جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :74/130 عمومی 3
شماره دادنامه : 161223/9/74
خواهان : سیدآقاجان حسینی با وکالت محمود اصغرپور بابل ..
خوانده : نقی ابراهیمی با وکالت امرالله نعمت پور بابل ...
خواسته : تجویز انتقال منافع یکباب مغازه استیجاری

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای حاج سیدآقاجان حسینی با وکالت آقای محمود اصغرپور بطرفیت آقای نقی ابراهیمی با وکالت بعدی آقای امرالله نعمت پور مبنی بر صدور حکم به تجویز انتقال منافع یکباب مغازه استیجاری واقع در خیابان پاسداران بابلسر با توجه بخواسته و فتوکپی مصدق سند عادی مورخه 25/7/69مدرکیه خواهان و مدلول قرارداد اجاره مورخه 25/4/69 ابرازی و توضیحات طرفین بشرح صورتجلسات پرونده واجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی واظهارات گواهان مودر تعرفه در خصوص مورد ادعا مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فیمابین محرز است و نظر باینکه حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده و مالک از انتقال به غیر خودداری مینماید، مستندا" بماده 19 قانون مالک و مستاجر حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی نزدیک به رقبه مورد اجاره صادر و اعلام میگردد.بدیهی است پس از انتقال منافع مستاجر جدید نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجرجدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. رای صادره قابل تجدیدنظراست.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان - بابلسر حسینی

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1223
تاریخ تصویب :
1374/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :