×

با فرض آنکه مجمع عمومی متشکله دارای اکثریت نمی بود تنها راه تجدید دعوت با انجام تشریفات مقرر در قانون بوده است

با فرض آنکه مجمع عمومی متشکله دارای اکثریت نمی بود تنها راه تجدید دعوت با انجام تشریفات مقرر در قانون بوده است

با-فرض-آنکه-مجمع-عمومی-متشکله-دارای-اکثریت-نمی-بود-تنها-راه-تجدید-دعوت-با-انجام-تشریفات-مقرر-در-قانون-بوده-است
تاریخ رسیدگی 30/11/73
شماره دادنامه 680/21
شعبه 21دیوان

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 11/12/70 آقای (الف ) بوکالت از تجدیدنظرخواندگان دادخواستی بخواسته ابطال عملیات غیر قانونی انجام شده تحت عنوان مجامع عمومی مورخ 5/10/70و25/10/70 و صورت مجلس مربوطه و آثار ونتایج حاصله از آنها با منظور نموده خسارات وارده ومقدمتا" صدور دستور موقت مببنی برمتوقف ماندن کلیه عملیات و عدم استفاده از آثارآن بطرفیت تجدیدنظر خواهان بمحاکم حقوقی یک تهران داده که بشماره 70/863 ثبت ور سیدگی بعهده شعبه 25 محول شده است و چنین توضیح داده که شرکت سهامی 000(سهامی خاص ) به موجب دفتر ثبت سهام ممضی بامضاء مدیران قانونی شرکت و ممهور به مهر رسمی آن دارای 3500 سهم ده هزار ریالی می باشد موکلین (خواهانها) 1970 سهم آنرا مالک می باشند که معادل 75/56% کل سهام است طبق صراحت مواد84و87و88 قانون تجارت دارای اکثریت مطلقه آراء بوده چندی قبل بمنظور تشکیل مجمع عمومی وانتخاب هیئت مدیره از طرف رئیس هیئت مدیره از سهامداران دعوت بعمل آمددرروزموعد(5/10/70) بعلت اینکه شهدرای در محل تشکیل جلسه را بسته بود مجمع تشکیل نشد و برای روز25/10/70 دعوت مجدد بعمل آمد در زمان مقررمجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده ) تشکیل گردید خواندگان سه نفرنماینده در معیت عضو مجری قرار تامین دلیل بمحل فرستاده بودند بموجب صورتمجلس تامین دلیل حضور موکلین و مدیران و سهامدارن وهمچنین تشیکل مجمع عمومی تایید و مشخص می باشددر جریان تنظیم صورتمجلس مربوطه نمایندگان خواندگان که بعدا" معلوم گردیدمنظور خاصی را دنبال می کنند به بهانه های خصا از امضاء صورت مجلس خودداری نموده از محل خارج شدند که با توجه باینکه بقیه حضار دارای اکثریت بودند مجمع بکار خود ادامه دادو هیئت مدیره را انتخاب نموده و نسبت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده از تشکیل آن خودداری گردید در ادامه کار صورتمجلس مربوطه باداره ثبت شرکتهابرای ثبت وصدور آگهی لازم ارسال ملاحظه می گردد که نمایندگان سه گانه خوانده صورت مجلس ساختگی ومزورانه و خلاف قانون در خارج تهیه کرده وخوانده ردیف اول و همسرش را بسمت رئیس هیئت مدیره آن شرکت انتخاب می نمایند و آنرا معجلا" به اداره ثبت شرکتها داده و در جریان ثبت و صدور آگهی قرار می دهند تقاضای رسیدگی و صدرو حکم بربی اعتباری و بطلان صورتمجلس مزبور و اقدامات متعاقب آنرا نموده وکیل مرقوم علاوه بر اوراق وکالتنامه موکیلن فتوکپی صفحاتی از دفترسهام شرکت بریده ای از روزنامه حاوی آگهی دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 25/10/70 و سه برگ صورتمجلس تامین دلیل درپرونده 70/863شعبه 57 دادگاه حقوقی دو و فتوکپی صورت اسامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی و صورتمجلس مجمع عمومی بامضاء موکلین و همچنین فتوکپی صورتجلسه مورد اعتراض را که بتاریخ 5/10/70 تنظیم و آقایان (ب ) و مهندس (ج ) و خانم (د) بعنوان هیئت مدیره انتخاب شده اند(توضیح آنکه این صورتجلسه در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/70 کان لم یکن گردیده است ) ونیزصورت جلسه مورد اعتراض خواهان در پرونده مطروحه می باشد و بموجب آن ماده 27اساسنامه تغییر یافته و هیئت مدیره از سه نفر بدو نفر تبدیل شده و آقای (ب ) و بانوخانم (د) بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شده و متعاقبا" رئیس ونایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت تعیین ومراتب باداره ثبت شرکتهای زنجان اعلام گردیده است دادگاه به استناد ماده 770 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را موقتا" از انجام هرگونه اقدامی برمبنای صورتمجلس مورخه 25/10/70 و تصمیمات متخذه در ان واستفاده از نتایج قانونی مترتبه بر صورتمجالس مزبور منع نموده است خواندگان باین تصمیم دادگاه معترض شده و تقاضای لغودستور موقت را نموده وخلاصتا" چنین توضیح داده اند که از3500 سهم شرکت شاکین 2275 سهم آنرا دارا بوده اند که 315 سهم را به آقای (ه) و265 سهم را به اقای (و) بصورت عادی انتقال داده اند در مقابل آقا (ج )105 سهم از سهام خود رابه آقای (ز) با نوشته عادی انتقال داده خریدار به آقای (ح ) وکالت داده و اختیار را یواظهارنظر را به وی محول نمودهاست و در نتیجه اخیتار 1800 سهم از3500 سهم با آنان است و دارای اکثریت می باشند بموجب ماده 40 قانون تجارت هر نقل و انتقال هسام با نام الزاما" باید در دفتر ثبت سهام ثبت شود و دفتر مستند خواهانها فاقد امضاء انیجانب (ب ) در مورد سهام منتق الهیم می باشد لذا قانونا" خود و خانواده ام دارای 2275 سهم از3500 سهم می باشم و هرگاه نقل وانتقال عادی ( بدون ثبت دفتر) را بپذیریم نیز حائز اکثریت می باشم ( با لحاظ105 سهم آقای (ز) واگذاری آقای (ج ) ) آقای (الف ) در پاسخ لایحه خواندگان مرقوم داشته گرچه دردادخواست باکثریت سهام موکلین استناد شده این بحث فرعی است اصل این است که بموجب صورتمجلس تامین دلیل مجمع عمومی عادی شرکت در محل تعیین شده در آگهی دعوت سهامداران با حضور و تحت ریاست آقای (ت ) رئیس هییت مدیره و با حضور سهامداران دیگر تشکیل شده و مشغول بکار بوه امکان تشکیل محجمع دیگری در رابطه با همین موضوع و در همان محل وجود نداردو با فرض آ;که مجمع عمومی متشکله دارای اثکریت نمی بود طبق ماده 87 قانون تجارت تنها را تجدیددعوت با انجام تشریفات مقرر در قانون بوده نه آنکه سهامداران در محل دیگری خودسرانه به توهم داشتن اکثریت مبادرت به تنظیم صورتجلسه نموده و به اداره ثبت اعلام نمایند و تغییر اساسنامه که در صورتجلسه نبوده تغییر داده وهئیت مدیره را از سه نفر به دو نفر تقلیل دهند و چون انتقال سهام به آقای (ز) بوصرت عادی بوده هیئت مدیره آنرا نپذیرفته و هبه ای بوده که از آن عدول شده نتیجتا" جمع سهام موکلنی 1980 سهم و سهام خواندگان مجموعا"1520 سهم می باشد وکیل خواهان فتوکپی نامه فاقد تاریخی را که در14/2/71 بشماره 87 از طرف آقای (ج ) به آقای (ز) مخابره شده بلخاصه آنکه هبه تعدادی سهام شرکت 000موضوع مورخ 29/11/68بعد از آن عدوی شده بود با تکرار و تایید عدول از هبه منتفی شده قبلی خواهشمند است مراتب را مختومه اعلام فرمایند ودر همان تارخی نیز تلگرافی بهمین مضمون مخابره شده است وکیل خواهان رونوشت اعلام جرمی را که به دادسرا علیه خواندگان نموده و منتعی به تشکیل پرونده ای در بازپرسی شده و آقای بازپرس از کارشناس اداره ثبت شکرتها توضیحاتی خواسته که در صورتلجسه بازپرس منعکس شده بدادگاه ارائه داده خلاصتا" اعلام جرم علیه خواندگان این است که صورتجلسه غیرواقعی را بعنوان صورتجلسه مجمع عمومی عادی حاوی تغییر اساسنامه ومدیران شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه داده اند کارشناس اداره ثبت شکرتها در پاسه استفسار آقای بازپرس اظهار داشته شرکت با سرمایه 35 میلیون ریال بصورت 3500 سهم ده هزارریالی تشکیل شده آقای (ب ) 1225 سهم وآقای (ج )35 هزار سهم و آقای (ت ) 525 سهم و آقای (ی ) 420 سهم خانم (د) و دوشیزگان (ل ) و(ن ) هر یک 210 سهم داشته اند آخرین نشانی قانونی شرکت در حال حاضر تهران خیابان 000می باشد نماینده اداره ثبت در مورد صروتجلسه 25/10/70 اضافه کرده آقایان (ت ) رئیس هیئت مدیره آقای (ج ) نایب رئیس آقای (ش ) مدیرعامل بوده اند رئیس هیئت مدیره طبق ماده 15 اساسنامه برای تشکیل جلسه عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام را برای روز 25/10/70 دعوت می نماید آقای (ح ) بوالت از طرف آقای (ب ) و غیره برای تامین دلیل در جلسه حاضر شده مجری قرار تامین دلیل رسمیت جلسه را در محل شرکت در صورتجلسه با حضور95% اعضاء صاحب سهم منعکس نموده و آقای (ب ) و آقای (ت ) و آقای (ج ) بسمت اعضاء هیئت رئیسه جلسه انتخاب می شوند سپس اقای (ح ) و آقای (پ ) و آقای (م ) به عنوان اعتراض بصورت اسامی ومشخصات سهامداران جلسه راترک می نماید و بقیه جلسه را ادامه می دهند و سه نفری که جلسه را ترک می کنند اقدام به تنظیم صورتلجسه ای بهمان تاریخ وساعت ودستور جلسه می نماید و بعدا" صورتجلسه مذکور را به اداره ثبت شرکتهای زنجان تسلیم می دارند که قابل ثبت نبوده است زیرا مفاد آن با برگ تامین آقای (ح ) از نظر حاضرین در جلسه مغایرت دارد و اینکه آنان محل جلسه را ترک نموده و محددا" جلسه ای در همان محل در صورت جلسه قید نمود اند و از مهر اصلی شرکت استفاده نشده و دستور جلسه باید صراحتا" در آگهی قید گردد و ذکر سایر موارد کافی و قانونی نمی باشد در صورتیکه نامبدرگان ماده 27 اساسنامه را تغییرداده اند و این تغییر در آگهی دعوت مجمع عمومی نبوده است وکیل خواندگان در جلسه 10/4/71 دادگاه اظهار داشته که دادخواست مقابل به دادگاه تقدیم داشته و استدعا کرده توما" رسیدگی شود و دردفاع از دعوی اصلی اظهار داشته خانواده آقا (ب ) دارای 2215 سهم از3500 سهم شرکت بوده و اکثریت دارند و تصمیمات با اکثریت آراء صورت گرفته است خواهانها35% سهام را دارا بوده اند و میزان واقعی سهام آنها که البته پس از انجامتشریفات قانونی قادر خواهد شد در جلسات مجمع عمومی رکت نمایند کمتر از50% کل سهام شرکت می باشد وفتوکپی دفتر سهامی که ضمیمه دادخواست شده با وضعیت اولیه شرکت انطباق ندارد و ایرادات مذکور در نقص آگهی نیز وارد نیست زیرا ازدیاد سرمایه بعلت عدم پرداخت موافقت نشده و کلمه (سایر اموری که در صلاحیت دو مجمع ) مذکور در آگهی منتشر تصمیم تغییر ماده 27راتوجیه می نماید نظایر متعددی نیز داشته است که صورتجلسه بهمین کیفیت تنظیم شده است و در خصوص ادعای اینکه صورتجلسه تنظیم توسط نماتیندگان خانواده آقای (پ ) در جای دیگر تنظیم شده توضیح می دهد همانگونه که مرقوم گردید جلسه تشکیل شده بحث مذاکراه آغازگردید چون طرفین در اتخاذ تصمی هم آهنگی نداشته اند صورتجلسه مذکور تنظیم گردیده است و به امضاء اکثریت صاحبان سهام رسیده است ودر مورد تغییر اساسنامه در صورتیکه اشکال داشته باشد به تصمیمات جلسه عادی ایرادی نیست و میبایست ابطال قسمتی از صورتجلسه را تقاضا نماید آقای (الف ) وکیل خواهانها در پاسخ مدافعات وکیل خوانده اظهار داشته بحث عمده در داشتن اکثریت واقلیت نیست زیرا کلیه امور شرکتها باید براساس اقنون تجارت و مواد آن انجام گیرد و با فرض آنکه مجمع عمومی تشکیل شده توسط موکلین دارای اکثریت هم نبوده میبایست با تجدیدآگهی و قید نقص کار و دعوت مجددصاحبان سهام جلسه دیگری تشکیل شود و در هیچ شرائطی به هیچ دسته و جمعی از سهامداران قانون اجازه نداده و تجویز ننموده که باعتباردارا بودن اکثریت سهام بدون انجام تشریفات قانونی جداگانه مبادرت به تشکیل جلسه مجمع بنماید و جلسه مجمع عمومی بطوریکه در صورت جلسه تامین دلیل منعکس می باشد با حضور اکثریت و با حضور رئیس هیئت مدیره و سایر سهامدران تشکیل شده است وتشکیل آن بامضاء خواندگان نیز رسیده بنابراین مشخص می گردد که صورتحلسات دیگر خارج از محل شرکت بوده وبعدا" تهیه شود و کاملا" معارض ومتضاد با صورتجلسه تنظیمی از طرف نماینده دادگاه می باشد و در پاسخ دعوای متقابل نیز اظهار داشته دفاع همان است که در دعوای اصلی معروض گردید و تقاضای رسیدگی و صدور حکم برد آن را نموده است وکیل خواندگان دعوای تقابل را شامل موارد ذیل دانسته :1 چون جلسه مجمع برای تعیین اعضاء هیات مدیره بوده و به موجب ماده 101 قانون تجارت رئیس هیات مدیره نمی توانسته رئیس هم باشدآقای (الف ) نمی توانسته بعنوان ناظر انتخاب شود زیرا تشریفات نقل وانتقال سهام موکلین او انجام شده است حتی اگر خواهانها صاحب 1980سهم ادعائی خود بودند نمی توانسته سه نفر عضو هیئت مدیره تعیین کنند زیرا آراء آنها بین سه نفر تعیین شده تقسیم شده است دادگاه دستور توام شدن دعوای متقابل را بدعوای اصلی اصدر و طرفین را برای ادای توضیح پیرامون تعداد سهام ومبنای حقوقی تنظیم دو صورتجلسه بعنوان صورتجلسات مجامع عمومی ( بطور فوق العاده ) و فوق العاده از جهت و حیث دعوت کنندگان آنها ورزونامه ای که دعوتها در آن منتشر شده و تطبیق آن با قانون تجارت و اساسنامه شرکت و زمان تشکیل مجمع فوق العاده 5/10/70و25/10/70 و کیفیت و اداره مجامع عمومی مذکور دعوت نموده اند که بشرح لوایح و توضیحات در دادگاه مطالبی را بیان داشته اند دادخواست تقابل را آقای (ح ) بوکالت آقای (پ ) آقای (ح ) خانم (ل ن ) و بانو (د) بطرفیت آقایان (ت ) و آقای (ج ) و آقای (ض ) و آقای (ش ) وآقای (ق ) خانم (ک ) خانم (ف ) بخواسته تقابل در پرونده های 70/864/863 در تاریخ 7/4/71 بدادگاه حقوقی یک داده به خلاصه آ;که موکلین دارای 60% سهام شرکت 000 بوده و گرچه آقای (ب ) قسمتی از سهام خود را با کاغذ عادی باشخاص ثالث انتقال داده ولی تشریفات قانونی نقل وانتقال بعلت عدم وجود دفتر سهام انجام نگرفته و بموجب ماده 4 قانون تجارت این نقل وانتقالات از نظرشرکت شاکین واشخاص ثالث فاقد اعتبار است و نمی توانند در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند لکن بر خلاف قانون شرکت نموده اند و درباره تعداد سهام صاحبان سهام اظهار داشه آقا (ج ) 350 سهم که 105 سهم آنرا انتقال داده و در دفتر سهام عمل نشده و(ت )525 سهم وآقایان (ش ) و(ض ) جمعا"350 سهم و آقای (الف ) بنمایندگی از آقا (ق ) وخانم (ف ) و خانم (ک ) فاقد سهم بوده و جمع آراء دارندگان سهم 1225سهم از 3500 سهم بوده وفاقد اکثریت می باشند و آقای (ش ) با ارائه یک کاغد عادی خود را وکیل صاحب سهم غائبین معرفی کرده که قابل قبول نبوده مورد اعتراض می باشد و نتیجتا" مقدار آراء خواهانها در جلسه فقط 875 رای می باشد واجد اکثریت لازم نبوده اند وآقای (ت ) (رئیس هیئت مدیره ) نمی توانسته اداره کننده جلسه ای باشد که برای انتخاب هییت مدیره تشکیل گردیده است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم ببطلان واعلام بی اعبتاری دو صورتلجسه را نموده است در تاریخ 15/9/71 آقای (ط) بوکالت خواندگان دعوای اصلی وارد دعوی شده و طی لایحه ای تقاضای تجدیدجلسه برای اصلاح وسازش نموده و دعوی رااصولا" قابل استماع ندانسته زیرا سهامداران شرکت حق درخواست ابطال صورتمجلس مجمع عمومی را ندارند بلکه هر یک از سهامداران طبق قانون تجارت واساسنامه تنظیمی می توانند از هییت مدیره تقاضای تشکیل مجمع عمومی را بنمایند تا در مجمع مومی صاحبان سهام با استماع ایرادات واعتراضات نسبت به فسخ و ابطال صورتمجلس اقدام نماید و سهامداران علیه یکدیگر طرح دعوی نموده بدون آنکه شرکت که شخصیت حقوقی دارد طرف دعوی قرار دهند و تقاضای عدم استماع دعوی را نموده اند دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین و اعلام ختم دادرسی دعوای خواهانهای اصلی را وارد تشخیص و حکم بر بطلان متونی که تحت عنوان صورتمجالس مجامع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 5/10/70 و 25/10/70 که باداره ثبت زنجان تسلیم شده و نیز ابطال آگهی 23150/6 منتشره درروزنامه رسمی مورخ 8/11/71 و متن که بعنوان صورتجلسه 26/10/70 هییت مدیره تنظیم شده صادر نموده و دعوای متقابل را مردود اعلام نموده است این رای درتاریخ 25/5/72 به آقای (ح ) و در6/6/72 به آقای (ط) ابلاغ گردیده و در 3/7/72 تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده بدیوانعالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0

بسمه تعالی
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده و لویاح طرفین ودادنامه شماره 461و461 4/5/72 فرجامخواسته مشاوره نموه چنین رای می دهند:
ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواهاننسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت عنوان : ایردات شکلی و تشریفاتی (با توجه بمقررات ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی وارد و موثر تشخیص نمی گردد و مردود اعلام می شود اما ایرادات و اعتراضات وی تحت عنوان اعتراضات ماهوی در دعوی اصلی ملخصا" اینستکه :
1 طبق مندرجات ذیل ماده 270 ماده تجارت سهامدار شرکت ازشمول حکم مذکور در صدر ماده استثناء گریدته و سهامدار نمی تواند بطلان شرکت ، عملیات و تصمیمات متخذه توسط هریک از ارکان شرکت رابلحاظ عدم رعایت مقررات قانونی از دادگاه درخواست نماید و حال آنکه دادگاه باستناد همین ماده سهامدار را ذینفع در خصوص مورد اعلام و بر این اساس بصدور رای مبادرت نمود هاست 0
2 استدلال دادگاه در مورد عقلائی نبودن تشکیل دو جلسه مجمع عمومی در یکزمان ، با توجه بصورتمجلس تامین دلیل حضور اکثریت صاحبان سهام (آقایان (ح ) (پ ) و (خ ) و(م ) ) در جلسه مورخه 25/10/70 امضای صورتجلسه طبق ماده 105 قانون تجارت توسط منشی و هیئت رئیسه جلسه و تعداد آراء نمایندگان قانونی (آقای (ب )و(ی )بانون (ل )و(ن )و (د) ) که بموجب شرکت نامه شرکت 2275000 رای از3500 رای یعنی 65% آرا را داشته اند صحیح نمی باشد0
ایرادات و اعتراضات مذکور نیز وارد بنظر نمی رسد زیرا باتوجه بمندرجات ذیل ماده 270 قانون تجارت باینعبارت : لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نم توانند در مقابل اشخاص ثالث باین بطلان استناد نمایند و قید (شخص ثالث ) مذکور در آن ، منظور قانونگزار صرفا" عدم امکان استناد اشخاص مذکور در ماده در قبال اشخاص ثالث بوده نه در مورد رابطه حقوقی اشخاص فوق با یکدیگر، بعبارت دیگر با توجه به صدور ماده وکلیت آن که بهرذینفع حق درخواست اعلام بطلان شرکت یا تصمیمات متخذه توسط هریک ازارکان شرکت داده شده و سهامدار از مصادیق بارز و ذینفع محسوب می گردد حق ااقمه دعوی و درخواست رسیدگی باین موضوعات را داشته النهایه فقط در قبال اشخاص ثالث ازاستنادباین بطلان ممنوع بوده وبالنتیجه ایراد و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان در اینخصوص و همچنین ایردات و همچنین ایرادات و اعتراضات وی نسبت به استنباط دادگاه درمورد صورتلجسه و تصمیمات موضوع بحث و خواسته دعوای اصلی نظر باینکه عمدتا" در ماهیت دعوی و خدشه نسبت به استنباط قضائی دادگاه بوده و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان نموده ومستدلا" مردود اعلام گردیده وارد وموثر تشخیص نمی گردد ودادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد دعوی اصلی با توجه بمستندات و مبانی مذکور در آن و عدم تشکال موثری از لحاظ رعایتاصول ومقررات دادرسی نتیجتا" ابرام می گردد0 لیکنایرادات واشکالیکه نسبت به دادنامه مذکور در مورد دعوای متقابل وارد بنظر می رسد اینستکه با وجود اختلاف نظر بین طفین دعوی در خصوص تعداد سهام بعضی از سهامداران شرکت کننده در جلسه مجمع عمومی عادی (منجمله آقای (ث ) ) و نیز تاثیر یاعدم تاثیر وکالتنامه عادی ابرازی آقای (ج ) از آقای (ش ) همچنین در خصوص تعداد 105 سهم واگذاری آقای (ج ) حسب ادعا به آقای (ز) و نوع واگذاری (هبه یا قرارداد دیگر) دادگاه تحقیقی ننموده و چون تحقیق در اینمورد و در احراز واقعیت و اتخاذ تصمیم در دعوای متقابل موثر بوده مضافا" دادگاه نفیا" و اثباتا" در موارد مذکور اظهارنظری نکرده است دادنامه تجدیدنظرخواسته بلحاظ نقص تحقیقات در این قسمت نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد مستندا" به بند ب ماده 6 قانون تجدیدنظرآراء دادگاه بدادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع و اعاده می گردد0

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
201

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 680

تاریخ تصویب : 1373/11/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.