جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 9/11/74
شماره دادنامه 75/43
شعبه ششم دادگاه عمومی اسلامهشر

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای (الف ) فرزند ... با وکالت آقای (ب ) فرزند ... بطرفیت آقای (ج ) فرزند ... بخواسته صدور حکم محکومیت خوانده به الزام به انتقال جمعا"481 سهم از سهام خوانده در شرکت.00 و سپس افزایش خواسته دایر بر مطالبه سود و سهام حق تقدم متعلقه به سهام موضوع خواسته در موعد مقررقانونی بکیفیت معنون دردادخواست تقدیمی ، نظر بخواسته وکیل خواهان و با التفات به مندرجات و مستدات دعوی و اظهارات طرفین دعوی در لوایح تقدیمی ، دادگاه در مورد ایراد خوانده به اصالت قرارداد مورخ 10/5/73 و ادعای سفید امضاء بودن این قرارداد صرفنظر از بی دلیل بودن این ادعاباعنایت به اینکه مندرجات قرارداد مذکور در همین صورتجلسه عادی دیگرکه باتقدیم دادخواست مورد استناد و تنفیذ خواهان قرار گرفته است ، به تفصیل مورد تایید و امضای خوانده قرار گرفته و این صورتجلسه مصون از تکذیب وی باقمیانده است به لحاظ اینکه خوانده مفادقرار داد مذکور را فی الواقع ضمن سند جداگانه فوق تاییدنموده ، رسیدگی به ادعای مذکور فاقد تاثیر در دعوی می باشد اما در ماهیت دعوی با عنایت به ایکه صورتجلسه مستند دعوی خواهان معطوفا" در تشریح و توضیح قرارداد مورخ 10/5/73 به امضاء خوانده رسیده واین صورتجلسه دلالت دارد که خوانده قبلا" هفتاد سهم از 234 سهم موصوف را در اختیار خواهان قرار داده و این موضوع قصد و رضای اصحاب دعوی را بقرارداد منعقده مدلل می سازد و به موضوع پرداخت وجه سهام از سوی خواهان بخوانده اشاره دارد و با توجه باینکه در خصوص تعداد 164 سهم باقیمانده وکالتنامه و دستور فروش سهام در فرمهای جداگانه توسط خوانده امضاء و در اختیار خواهان قرار گرفته است که قطع نظر از اعتبار و کاربر آن ، دلیل بر قصد خواندده در تملیک بقیه سهام بخواهان و بعبارتی دیگر خود دلیل بر تایید و تنفیذتوافقات و تعهدات قبلی بوده است و با عنایت باینکه 164 سهم باقیمانده موصوف حسب اعلام اصحاب دعوی و مندرجات صورتجلسه بواسطه افزایش سرمایه شرکت.00 بتعداد481 سهم افزایش یافته و در خصوص تعلق 234 سهم از این تعداد سهام بخوانده بشرح مندرج در صورتجلسه مستند دعوی بعلاوه بر اینکه مورد پذیرش وکیل خواهان قرار نگرفته خوانذه نیز دلیلی بر ایفای تعهدات یکجانبه خود ارائه ننموده وبا عنایت به اینکه مستفاد از مواد34 و41 قانون تجارت ایراد واشکالی بقرار داد و تعهدات طرفین وارد نبوده و نظر باینکه از ناحیه خوانده در قبال دعوی مطروحه وکیل خواهان ومتسندات ابرازی نامبرده ایراد و دفاع موجه و مثر دیگری که در خور تدقیق وامعان نظرباشد بعمل نیامده علیهذا با اعلام رد مدافعات تعرضات خوانده دادگاه معطوفا" به مجموع محتویات پرونده دعوی مطروحه وکیل خواهان را ثابت دانسته مستندا" بمواد10و185و219 قانون مدنی و مدلول ماده 223 قانون مذکور حکم بر محکومیت خوانده به حضور در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و انتقال و واگذاری 481 سهم از سهام شرکت.00 (صادرو اعلام می دارد.
رای شبعه سوم تجدیدنظر استان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ج ) بطرفیت آقای (الف ) نسبت به دادنامه 15/943/11/74 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی اسلامهشرنظر باینکه خواسته دعوی دادنامه بدوی بمبلغ /481000 ریال مقوم گردیده است و رای صادره قطعی می باشد لذا باستناد بند6 ماده 19قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادرو اعلام می شود این قرار قطعی است. (75/3ت /1012)

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
200
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4375
تاریخ تصویب :
1374/11/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :