جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 80/646/27 دادگاه عمومی مشهد
شماره دادنامه : 27/197-29/9/80 احکام
خواهان : علی اکبر حسن زاده - مدیرعامل شرکت ساختمان دیناز
خوانده : اداره کل راه وترابری خراسان
خواسته : مطالبه هزینه دادرسی و تاخیر تادیه

بسمه تعالی - رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای علی اکبر حسن زاده ، مدیرعامل شرکت ساختمانی دیناز به طرفیت اداره کل راه وترابری استان خراسان به خواسته مطالبه هزینه دادرسی وتاخیر تادیه و غیره بشرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه هزینه دادرسی مبلغ هشت میلیون و پانصد و نود ودو هزار و ششصد و شصت ریال شده و هزینه کارشناسی چهارصد هزار ریال شده است وتاخیر تادیه هم حسب نظر کارشناسی در لایحه تقدیمی شماره 717-19/7/70 و نظریه تکمیلی مورخ 24/9/80 مبلغ سیصدو بیست و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و چهار هزار و صدو هفده هزار ریال گردید و نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ شده که اداره خوانده با تقدیم لایحه 778-14/8/80 با توضیحاتی که داده است درخواست رد تاخیر تادیه را نموده است که کارشناس محترم توضیحات تکمیلی را داده است که هیچگونه ایراد واشکالی در نظریه کارشناسی شهود نیست و حسب محتویات پرونده و مدارک پیوست شرکت خواهان درخواست مطالبات خود را در سال 1375 نموده است و اداره خوانده پاسخ منفی داده است علیهذا ادعای شرکت خواهان در مورد هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و هزینه کارشناسی محمول بر صحت است دادگاه مستندا" به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و522 قانون آئین دادرسی مدنی ا داره راه وترابری خراسان را به پرداخت 8592668 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 325774117 ریال بابت تاخیر تادیه و پرداخت 400000 ریال هزینه کارشناسی در حق شرکت خواهان محکوم می نماید رای دادگاه حضوری است و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظراست .
دادرس شعبه 27 دادگاه عمومی مشهد - رضوانی نیا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
197
تاریخ تصویب :
1380/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :