×

تجویز پرداخت بهاء سهام شرکت با مسولیت محدود بدون تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه باوجودیکه واخواه مدعی بوده با پیدا کردن مشتری واخوانده حاضر به انتقال سهام خودنشده انطباقی با قرارداد و توافق طرفین وماده 103 ق ت ندارد

تجویز پرداخت بهاء سهام شرکت با مسولیت محدود بدون تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه باوجودیکه واخواه مدعی بوده با پیدا کردن مشتری واخوانده حاضر به انتقال سهام خودنشده انطباقی با قرارداد و توافق طرفین وماده 103 ق ت ندارد

تجویز-پرداخت-بهاء-سهام-شرکت-با-مسولیت-محدود-بدون-تنظیم-سند-رسمی-انتقال-در-دفترخانه-باوجودیکه-واخواه-مدعی-بوده-با-پیدا-کردن-مشتری-واخوانده-حاضر-به-انتقال-سهام-خودنشده-انطباقی-با-قرارداد-و-توافق-طرفین-وماده-103-ق-ت-ندارد
تاریخ رسیدگی 15/5/1367
شماره دادنامه 481/21
شعبه 28دادگاه حقوقی یک تهران

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 9/2/1365 آقای (الف ) فرزند0000 دادخواستی بطرفیت آقای (ب ) بخواسته ده میلیون ریال تسلیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده بخلاصه اعلام داشته خوانده با انحراف و گمراه نمودن او بامر واهی از سادگی او استفاده مبلغ یک میلیون تومان نقدا" از او اخذ بعنوان شرکت در سهام در کارخانه گچ 0000 دریافت داشته پس از اطلاع از موهوم بودن اوصاف ذکر شده جلسات متعددی تشکیل در نهایت در تاریخ 14/7/1364 در حضور گواهان که ذیل صورتجلسه را امضاء نموده اند متعهد گردیده مبلغ یک میلیون تومان دریفاتی را باو مسترد نماید که با مراجعه مکرر حاضر به پرداخت وجه ماخوذه نشده است رسیدگی و صدءور قرار تامین خواسته و حکم محکومیت خوانده رابشرح بالا تقاضای دارد0 فتوکپی صورتجلسه 14/7/64 را ضمیمه کردهکه بکلاسه 65/29 شعبه 38 ثبت درخواست صدورقرار تامین خواسته رد وقت رسیدگی تعیین بتقاضای طرفین بعنوان در بین بودن مذاکرات اصلاحی نظر خود را بر پرداخت مبلغ ده میلیون ریال ازناحیه خوانده در حق خواهان ابراز نموده 0 خوانده بشرح لایحه واردبشماره 2946 مورخ 28/12/65 و26112/1/66 بنظریه دادگاه اعتراض کرده 0 رئیس دادگاه در تاریخ 7/2/1366 بعنوان اینکه اعتراض خوانده خارج از مهلت مقرر پنج روزه می باشد مبادرت بصدور رای غیابی شماره 21 7/2/1366 نموده و بخلاصه اتین استدلال که خوانده با استحضارازوقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و ایرادی نسبت به مستند مدرکیه خواهان بعمل نیاورده حکم بر محکومیت آقای ب به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال در حق آقای (الف ) صادر نموده است 0 رای مذکوردرتاریخ 27/2/1366 به آقای (ب ) ابلاغ شده نامبدره در تاریخ 28/2/1366 دادخواست واخواهی تسلیم نموده بشرح دادخواست لوایح تسلیمی ماحصل اعلام داشته 0 در مهلت مقرر قانونی بنظریه اعتراض کرده بود0 او مدیرعامل و آقای (الف ) سهامدار شرکت 000 وکارخانه گچ 0000 بودع که شرکت دارای چندین سهامدار است 0 طلب واخوانده از شرکت جدا از حساب اوست 0 طبق صورتجلسه 14/7/1364 بموجب تصمیم شرکاء قرار شد نبت به سهام تمام یا قسمتی از شرکاء اقدام نماید او هم اقدام بفروش قسمتی از سهام شرکت نمود ولی آقای (الف ) از واگذاری سهام خود و دریافت وجه خودداری کرد و جزء سهامداران باقی ماند که شهادت عده ایکه در پرونده ضبط است و نوشته واخوانده در معرفی آقای (ج ) بعنوان نماینده خودموید گفتارش می باشد0 تا زمانیکه واخوانده سهامش رابشرکت واگذارنکرده حق مطالبه بهاء آنراندارد0 روزنامه رسمی شماره 612087/6/1365 و فتوکپیهای آگهی تغییرات در شرکت 000 با مسئولیت محدود و نامه مورخ 26/5/1364 منتسب الف و نوشته 10/8/66 منتسب به آقای (د) را تسلیم به پرونده 66/205 شعبه 38و 66/87 شعبه 4 دادگاههای حقوقی یک استناد رد دعوی راخواستار شده است 0 با ثبت بکلاسه 66/44 وقت رسیدگی تعیین گردید0 آقای (الف ) فتوکپی دو فقره استشهادیه مربوط بدو نفر را تسلیم کرده و در دادگاه بخلاصه توضیح داده دو پرونده استنادی ارتباطی به اوندارد بشرح قراردادی که فتوکپی آن قبلا" تقدیم گریدده انتقال سهام با دریافت و به ارتباط نداشته و قرار بوده است پس از پرداخت بدهی وسیله واخواه و هم اقدام بانتقال سهامناید اکنون نیز بلافاصله پس از دریافت طلب حاضر بانتقال سهام خواهد بود0 تاکید حکم را تقاضا دارد0 دادگاه دو پرونده استنادی را ملاحظه و منعکس نموده است 0 رئیس دادگاه متفق با مشاور بشرح تصیم مورخ 15/11/1366 بع عنوان اینکه مدافعات و اعتراضات واخواه با توجه به مستندابرازی واخوانده موجه نمی باشد نظر خود را بر تایید دادنامه غیابی ابراز نموده است بر اثر اعتراض آقای (ب ) بنظریه مزبور پرونده در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو بدیوانعالی کشور ارسال بکلاسه بالا ثبت باین شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000 واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بموجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره 612087/6/1365 شرکت 000مسئولیت محدود تحت شماره 50144 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است 0 فتوکپی آگهی تنظیمی بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء شرکت مورخ 5/12/1363 ونوشته 14/7/64 مستند دعوی حاکی است آقای (الف ) یکی از شرکاء شرکت مذکور می باشد0 برابرماده 103 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی بشرح بند4 صورتجلسه 14/7/1364 مستند دعوی طرفین توافق کرده اند آقای (الف ) با دریافت مبلغ ده ملیون ریال باید سهام خود را رسما" بشرکت یا آقای (ب ) در دفتر اسناد رسمی واگذار نماید0 آقای (ب ) در لایحه وارده بشماره 26112/9/1366پیوست پرونده بدوی تقاضا داشته خواهان در قبال ااخذ وجه سهم خود را منتقل کند0آقای (الف ) بشرح صورتجلسه 26/10/1366 آمادگی خود را به انتقال سهام بلافاصله پس از دریافت وجه اعلام نمود که چون پرداخت بهاء سهام کرت با مسئولیت محدود به تنهاءی موجب خارج شدن شریک از شرکت و قائم مقاخمی پرداخت کننده وجه و حتی مانع انتقال به تنتهائی موجب خارج شدن شریک از شرکت و قائم مقامی پرداخت کننده وجه و حتی مانع انتقال رسمی همان سهام بدیگری نمی شودودرخواست خوانده بکیفیت مطروحه با عنایت بماده 285 قانون آئین دادرسی مدنی نیاز بدادخواست علیحده ندارد و بر خلاف ادعای آقای (الف ) در جلسه فوق تنظیم سند رسمی انتقال در در دفترخانه با دریافت وجه ارتباط دارد و مفاد توافق طرفین هم مفید همین معنی است 0 هرچنداعتراض آقای (ب ) در زمینه عدم تحقیق از شهود با توجه به مستند دعوی و کیفیت ادعا تاثیری دردعوی ندارد اما تجویز پرداخت بهاء سهام شرکت با مسئولیت محدود بدون تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه با وجودیکه واخواه مدعی بوده با پیداکردن مشتری واخوانده حاضر بانتقال سهام خود نشده انطباقی با قرارداد و توافق طرفین وماده 103 قانون تجارت ندارد بالنتیجه نظریه استنباطی مورخ 15/11/1366 بکیفیت ابرازی مورد تایید نیست چنانچه تنظیم سند رسمی انتقال سهام آقای (الف ) در شرکت 000 با مسئولیت محدود ثبت شده بشماره 50144 پس از دریافت مبغل ده میلیون ریال در رای بهنکام صدور تصریح گردد0 موجه و صحیح خواهد بود0 پرونده به شعبه مزبورارسال می گردد0

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
201

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 481

تاریخ تصویب : 1367/05/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.