جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 31/6/79
کلاسه پرونده : 78/1606/1588
شماره دادنامه : 1262-31/6/79
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 1606 دادگاه عمومی مجتمع قضائی امور جنایی تهران به ریاست جعفر رشادتی
شاکی : فخری (توران ) جعفری فرزند فتح الله
متهم : سلمان تموک فرزند نریمان فعلا" بازداشت پیرو قرار شماره 396-26/8/78
سعید بخشی فرزند حیدر- احمد پیربلاغی فرزند جعفر
موضوع اتهام : قتل عمدی
گردشکار: بتاریخ 31/6/79 در وقت فوق العاده مقرر شعبه 1606دادگاه عمومی تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید0

رای دادگاه
در این پرونده سلمان تموک فرزند نریمان 37 ساله ، اهل اردبیل ساکن تهران ، مسلمان ، بازداشت موقت متهم است به قتل عمدی نادر دولتخواه پیله رود ، شرب خمر و نگهداری تجهیزات ماهواره 0 خلاصه ماوقع اینکه خانم فخری جعفری فرزند فتح ا000درتاریخ 21/7/78 طی شکایتی اعلام مینماید که شوهرش ، از تاریخ 18/7/78 از منزل خارج ومراجعت نکرده است پرونده پس از تشکیل جهت تکمیل تحقیقات و پیدایش فقدانی به دایره 11 آگاهی نایب ارجاع میگردد شاکی از فردی بنام احمدپیربلاغی اعلام مظنونیت که از مشارالیه تحقیق میشود و برق مقتضی در جهت پیدایش فقدانی تحقیقات از مطلعین دیگر بعمل می آید نهایتا" همسر مفقودی فردی بنام سلمان رامعرفی و از تهدیدات وی علیه همسرش مطالبی را بیان و اعلام شکایت کرده و بیان میدارد که احتمال دارد شوهرش را از بین برده باشد دلیل دعای خود را پیدا شدن مقداری از مدارک شوهرش در حوالی محل کار مظنون سملان اعلام مینمای با توچه به گزارش آگاهی دستوردستگیری مظنون صادر مشارالیه دستگیر بشرح بازجوئی مورخه 29/7/78 اعلام می کند از مفقود اطلاعی ندارد و دستخط های نوشته های مکشوفه متعلق به او نمی باشد ولی شرابها و ماهواره مال خود اوست برای متهم قرار تامین مقتضی صادر جهت ادامه تحقیقات در اختیار آگاهی قرار می گیرد0 پس از اعلام وصول نتیجه خط شناسی اداره تشخیص هویت مشخص میگردد کلیه خطوط متعلق به متهم است 0
نهایتا" در جریان تحقیقات تکمیلی و فنی و علمی متهم که بادلایل کافی مواجه است ارتکاب قتل مقتول در محضر دادگاه بشرح بازجوئی مورخه 18/8/78 اعتراف مینماید و با توجه به موارد اعتراض جسد و محل دفن آن شناسائی و با هدایت متهم پس از انتقال به پزشکی قانونی مورد معاینه قرار گرفته آثار موجود منعکس و نهایتا" علت مرگ مقتول با مشخصات نادر دولتخواه پیله ور پس ازآزمایشات مربوطه اصابت جسم سخت و به سر وعوارض ناشی از آن تعیین می گردد0 و با توجه به آزمایشات سم شناسی وجود الکل در علت مرگ قید نمی شود که حکایت از مصرف نشدن آن است متهم در بازجوئی مورخه 26/8/78 در محضر دادگاه صراحنا" به قتل مقتول و شرب خمراعتراف اعتراف مینماید0 ونحوه کشتن نحوه دفن جسد نحوه نوشتن دستخط ها و اعلام و بر منبای اهظارات وی صحنه بازسازی که با توجه به تحقیقات اعترافات و اقاریر منطبق با واقع بوده و نیز با توجه به نحوه عملکرد متهم پس از قتل مقتول شرب خمر ادعائی گرچه ممکن است برای فرار از مجازات اعدام باشد0 تاثیر در او به آن حد نداشته است که او را مسلول الاراده کند متهم پس از مدتی نامه ای از زندان ارسال و مشخصات افراد دیگر را بعنوان مصلح و دخیل در قتل اعلام میکند که بشرح بازجوئی مورخه 20/2/79 دقیقا" از وی تجقیق گردیه علیرغم ادعاهائی از ناحیه متهم آنچه مسلم است مشارالهی صراحتا" زدن مقتوله با لوله - افتادن مقتول زدن دوباره مقتول را اعتراف میکند و ادعای دیگری نیز مطرح میکند که سعید گلویش را زیر پاهای خود گذاشت که این ادعا صرفنظر از اینکه تحقیقات بعدی صحت آنرا ثابت نمی کند با علت تامه تعیین شده نیز منافات دارد چه اینکه اثری در گلوی مقتول که منجر به مرگ وی شود یافت نشده است علیرغم وجود این مسائل و محرز بودن مقتول از ناحیه متهم مجددا" از طریق آگاهی تحقیقات درخصوص ادعاهای انجام و متعاقبا" تحقیقات در دادگاه نیز پیگیری که ادعاهای متهم از طرف منتسب الیهما مورد انکار واقع شده النهایه نتیجه تحقیقات حاکی از اقدام متهم به تنهائی به قتل مقتول بود فلذا وقت رسیدگی تعیین از قیم صغار، با توجه به اینکه مقتول دارای دو فرزند صغیر بوده که سن بلوغ نرسیده اند تحقیق که تقاضای قصاص متهم را نموده نماینده اداره سرپرستی در جلسه دادگاه به جهت رعایت غبطه صغار تقاضای پرداخت دیه برای صغار را نموده و مصلحت آنها را در قصاص نشدن متهم اعلام نمود0 متهم نیز به دفاع از خود پرداخت که اظهارات وی در مقام آخرین دفاع قابل توجه است 0 وکیل تخسری وی نیز از متهم دفاع نمود0 با توجه به اعلام اداره سرپرستی واطلاغ قیم صغار که اداره مربوطه صلاح صغار را در پرداخت دیه اعلام نموده قیم به نظریه اداره سرپرستی معترض که اعلام داشت اگر هدف رعایت غبطه صغار با پرداخت دیه است خودحاضر به تودیع سهم الدیه صغار برای رعایت مصلحت آنها است که مراتب به اداره سرپرستی مجددا" اعلام که با توجه به تودیع سهم الدیه صغار جهت رعایت غطبه آنها داره سرپرستی بشرح نامه بشماره 78/12/24 مورخه 26/6/79 بالامانع بودن قصاص متهم سلمان قموک از طرف آن اداره را اعلام نمود0 النهایه موضوع مورد بحث که قابل طرح است این است که با فرض وجود صغار مقتول صدور حکم قصاص به کیفیت حاضر و با توجه به اعلام نظر موافق اداره سرپرستی وجاهت قانونی خوهد اشت یا خیر؟ رویه معمول که اغلب اقدام میشود وآراء تائید شده محاکم بدوی از دیوانعالی محترم کشور وجود دارد این بود که پ ساز اعلام نظر سرپرستی به اخذ سهم الدیه صغیر0 اولیاء قاتل سهم الدیه را پرداخت مینمود0 ومتهم از جهت جنبه عمومی به حبس محکوم میشد0 اما در فرضی حاضر خود قیم اقدام به این امر نموده که بهرحال اگر بحث مصلحت غیر با تودیع دیه است نتیجه حاصل است 0 از نظر وجود نص قانونی برایمورد یک اولیاءدم صغیر باشند ولی دم کبیری نیز نباشد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ساکت است در این راستا اداره حقوقی قوه قضائیه بشرح نظریه مورخ 6469/7-16/1/76 اعلام داشته که قیم صغار نیز میتواند تقاضای قصاص نماید0 چند نظر در این خصوص قابل طرح است الف ) به جهت فقد قانون صریح باید با رجوع به منابع معتبر فقهی راه حل قضی راپیدا کرد که با رجوع به منابع اختلاف نظر مراجع عظام در اینخصوص است تعدادی از مراجع عظام مصحلت صغیر را ملاک قرار داده اند تعدادی نیز صبر کردن تا کبر صغار0
ب ) با سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و با توجه به ماده 497 همان قانون که صرفا" قوانین مغایر ملغی است معتقد شویم که ماده 52- از قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 کماکان در اینخصوص به قوت خود باقی است فلذا به استناد به این ماده (52) تقاضای قصاص قیم مخوصصا" با تودیع سهم الدیه صغار پذیرفته شود0 این دادگاه به دو دلیل صدور حکم قصاص برای متهم را موجه میداند0 اول اینکه در موردی که هدف غبطه صغار با پرداخت دیه است 0 وخود قیم مبادرت به رعایت غبطه صغار میکند و د رموارد قید شده که آراء تائید شده وجود دارد 0 با پرداخت سهم الدیه صغیر و عدم مخالفت سرپرستی متهم از قصاص رهائی مییابد یا فرضی تودیع سهم الدیه صغار از طرف قیم نتیجه دوم معتقد به اعتبار و فسخ شدن ماده 52 از قانون حدود و قصاص مصوب 1361 بوده و اقدام قیم در تقاضای قصاص موجه تشخیص داده میشود0 النهایه در خصوص اتهام متهم موصوف دایر بر قتل عمدی نادر دولتخواه پیله ور با توجه به اعترافات و اقاریر وی ، کشف جسد با هدایت وی تشریع نحوه قتل و بازسازی صحنه مقرون به واقع بودن اعترافات و اقاریر، دست نوشته های مکشوفه که برای رد گم کردن توسط قاتل تحریر یافته و سایر قرائن وامارات منعکس در پرونده و با توجه به تقاضای قیم صغار برای قصاص متهم و موافقت اداره سرپرستی دادگستری تهران با قصاص و رعایت شدن غبطه صغار با استناد به ماده 52 از قانون حدود و قاصص مصوب 1361 و مواد206و207 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و استناد به آیه شریفه ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب متهم موصوف را به یکبار قصاص نفس محکوم مینماید درخصوص اتهام وی دایر بر شرب خمر با توجه به اعترافات و اقاریری و با رعایت اینکه نگهداری با توجه به شرب خمر که حداست جرم جداگانه ای نیست مستند بمواد165و174 از قانون مجازات اسلامی مشارالیه رابه تحمل هشتاد تازیانه که با شرایط شرعی و قانونی نواخته شود محکوم مینماید و در خصوص اتهام وی دایربر نگهداری تجهیزات ماهواره با توجه به اعترافات و اقاریر وی و کشف تجهیزات با احراز بزهکاری و انطباق عملش با بند الف از ماده 9 قانون مکمنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مشارالیه را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم مینماید تجهیزات مکشوفه در اجرای ماده 3 قانون فوق الذکر تحویل سازمان صدا و سیمای چمهوری اسلامی ایران گردد در خصوص شکایت شاکی علیه متهم موصوف دایر بر سرقت لحاظ عدم کفایت دلایل شرعی و قانونی رای برائت صادر میگردد در خصوص اتهام سعید بخشی فرزند حیدر و احمدپیربلوغی فرزند جعفر، دایر بر مداخله در قتل مقتول بلحاظ عدم کافیت دلایل شرعی و قانونی قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور می باشد0
رئیس شعبه 1606 دادگاه عمومی تهرانشماره دادنامه : 964/33
تاریخ رسیدگی : 26/11/379
تجدیدنظرخواه : آقای سلمان تموک (محکوم علیه )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1262-28/6/79 صادره از شعبه 1606 دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه : بتجدیدنظرخواه 4/10/79تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر 6/10/79
مرجع رسیدگی شعبه 33 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه آقایان : رحمت الله عروجی رئس ومحمد رامزی مستشار

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی
گزارش مورخه 21/7/78 نیروی انتظامی تهران حاکیست که درتاریخ مذکور خانم فخری جعفری با ارائه یک قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه اعلام مینماید که شوهرم بنام نادر دولتخواه در تاریخ 18/7/1378 به قصد شهرک فرهنگیان ازخانه خارج و تا کنون مراجعت نکرده است 0 با شروع و ادامه تحقیقات شخصی بنام سلمان تموک دستگیر و در بازجوئی مورخه 29/7/78 از موضوع اظهار بی اطلاعی نموده لکن به شرب خمر و نگهداری ماهواره اعتراف کرده و با قرارتامین بازداشت میگردد نامبرده در مورخه 18/8/78 در شعبه 1606 دادگاه عمومی تهران حاضر و ضمن اعتراف به قتل میگوید( با نادر همشهری بودیم و در تهران زندگی می کردیم ایشان بمن گفت به دخترعمه اش ازدواج کنم مدقمات کار و راه فراهم شد و تا خانواده دختر فهمیدند که من قبلا" ازدواج کرده بودم و نادر به آنها زنگ می زند ومی گوید که دختران را به ایشان ندهید آدم خوبی نیست و معتاد می باشد و دو تا زن قبلی داشته که یکی در تصادف مرده ودیگری را طلاق داده است وقتی نادر زنگ میزند دخترعمه اش هم نشانی را به خانه پدرم برده و پس میدهد من رفتم دهات متوجه شدم که بخاطر تلفن نادر ازدواج بهم خورده است برگشته به نادر گفتم چرا اینکار را کردی ؟ گفت خوب کار کردم و بمن فحش داد و باهم در گیر شدم لوله ای که داخل حیاط بود برداشته و زدم به گردنش او افتاد0 متوجه شدم که تمام کرده و مرده است نمیدانم یک ضربه زدم یا دو ضربه ولی افتاد متوجه شدم که تمام کردتوی حیاط چاه بود انداختم داخل چاه و درش را بسته و نوشته ها را هم من نوشتم که خانواده اش نفهمند که مرده است 0 هر دو نفر شراب هم خوردیم وتریاک هم کشیدیم 0 چون از ساعت 3 بعدازظهر تا دم غروب نشستم و بعد از خوردن شراب درگیر شدیم ومن می دانستم چکار دارم میکنم فقط دوتایی بودیم واسم دیگران را که برده ام اشتباه کرده ام کشتن نادر با به تنهائی قبول دارم قتل و شرب خمر را می پذیرم ضربه ها را به گردنش زدم ) پزشکی قانونی و گزارش معاینه جسد پس از اشاره به آثار موجود در آن علت فوت را به اعلام نتیجه آزمایش های درخواستی موکول و طی نامه شماره 2172/5/10-28/1/1379 علت فوت را اصابت جسم سخت به سر و عوارض ناشی از آن اعلام مینماید0 دادگاه در تاریخ 13/6/1379 با حضور قیم صغار بنام بانو توران جعفری (فخری ) و متهم و وکیل تخسیری وی آقای التفات سنایی تشکیل بعد از اعلام درخواست اداره سرپرستی به صدور حکم دیه با رعایت غبطه صغار میگوید با رعایت مصلحت صغار قصاص میخواهم 0 دادگاه به متهم تفهیم اتهام مینماید0 متهم میگویدمن شوهرش را زدم ولی باعثش سعید شد0 سعید عرق آورد و گفت این باعث شد که دخترعمه ام با تو ازدواج نکند و بعد از خوردن عرق همدیگر را زدیم و بعد با کمک سعید به چاه انداختم و با لوله به گردنش زدم افتاد0 بعد وکیل تسخیری متهم مطالبی در دفاع از موکل خود بیان میدارد0 دادگاه در تاریخ 31/6/79 بااعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای نموده و بموجب دادنامه 1262- 28/6/79 آقای سلمان تموک فرزند نریمانرا باتهام قتل عمدی نادر دولتخواهو شرب خمر و نگهداری تجهیزات ماهواره ای با توجه به اعترافات و اقاریر وی و کشف جسد و قرائن و امارات موجه ودر پرونده مقصر تشخیص و با اشاره به تقاضای قصاص از طرف قیم صغار و موافقت اداره سرپرستی دادگستری به قصاص و رعایت غبطه صغار به استناد ماده 9 قانون حدودو قصاص مصوب 1361 و مواد 206و207 و 165و174 و بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نامبرده را درمورد قتل عمدی به قصاص نفس ودر رابطه با شرب خمر به تحمل 80 تازیانه بعنوان حد شرعی با شرائط مربوط و پنج میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات وتحویل آن به سازمان صدا و سیمای جمهوی اسلامی ایران محکوم مینماید0 وآقایان سعید بخش یواحمد پیرلوعی را از اتهام انتسابی تبریه میکند و پرونده بااعتراض محکوم علیه به دیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رامزی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین انتاظری دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر تقاضای تایید دادنامه شماره 1262-28/6/79 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد0
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده رسیدگی دادگاه واحراز جنایت ارتکابی سلمان تموکل فرزند نریمان از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال اساسی ندارد لکن با عنایت به نکاتی
1- صغر سن اولیاءدم (دوفرزند صغیر مقتول )
2- فقد دلیل قانونی بر مجاز بودن قیم صغار(مادر اولیاءدم ) در تقاضای قصاص از طرف آنها
3- انقضاء مدت اعتبار ماده 52 قانون حدود و قصاص سابق (علی فرض عدم انفساخ و یا عدم مغایرت آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
4- دوگانگی در درخواست اداره امور سرپرستی تهران ( بنابرنامه بشماره 78/12-24-ع -26/6/79 شعبه هشتم اداره امور سرپرستی تهران ) که ضمن تائید پرداخت شدن سهم صغار مقتول از دیه کامله (که قبلا" از دادگاه تقاضای صدور حکم بر دیه بجهت رعایت غبطه صغار کرده بود) با تقاضای قصاص هم موافقت کرده است 0
5- لزوم احرازتفویض اختیار به رئیس اداره امور سرپرستی تهران (بلحاظ فقد قانون بر اختیار داشتن رئس اداره مذکور یا ریاست حوزه قضائی در تقاضای دیه یا قصاص از طرف اولیاء دم صغیر) حکم بر قصاص نفس سلمان تموککه از جهت قتل عمدی نادر دولتخواه موجه نیست لذا ضمن ابرام رای دادگاه در مورد محکومیت متهم به تحمل حد شرب خمر و پرداخت جزای نقدی ( در رابطه با نگهداری تجهیزات ماهواره ) در موردقصاص نفس نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد و ایجاب میکند از طریق مقتضی از ریاست محترم قوه قضائیه در مورد این پرونده ( درخصوص بند5 ) استعلام شود0
دفتر شعبه سی وسوم دیوانعالی کشور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1262
تاریخ تصویب :
1379/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :