جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 15/8/72
شماره دادنامه 386/21
شعبه 21 دیوان

خلاصه جریان پرونده : اتحادیه شرکتهای تعاونی درودگران 000 در تاریخ 29/5/69 دادخوساتی بطرفیت شرکت تعاونی اسلامی حمل و نقل 000 و حومه بخواسته الزام خوانده بتحویل 838/64مترمکعب تخته نراد قتدیم دادگاه حقوقی یک نوشهر نموده و با استناد به دو فقره بارنامه و تحویل بترتیب 078/29 مترمکعب و76/35 مترمکعب تخته نراد به کامیونهای مربوط به شرکت تعاونی حمل ونقل شهرستان نوشهر بمقصد بوهشر و اهواز و بمقصد نرسیدن محموله ها و نیز با استناد به ارسال اظهارنامه و مندرجات آن و قبول مفاد آن توسط خوانده و متعذر شدن به اقدامات قانونی جهت تعقیب و دستگیری راننده و با عنایت بمسئولیت شرکت حم لو نقل خواده طبق مقررات قانون تجارت درخواست رسیدگی و صدور حکم بمحکومیت خوانده می نماید ومتعاقبا" طی لایحه وارده بشماره 21/5/70 با تکرار این مطالب ذیلا" اضافه می نماید درخواست رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل مقدار تخته نراد مندرج در دادخنواست با منظور نمودن خسارات را دارد. نماینده خواهان درجلسه مورخ 211228/5/70 ضمن توضیحات قبلی و بیان اجراء نهایتا" اظهار می دارد: خواسته فعلی اتحادیه استرداد عین کالا می باشد که اشیاء ونظائر آن درخارج فراوان است و چون تقویم آن با کارشناس است درخاست ارجاع امر بکارشناس جهت تقویم بهاء خواسته از حیث هزینه دادرسی دارم 0 دادگاه دراین جلسه با تذکر اینکه با توجه بتوضیحات نمایندهاتحادیه که خواستار عین خواسه یا مثل آن گردیده و جلب نظر کارشناس از لحاظ تعیین بهاء خواست ضرورت دارد قرار ارجاع امر بکارشناص صادر واعلام می دارد کارشناس مربوطه نظر خود را در تاریخ 21/5/70تقدیم دادگاه نهایتا" در تاریخ 31/5/70 پس از بررسی پرونده باین استدلال که چون بهاء خواسته از صلاحیت نسبی این دادگاه خارج می باشد قرار عدم صلاحیت بصلاحیت دادگاه حقوقی یک شهرستان نوشهر صادر و پرونده را باین مرجع ارسال می دارد لازم بتذکر است که دادخواست بدوا" بعنوان دادگاه حقوقی یک نوشهر تقدمی گردیده و بدادگاه حقوقی دو نوشهر ارجاع شده است و در هر صورت دادگاه حقوقی یک نوشهر در تاریخ 24/3/71 پس از بررسی پرونده واستماع اظهارات نماینده خواهان قرار ارجاع امر بکارشناس جهت ارزیابی کالای تلف شده صادر واعلام می دارد خواهان با استحضار از موضوع طی لایحه وارده بشماره 264 10/4/71 اعلام می دارد: حسب دستور دادگاه دستمزد کارشناس راتودیع نموده و قبلا" نیز کارشناس منتخب دادگاه بهاء خواسته را مبلغ 22040920 ریال تقویم نموده که بر اساس همین نظریه تمبر دادرسی نیز ابطال گردیده بنابراین اولا" خواسته اتحادیه کالای مفقود شده است و در این حال نیاز بکارشناس از جهت قیمت ندارد و بلحاظ مثلی بودن باید کالا مورد حکم قرار گیرد در صورتکیه درزمان اجراء محکوم علیه کالای موضوع حکم را تحویل ندهد باید قیمت حین اداء را بپردازد لذا فعلا" نیاز بکارشناس نیست ثانیا" با توجه بقیمت ارزیابی شده وعدم اعتراض به آن از ناحیه خوانده بلحاظ اعتراض خوانده باید دستمزد کارشناس از او دریافت گردد الذا استدعای صدور حکم بمحکومیت خوانده بپرداخت کالای مورد خواسته را دارد. و در لوایح بعدی منجمله لایحه وارده بشماره 166681/12/71 تکرار می نماید: خواسته بلحاظ مثلی بودن مطالبه 838/64مترمکعب تخته نراد فنلاندی است دادگاه در تاریخ 19/1/72 باظهارنظر مبادرت و سپس در تاریخ 29/1/72 با توجه بقانون اصلاح و حذف موادی ازقانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ختم رسیدگی را اعلام و باینشرح بصدور رای مبادرت می نماید.
دادگاه با توجه بمدلول ماده 386 قانون تجارت که در چنین صورتی متصدی حمل و نقل را فقط در پرداخت قیمت دانسته است قرار ارجاع امر بکارشناس صادر کارشناس منتخب برابر نظریه وارده بشماره 875 26/11/71 بهای کالاها را در تاریخ 14/7/67 زمان از بین رفتن کالا بقرا هر مترمکعب 280000 ریال و جمعا" 18154640 ریال برآوردنموده که مصون از اعرتاض مثر مانده است دادگاه با عنایت بمستندات ابرازی خواهان که اصالت آنها مصون از اعتراض مانده است وهمچنین تصدیق ادعای خواهان از ناحیه خوانده و با التفات بنظریه کارشناس مسیولیت خوانده که متصدی حمل ونقل بوده است ازبین رفته محموله ها از سوی راننده تریلی که شرکت حمل و نقل ویرا مامور حمل کالا به مقصد اهواز و بوشهر نموده وفق مدلول مادتین 386و388 قانون تجارت محرز بنظر می رسد و خوانده باید برابر مدلول مادتین مذکور صرفا" قیمت کالای تلف شده را برابر نظریه کراشناس بپردازد و بنابراین دعوی خواهانرا تا میزان 18154640 ریال قیمت کالای از بین رفته واترد تشخیص و حکم بمحکومیت خوانده بپرداخت 18154460ریال بابت قیمت چوبهای از بین رفته ومبلغ 253919 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید دعوی خواهان نسبت به زاید بر بملغ مذکور غیر وارد بوده و حکم برد ان صادر می گردد.
دادنامه در تاریخ 13/2/72 بشرکت خوانده ابلاغ ودرتاریخ 13/3/72 دادخواست تجدیدنظر تقدیم و پرونده پس از انجام تبادل لوایح حسب دستور دادگاه بدیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده ولوایح طرفین و دادنامه شماره 32/72 فرجامخوساته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
ایرادات واعتراضات تجدیدنظرخواه وارد وموثر تشخیص نمی گردد لذا تجدیدنظرخواسته با توجه بمستندات و مبانی مذکو در آن و عدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه و عدم اشکال موثری از لحاظ رعایت اصول ومقررات دادرسی نتیجتا" ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
204
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
386
تاریخ تصویب :
1372/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :