×

ادعای تضمینی بودن سفته ها با توجه به اینکه در متن سفته ها چنین مطلبی قید نگردیده بلادلیل ومدرک است و استناد به دفاتر بانک نیز بی وجه است

ادعای تضمینی بودن سفته ها با توجه به اینکه در متن سفته ها چنین مطلبی قید نگردیده بلادلیل ومدرک است و استناد به دفاتر بانک نیز بی وجه است

ادعای-تضمینی-بودن-سفته-ها-با-توجه-به-اینکه-در-متن-سفته-ها-چنین-مطلبی-قید-نگردیده-بلادلیل-ومدرک-است-و-استناد-به-دفاتر-بانک-نیز-بی-وجه-است
تاریخ رسیدگی 29/4/70
شماره دادنامه 515/21
شعبه 21 دیوان

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 28/7/69 بانک تجارت با وکالت آقای (الف ) بطرفیت 1 شرکت.00 2 آقای (ب ) 3 آقای (ج ) بخواسته پنج میلیون ریال بابت 15 فقره سفته تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده و خلاصتا" توضیح داده خواندگان فوق بموجب 15 فقره سفته که در موعد مقرر واخواست گردیده مبلغ خواسته را متضامنا" بخواهان مدیون می باشد و با مراجعات مکرر حاضر به تادیه بدهی خودنشده اند ودر خاتمه تقاضای صدور قرار تامین خواسته و تقاضای صدور حکم طبق خواسته کرده مستندات خواهان فتوکپی مصدق دلائل مدیریت و اختیرانامه نمانیدگی قضائی و سفته ها و واخواستنامه ها می باشد با تعیین وقت وابلاغ بطرفین خواندگان حاضر نشده و دفاعی ننموده اندو سرانجام دادگاه با حضور آقای مشاور تشکیل جلسه داده وطبق نظریه مورخه 27/11/69 باستدلال اینکه مستندات خواهان سفته های عندالمطالبه بوده و در موعد مقرر واخواست گردیده و مندرجات آنها حکایت از مدیریت خواندگان بنحو تضامن معادل مبلغ پنج میلیون ریال درقبال خواهان دارد و خواندگان در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی مطروح ایراد و دفاعی ننموده اند و در نتیجه بقاء دین بر ذمه خواندگان استحصاب گردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح وثابت تشخی صمستندا" بمادتین 249و309 قانون تجارت و ماده 2 مصوبه شورای تشخیص مصلحت بر صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 450000 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست سفته ها تاتاریخ 26/11/69 ومبلغ 128100ریال بابت هزینه واخواست و هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان اظهارنظر کرده و اضافه نموده در صورت صدور حکم مکلف است خسارت تاخیر تادیه را تا صدور حکم و اجرای دادنامه معادل صدی دوازده از محکوم علیهم وصول و در حق محکوم له ایصال دارد شرکت ساختمانی 000 بنظریه مذکور اعتراض کرده و ضمن لایحه اعتراضیه خلاصتا" اظهار داشته اند سفته ها همگی مربوط به ضمانت نامه ها بوده که تا کنون ضمانت نامه ها مورد مطالبه کرافرما قرار نگرفته تا بانک وجه ضمانت نامه ها را بکارفرما پرداخته باشد تا استحقاق مطالبه وجه را داشته باشد و با توجه باینکه دعوی بشرکت ابلاغ نگردیه که بموقع بتوانیم دفاع خود را بعرض دادگاه برسانیم انتخاب کارشناس وملاحظه دفاتر بانک و اسناد پرداختی آنان بشود لیکن نظر باینکه بانک تجارت در 6 فقره پرونده های کلاسه شعبات 15و 5 دادگاه حقوقی یک مبادرت به طرح تعداد دیگری از سفته های این شرکت نموده که چون مبوقع بشرکت ابالغ شده بود توانستینم قبل از صدور رای دفاع لازم را باستحضار دادگاههای مذکور برسانیم ودر نتیجه منجر بانتخاب کارشناس گردیده که جهت استحضار فتوکپی نظرات کارشناس را پیوست تقدیم می داریم اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای ... با بررسی محتویات پرونده مشاوره نموده و چنین اظهارنظر می نماید:

نظریه ا زناحیه معترض اعتراض موجهی بنظریه مورخه 27/11/69 صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقی یک تهران بعمل نیامده وادعای تضمینی بودن سفته ها با توجه باینکه در متن سفته ها چنین مطلبی قید نگردیده بلادلیل ومدرک است واستناد بدفاتر بانک نیز بی وجه می باشد لهذا چون بر نظریه معترض عنها ایراد و اشکالی ملحوظ نیست تاییدمی شود و پروند به شعبه مزبور اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
203

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 515

تاریخ تصویب : 1370/04/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.