×

محاکم ایران هنگامی می توانند بورقه استنادیه اعتبار سفته را بدهند که اولا تعهدات متعهد در سفته مزبور با قوانین آمریکا در باب سفته مطابقت داشته باشد و کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خودیا عقود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد

محاکم ایران هنگامی می توانند بورقه استنادیه اعتبار سفته را بدهند که اولا تعهدات متعهد در سفته مزبور با قوانین آمریکا در باب سفته مطابقت داشته باشد و کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خودیا عقود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد

محاکم-ایران-هنگامی-می-توانند-بورقه-استنادیه-اعتبار-سفته-را-بدهند-که-اولا-تعهدات-متعهد-در-سفته-مزبور-با-قوانین-آمریکا-در-باب-سفته-مطابقت-داشته-باشد-و-کشوری-که-اسناد-در-آنجا-تنظیم-شده-بموجب-قوانین-خودیا-عقود-اسناد-تنظیم-شده-در-ایران-را-معتبر-بشناسد

وکیل


تاریخ رسیدگی 24/8/71
شماره دادنامه 522/3
شعبه 3دیوان

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 7/6/66 آقای (الف ) وکیل دادگستری بوکالت از آقای (ب ) داخوسایت بطرفیت آقای (ج ) به شعبه 31 دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم و توضیح داده خوانده بموجب سند مورخ 15 اکتبر 1985 میلادی برابر با22/7/64 مبلغ 41 هزار دلار آمریکائی به موکل بدهکار بوده که فعلا" مبلغ پنج هزار دلار آن معادل با مبلغ پنج میلیون ریال مورد مطالبه قرار می گرد و خوانده از پرداخت بدهی امتناع نموده و تقاضای صدور حکم محکومیت ویرا به پرداخت مبلغ مذکور دارد و در جلسه دادرسی تبوضیح داده مبلغ مذکور به صورت وجه دستی به خوانده پرداخت شده محل اقامت خوانده امریکا بوده منهم در ا;جا بوده ام ولی به ایران رفت وآمد می کنم در نوشهر اقامت دارم ، چون خوانده در امریکا اعلام افلاس نموده نتوانستم در محاکم آنجا اقامت کنم 0 مفاد دادخواست و وقت دادرسی از طریق جراید در امریکا در یک شهر سکونت دارند و در خارج از کشور با هم دادو ستد داشته اند و معلوم نیست چرا خواهان فرزندم را مجهول المکان اعلام کرده و نشانی خوانده را در اختیار دادگاه گذاشته خوانده نیز بشرح تقدیمی توضیح داده خواهان مقیم امریکاست و رابطه ای که پنج هزار دلار طی آن رد وبدل شودبایکدیگرنداشته ایم 0 دادگاه بلحاظ اینکه طرفین مقیم امرکیا بوده وسفته تنظیمی و محل انجام تعهد کشور امریکا بوده و خوانده موافقت با طرح دعوی در محاکم ایران ننموده قرار رد دعوی را صادر می نماید و این شعبه بلحاظ اینکه خواهان محل اقامت خودرا تهران تعیین کرده وشخصا" نیز در جلسه دادگاه حضوریافته و با توجه بماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده 21 همان قانون ناظر به ترتیب طرح دعوی به طرفیت کسانیکه در خارج از کشور اقامت دارند وخلاف ادعای خواهان در مورد محل اقامات خوانده به ثبوت نرسیده وادعای خوانده در مورد اقامت دائم خواهان در کشور بیگانه موقعیت ندارد و درج کلمه سفته در صدور ورقه مدریکه آنرابه اوراق تجارتی مبدل می سازد و سفته یا برات تلقی نمی شود، قرار معترعنه را نقض و رسیدگی را بدادگاه صادرکننده قرا منقوض ارجاع می نماید پس از وصول پرونده خواهان اسناد مدارکی دال بر اقامت واشتغال ذمه خود در ایران به دادگاهتسلیم نموده و دادگاه با احراز صلاحیت خود بصدور حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ مورد ادعا اظهار عقیده می نماید و این شعبه به موجب دادنامه شماره 426/223/8/70 نظر ابرازی را مورد تنفیذ قرار داده پس از اعاده پرونده در تاریخ 19/9/70خاتمه ریدگی را اعلام وخلاصتا" بشرح زیر رای صادر می نماید: نظر باینکه مستند دعوی یک فقره سند ذمه ای است که نسبت به آن ایراد واعتراض نشده و خواندهدلیلی بر بطلان دعوی ارائه نکرده و برائت ذمه وی به نحوی از انحاء حاصل نگردیده است و با التفات به اینکه خواهان در خوص طلب خود قائل به تبعیص شده وفعلا" پنج هزار دلاراز مبلغ مندرج در سند را مطلابه کرده بهمین میزان بقاء دین بر ذمه خوانده باستنادمواد357و375 قانون آئین دادرسی مدنی محرز است وخوانده مسئول پرداخت آن تشخیص می گردد رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته و دادگاه دستور ارسال پرونده بدیوانعالی کشور را داه است که به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پروندهمشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت بدادنامه شماره 19404/9/70صادره از شعبه 34دادگاه حقوقی یکتهران وارد است. زیرا اولا" وفق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتیکه انساد بزبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شودکه در پرونده مطروحه خواهان صرفا" ترجمه گواهی شده سند را ضمیمه دادخواست بدادگاه تسلیم نموده بدون اینکه رونوشت گواهی شده خود سند را قدیم نموده باشدوبااینوصف دادخواست ناقص در معرض رسیدگی قرار گرفته ثانیا" بر حسب اظهار طرفین ومندرجات ترجمه گواهی شده سند استنادی خواهان بعنوان سفته در اکلند کالیفرنیا (ایالات متحده آمریکا) تنظیم گردیده بااینوصف و با عنایت بماده 309 ناظر بماده 305 قانون تجارت و ماده 1295 قاهون مدنی محاکم ایران هنگامی می توانند بورقه استنادیه اعتبار سفته را بدهند که اولا" تعهدات متعهد در سفته مزبور با قوانین آمرکیا در باب سفته مطابقت داشته باشد و کشوری که اسناددرآنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده درایران را معتبر بشناسد و نماینده سایسی یا قنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشوری که سند در آ;جا تنظیم شده یا نماینده سیاسی وقنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشند سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است بنابمراتب و باعنایت بااینکه خوانده هم مدلول سند مستند دعوی را تایید نکرده است دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون توجه بمقررات قانون تجارت و مواد 1295و1296 قانون مدنی صدور یافته مستندا" به بند ب ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاهها و نحوه رسیدیگ آنها نقض می شود و رسیدگی بموضوع بشعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
203

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 522

تاریخ تصویب : 1371/08/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.