مصون از تعرض مانده است با احراز مالکیت خواهان نسبت به دو دانگ از ششدانگ پلاک فوق الاشعار موضوع خواسته محرز است و بتجویز ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 57 و مواد 9و10 آئین نامه قانون یاد شده دستور فروش پلاک فوق الاشعار صادر و اعلام میگردد رای صادره قابل تجدیدنظراست.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان بابلسر حسینی

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1307
تاریخ تصویب :
1374/10/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :