×

درخصوص ارزش واقعی یا ارزش اسمی سهام

درخصوص ارزش واقعی یا ارزش اسمی سهام

درخصوص-ارزش-واقعی-یا-ارزش-اسمی-سهام
تاریخ رسیدگی 15/4/67
شماره دادنامه 328/21
شعبه 21 دیوان

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 31/5/65 شرکت تصفیه آب بامسئولئت مخدود با مدیریت آقای 000 دادخواستی بخواسته مبلغ 943/996/2 ریال بطرفیت شرکت تعاونی شرکتهای تصفیه آب و فاضلاب تسلیم دادگاههای حقوقی یک تهران کرده که پرونده به شعبه 39ارجاع و بکلاسه 65/166 ثبت شده است و بطور خلاصه باستناد مدارک و اوراق پیوست و دفاتر تجارتی خوانده اعلام شده است که شرکت خوانده مبلغ خواسته را که جزئی از آن بمیزان یک میلیونریال واریز بعنوان سپرده می باشد و جزء دیگر بمبلغ 325000 ریال وجه دریافتی و عدم تحویل کالاست به شرکت خواهان بدهکار می باشد و ضمن درخواست صدور قرارتامین خواسته و تعیین جلسه دادرسی آقایان (ب ) و(ج ) بوکالت شرکت خوانده دردعوی دخالت کرده و دفاع کرده اند که طبق دفاترشرکت موکل مانده مطالبات شرکت خواهان تا پایان سال 64 و تا تاریخ رسیدگی مبلغ 1637371ریال می باشد و زائد برآن مورد قبول نیست که عدم پرداخت آنهم معلول استنکاف مدیرعامل شرکت خواهان از استرداد اموالی است که متعلق به شرکت بوده و در اختیار شرکت خواهان قرار دادر و چون قبلا" مدیرعالم شرکت خواهان عبضو هیئت مدیره شرکت خوانده بوده واقدامات و خلاف امانت از او سرزده است شکایت کیفری علیه او در دادسرا در جریان است و000 در جلسه دادرسی مورخ 12/11/65 دادگاه پس ازاستماع مدافعات طرفین قرار ارجاع امر بکارشنسی را صادر کرده تا دفاترو اسنادطرفین بررسی ومیزان واقعی طلب خواهان تعیین گردد0وکارشناس منتخب طی نظریه شماره 9428/12/65 جمع مطالبات شرکت خواهان را مستندا" بدفاتر تجاری تخوانده و نیز مدارک ضمیمه آن که موید ارقام استخراجی می باشد جمعا" معادل مبلغ 371/962/2 ریال که مجموع ارقام زیر است تعیین نمود0 الف مبلغ 1637371 ریال بابت طلب شرکت خواهان از شرکت خوانده در پایان سال 64 ب مبلغ 325000 ریال بابت بهای عدم تحویل کالای مورد فاکتور شماره 251471/6/63 مبلغ 1000000 ریال بابت بازپرداخت بهای رسمی سهام شرکت خواهان که پرداخت نشده است 0 با ابالغ نظریه کراشناس وکلای خوانده بااستناد ماده 17 اساسنامه شرکت موکل فقط به مبلغ یک میلیون ریال ارزش رسمی سهام مربوط اعتراض کرده و مدعی شده اند که ارزش اسمی سهام در زمان اخراج آقای (الف ) باید با توجه به وضعیت مالی شرکت در نظر گرفته شود که چون در آن تاریخ شرکت دارای زیان بوده و ارزش واقعی سهام کمتر از ارزش اسمی بودهاست از این جهت تجدیدکارشناس جهت بررسی وضعم الی شرکت در تاریخ اخراج ضروری است 0 با تعیین جلسه رسیدگی و دعوت طرفین وکارشناس آقای کارشناس با توضیح به اینکه رقم ارزش اسمی سهام جزء بدهی شرکت دردفاترثبت گردیده و000 نظریه خود راتایید کرده دادگاه هم با توجه بمحتویات پروند ونظر مشاور در تاریخ 4/8/66 به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2996943 ریال بابت اصل خواسته و74520 ریال بابت خسارات دادرسی اظهار عقیده کرده است که با اعتراض وکلای خوانده باختلاف نظر دادگاه با رقم تعیین شده توسط کارشناس در مورد اصل خواسته و نیزموجه نبودن تعیین خسارت دادرسی بلحاظ عدم مطالبه قبلی آن توسط خواهان دادگاه در نظریه اصلاحی مورخ 30/9/66 عقیده خود را درموردمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2962371 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 74227 ریال بابت خسارت دادرسی اصلاح و نتیجتا" تغییر داده است 0 که با ابلاغ نظریه اصلاحی بگواهی دفتر اعتراض مجددی واصل نگردیده است معذالک دادگاه با توجه به اولین اعتراض وکلای خوانده دستورارسال پرونده را بدیوانعالی کشور صادر نموده که پرونده بدیوانعالی کشورفرستاده شده و بکلاسه بالا ثبت و باین شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس ازقرائت گزارش آقای 000 و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
جز در مورد خسارات دادرسی که بنا بر فتاوی معتبر فقهی مطالبه آن شرعا" جایز نیست ونظر و استنباط مورخ 30/9/66 شعبه 39 دادگاه حقوقی یک تهران که با قبول اعتراض وکلای شرکت خوانده نسبت به اصل خواسته در مقام اصلاح نظریه مورخ 4/8/66 ابراز گردیده موجه و صحیح بوده و تایید می گردد و پرونده جهت انشاء حکم اعاده می شود0

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
201

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 328

تاریخ تصویب : 1367/04/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.