جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 13/7/72
شماره دادنامه 387/21
شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) و خانم (ب ) با وکالت آقایان (ج ) و (د) دادخواستی بطرفلیت خانم (ه) و آقای (و) بخواسته ابطال صورت جلسه مورخ 6/7/71 مجمع عمومی فوق العاده شرکت.00 و بطلان ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و اعاده مالکیت بوضع سابق مقوم به 800000 ریال تسلیم و اظهار نموده اند که خانم (ه) که دارای 25 سهم از شرکت با مسئولیت محدود.00 بوده پنجاه درصد از سهم الشرکه شرکاء دیگر باسامی (ز) و (ح ) و (ت ) را نیز خریداری و صاحب 75 درصد سهام گردیده و چون طبق ماده 21اساسنامه و مواد106و107 قانون تجارت جهت اعتبار تصمیمات متخذه علاوه بر اکثریه سرمایه اکثریت عددی شرکاء نیز ضروری بوده مشارالیها بمنظور تحصیل اکثریت عددی شرکاء در31 شهریور1371 با مقدمه چنین اظهار تمایل بانتقال 15 درصد سهام الشرکه خانم (ی ) بخانم (ب ) و ده درصد سهام خود بشوهرش که خوانده ردیف اول است نموده و چون روز بعد خانم (ه) از تنظیم صورتجلسه دوم خودداری نمود خواهانها متوجه شدند که موضوع دامی جهت تحصیل اکثریت عددی بوده که مراتب بطلان صورتلجسه مورخ 6/7/71 را باداره ثبت شکرتها اعلام و خانم (ه) را از وکالت برای امضای دفاتر و انجام تشریفات عزل معذالک صورتلجسه مزبور در4/8/71 ثبت وآگهی گردیده و خوانده ردیف یک آقای (و) در عداد شرکاء و صاحبان سرمایه قرار گرفته است که بجهات مذکور باعتبار اینکه جلسه میبایستی در محل شرکت تشکیل می گردید و در خارج از محل شرکت تشکیل شده و در متن صورتجلسه ساعت شروع و ختم آن مشخص نشده و وجوه مذکوره در صورتجلسه در دفاتر شرکت عمل نشده وآقای (و) درمحل تنظیم صورتجلسه حاضر نبوده و یک نسخه از صورتجلسه که در دست خواهانها است فاقد امضای وی بوده و صورتجلسه در31/6/71 تنظیم ولکن تاریخ 6/7/71بر آن گذارده شده و در1/7/71 خانم (ه) از وکالت عزل شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته می گردد که پرونده بشعبه 58دادگاه حقوقی 2 تهران ارجاع و این دادگاه دعوی را غیر مالی و در صلاحیت محاکم حقوقی یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت بصلاحیت دادگاههای حقوقی یک تهران صادر که پرونده در شعبه 25 دادگاه حقوقی یک تهران مورد رسیدگی واقع و آقایان (ل ) و (م ) بوکالت از خواندگان در دادرسی وارد و اظهار نموده اند طبق ماده 28 اساسنامه اختلافات بین شرکاء باید از طریق حکمیت حل و فصل گردد و صورتجلسه و اقدامات مترتب بر آنکه خواهانها درخواست ابطال آن را نموده اند در واقع دعوی علیه شرکت.00 است نه علیه خواندگان که جزء شرکاء می باشند و دعوی میبایستی علیه شرکت طرح می شد و بالاخره صورتجلسه مورخ 6/7/71 صحیحا" تنظیم و خواهانها ذیل آنرا امضاء و موجهی جهت ابطال آن نمی باشد دادگاه طی دادنامه شماره 25512/5/72 باستناد اینکه خواهانها براساس دادخواست تقدیمی بطلان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکتی را می خواهند که دارای شخصیت حقوقی مستقل و جدا از شخصیت شرکاء آن می باشد در حالیکه شرکت را طرف دعوی قرار داده اند فلذا دعوی در کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و قراررد دعوی را صادر که وکیل خواهانها از این قرار تجدیدنظرخواهی شعبه 21 دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره 580/1621/11/72 باستناد اینکه هرچنددعوی در هر حالی راجع بشرکت می باشد ولکین بکیفیت مطروحه متوجه خواندگان نیز بوده و عدم طرح دعوی علیه شرکت مذکور با امکان طرح دعوی و وورود ثالث از ناحیه آن شرکت خللی بحقوق وی وارد نساخته و موجب عدم رسیدگی بماهیت دعوی نمی گردد و با نقص قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی بماهیت امربشعبه 25دادگاه حقوقی یک تهران اعاده و در جلسه رسیدگی وکلای خواندگان اظهار نموده اند مطالب مندرجه در دادخواست از نظر قانونی موجه نمی باشد و آنچه را که امضاء شده صورتجلسه مورخ 6/7/71 برخلاف مقررات قانونی تنظیم یافته صحیح نیتس چون طبق قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود که نسبت بسایر شرکتها تشکیلات مختصری دارند و تعداد شرکاء نیز محدود می باشد ملزم نیستند جهت تنظیم صورتجلسه اگر همه شرکاء صورتجلسه را امضاء نمایند جلسه در دفتر شرکت تشکیل گردد و این صورتجلسه توسط خواهانها امضاء شده واحد از شرکاء که خانم (ه) است نیز ذیل آنها امضاء و امضای خوانده دیگر بعدا" موثر در مقام نیست چون امضای موخر دال بر تنفیذ مفاد صورتجلسه می باشد و به آن جنبه قانونی می دهد و راجع بعدم وجوه در دفاتر شرکت بفرض اینکه وجوه مذکور در دفاتر ثبت نشده باشد می تواند موجبات بطلان صورتجلسه را فراهم آورد بهر صورت صورتجلسه با توجه بامضای کلیه شرکاء در ذیل آن بنحو قانونی تنظیم یافته ودرخواست بطلان آن موجه نیست که درخواست رد دعوی می گردد آقای (ج ) احد از وکلای خواهانها اظهار نموده که صورتجلسه درنیمه شب 31/6/71 با خدعه و نیرنگ خانم (ه) تنظیم یافته و تاریخ آن 6/7/71 گذارده شده که بلافاصله فردای آن شب (1/7/71) خواهانها با مراجعه باداره ثبت شرکتها مشارالیها را از وکاکلت عزل و بطلان صورتجلسه رااعلام که این اعلام بشماره 138360/7/71 اداره ثبت شرکتها ثبت می گردد و پیوست آن فتوکپی صورتجلسه که فاقد امضای آقای (و) و فاقد مهر شرکت نیز بوده تسلیم می شود که بنا بمراتب بطلان صورتجلسه مورد تقاضا است آقای ل احد از وکلای خواندگان اظهار نموده ادعای تنظیم صورتجلسه مورخ 6/7/71 در نیمه شب 31/6/71 فاقد دلیل است وتکذیب می شود و درخواست بطلان هر صورتجلسه ای که امضاء می شود بدون دلیل موجه قابل قبول نمی باشد دادگاه پس از انجام سوالاتی از وکلای طرفین جهت اخذ توضیح پیرامون قضیه پرونده مربوط باداره ثبت شرکتها را در رابطه با شرکت مسئولیت محدود مسمر مطالبه ونهایتا" بشرح دادنامه شماره 1588/2/73 باستناد اینکه تصممیات راجع بشرکت همواره می بایستی با اثکریت عددی شرکاء اتخاذ گردد و درانتقال سهم الشرکه رعایت اساسنامه شرکت.00 با مسئولیت مخدود نگردیده و تاریخ مندرج در صورتجلسه انتقال سهم الشرکه باتاریخ اعلام درخواست خاهانها در اداره ثبت شرکتها بشماره 13836/7/71تطبیق نمی نماید و موخر است و انتقال سهام مخالف اساسنامه قانون تجارت است و تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده خلاف واقع می باشد واقدام و عمل وکیل پس از عزل از وکالت نیز مردود و اثری بر آن نیست دفاع وکلای خواندگان را موثر ندانسته و با پذیرش دعوی خواهانها حکم به بطلان صورتجلسه مورخ 6/7/71 مجمع عمومی فوق العاده شرکت و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و حکم بر اعاده وضع بصورت سابق صادرکه این دادنامه در21/2/73 بوکلای خواندگان ابلاغ و در4/3/73 نسبت به آن از جانب وکلای مزبور تجدیدنظرخواهی وتبادل لوایح انجام پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و لوایح طرفین ودادنامه شماره 1588/2/73 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
ایرادات و اعتراضات وکلای تجدیدنظرخواهان عمدتا" در ماهیت دعوی و خدشه نسبت باستنباط قضائی دادگاه و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه بمستندات و مبانی مذکور درآن و عدم ایراد و ا عرتاض موثری نسبت به آن و عدم اشکال موثری از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نتیجتا" ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
200
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
387
تاریخ تصویب :
1372/07/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :