جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 24/12/72
شماره دادنامه 72/823/18
شعبه 18 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند ... باوکالت آقای (ب ) دادخواستی بخواسته الزام خوانده به انتقال هشت سهم و یکدهم سهم از25 سهم شرکت (س ) سهامی خاص بشماره ثبت 1620 معادل نیم دانگ از اموال منقول و غیر منقول شرکت بشرح سند مورخ 27/9/67 و صورتجلسه قرار تامین 702212 ق 10 از لحاظ رسیدگی مقوم به 000/100/2 ریال با منظور نمودن مطلق خسارات و بعلاوه صدور قرار تامین خواسته بطرفیت آقای (ج ) فرزند ... تقدیم دادگاههای حقوقی یک اصهفان نموده که به شعبه 25 دادگاه حقوقی یک اصفهان ارجاع شد و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده 25سهم یکصدهزار ریال از شرکت (س ) سهامی خاص که حالیه با تغییر نام بشرح پرونده ثبتی با نام شرکت (ش ) تحت همان شماره ثبتی 1620 که در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسیده و مشغول کار است می باشد و معادل نیم دانگ از کل ششدانگ شرکت مذکور یعنی کلیه اموال زمان خرید تا کنون که شامل کلیه اموال منقول و از قبیل ماشین آلات و دیگر وسائل وکلیه مواد رنگی موجود در کارخانه وکلیه وسائل حمل و نقل کارخانه شامل یک دستگاه ماشین بنز تانکر آب یکدستگاه لیلان تانکر آب و وانت داتسون و وانت نیسان وآنچه بشرح پرونده تامین دلیل کلاسه 70224ق 10 در کلاخرانه موجود و آنچه که طبق دفاتر جزء اموال شرکت می باشد و نیز نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1620 واقع در بخش اصفهان که در چهار قطعه ده هزار متری قرار گرفته را بموکل واگذارو ثمن آنرا تماما" دریفات نموده و مقرر بوده به میزان اموالی که بموکل واگذار شده از تعداد سهام خود سهام نیز بوی واگذار نماید توضیحا" کل سرمایه شرکت که شامل تمامی ششدانگ اموال فوق الذکر می گردد و طبق توافق سهامداران که مورد تایید موکل بوده بطور اسمی و صوری به ده میلیون ریال تقویم و یکصد سهم یکصد هزارریال تقسیم گردیده که بشرح پرونده ثبتی تعداد25 سهم یکصد هزار ریال از یکصد سهم کل سهام شرکت سهام شرکت متعلق بخوانده می باشد اینکه با منظور داشتن مراتب فوق استدعا دارد در رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته اقدام گردد ضمنا" نظر باینکه ممکن است خوانده بلحاظ اینکه هنوز سهام خود را بنام موکل رسمی ننموده آنها را بضرر موکل به دیگری انتقال دهد و احقاق حق موکل بعدا" دشوار شود صدور قرار تامین و توقیف هشت سهم و 13 از25 سهم از100 سهم کل شرکت مورد تقاضا می باشد و ضمنا" تقاضای اعطای گواهی می شود تا موارد استفاده خود را از اداره ثبت شرکتها اخذ وتسلیم نماید ومستندات دعوی را فتوکپی مصدق روزنامه های رسمی فتوکپی مصدق وکالتنامه ملصق به تمبرمالیاتی وتعاون فتوکپی مصدق صورتجلسات مربوطه عنداللزوم محتویات پرونده ثبت شرکتها صورتجلسه پرونده کلاسه 70224 ق 61 تامین دلیل فتوکپی مصدق سند مورخ 27/9/67 فتوکپی مصدق مدرک پرداخت ثمن معامله وعنداللزوم معاینه محلی وارجاع امربکارشناس اعلام نموده است دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و با اعطاء گواهینامه ثبت شرکتهای ثبت اصفهان بشماره 2447 ثبتی مورخ 27/4/72 اخذ و تحویل و ضمیمه پرونده شده و در جلسه 10/5/1372 که با حضور خواهان و وکیلش و بدون حضور خوانده تشکیل شد و پس از مدافعات وکیل خواهان بموجب دادنامه شماره 377 مورخ 10/5/1372 بدینشرح (آقای ب ) بوکالت از آقای (الف ) بطرفیت آقای (ج ) اقامه دعوی و الزام خوانده را به انتقال 8 سهم و یک سوم سهم از سهام شرکت سهامی خاص (س ) را درخواست کرده است نظر باینکه حسب سند عادی مورخه 27/9/1367 استنادی وکیل خواهان و لایحه بشماره 9446/5/72 خوانده فروش سهام مورد دعوی از ناحیه خوانده به خواهان محرز است و نظر باینکه دفاع خوانده مبتنی بر اینکه انتقال سهام شرکت موکول به اذن سایر شرکاء است نیز فاقد دلیل است دعوی خواهان وارد بنظر می رسد و حکم به الزام خوانده به انتقال 8 سهم ویک سوم سهم از سهام با نام شرکت سهامی خاص (س ) بخواهان صادر می گردد ) حکم بر محکومیت خوانده به الزام به انتقال 8 سهم و13 سهم از سهام با نام شرکت سهامی خاص (س ) بخواهان صادر نموده اند و بر اثر تجدیدنظرخواهی آقای (ج ) از دادنامه شماره 377 تجدیدنظرخواسته پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردید وتجدید نظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی پس از شرح مطالبی معنا" نقض حکم را خواستار شد وکیل تجدیدنظرخوانده نیز لایحه تقدیم داشته و پس از مدافعاتی ابرام حکم را تقاضا نمود که مندرجات دادخواست و لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده و حصول اختلاف نظر بین آقایان ... رئیس و ... عضو معاون شعبه و شرکت آقای ... مستشار شعبه بعنوان عضو سوم سرانجام پس از مشاوره رای اکثریت نسبت به دادنامه شماره 10377/5/72 تجدیدنظرخواسته بشرح زیر اعلام می شود.

بسمه تعالی
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه وارد است زیرا با توجه به استناد تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی بموادی از اساسنامه شرکت (س ) سهامی خاص تغییر نام یافته به شرکت (ش ) سهامی خاص و با عنایت بمواد40 و41 قانون تجارت و مقرراتی که در ماده 40 مذکوربرای انتقال سهام با نام شرکت سهامی و ضمانت ا جرای عدم رعایت آن پیش بینی شده است ضرورت داشته دادگاه با مطالبه رونوشت اساسنامه شرکت و انعکاس آن در پرونده و در نظر گرفتن مندرجات آن و تحقیق و بررسی دراین زمینه که مقررات ماده 40 قانون فوق الذکر در انتقال سهام مورد دعوی به خواهان (تجدیدنظرخوانده فعلی ) رعایت شده یا خیر آنگاه مبادرت به صدور رای نماید و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون توجه بمراتب فوق اصدار یافته لذا مستندا" بماده 3 و بندب ماده 6 و بند ب ماده 7 و بند4 ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 بلحاظ نقص رسیدگی نقض و برای رسیدگی و صدور حکم مجدد بهمان دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
200
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
823
تاریخ تصویب :
1372/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :