جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 29/1/72
شماره دادنامه 32
شعبه دادگاه حقوقی 1 نوشهر

رای دادگاه
در خصوص دعوی اتحادیه شرکتهای تعاونی درودگران استان مازندران بطرفیت شرکت تعاونی اسلامی حمل و نقل نوشهر و حومه دایربمطالبه مقدار64838 مترمکعب چون نراد فنلاندی تحویل شده به راننده تریلی شماره 23679 تهران الف معرفی شده از سوی شرکت خوانده مقوم بمبلغ بیست ودو میلیون چهل هزار ونهصد و بیست ریال (22040920ریال ) ، ماحصل دعوی خواهان اینستکه خواهان باستناد دو فقره بارنامه شماره 640350 و 64005 چوبهای فوق را تحویل راننده تریلی فوق الذکر که از سوی شرکت خوانده معرفی شده داده تا بمقصد اهواز وبوشهر حمل نماید تاریخ حمل کالا در دو نوبت 14/7/67و19/7/67 بوده و قرار بود در مقصد تحویل شرکت تعاونی درودگران اهواز وبوشهر نماید که چنین نشد وکالا بمقصد مورد نظر نرسید در حالیکه شرکت خوانده به تحویل مثل و یا به تعبیری قیمت آن ببهای فوق گردید. شرکت خوانده با تایید ادعای خواهان اعلام داشت که پیگیر موضوع سرقت چوبهای مذکور از طریق آگاهی تهران ونوشهر است. خواهان برای اثبات ادعای خود فتوکپی مدارکش از جمله اظهارنامه ارسالی برای شرکت خوانده را ضمیمه که پاسخ شرکت خوانده در ستون مخاطب نیز موید صحت ادعای خواهان بر نرسیدن محموله ها بمقصد اهواز وبوشهر است. دادگاه با توجه بمدلول ماده 386 قانون تجارت که در چنین صورتی مسئولیت متصدی حمل و نقل را فقط در پرداخت قیمت دانسته است قرار ارجاع امر بکارشناسی را صادر و کارشناس منتخب برابر نظریه وارده بشماره 26875/11/71 بهای کالاها را در تاریخ 14/7/67 (زمان از بین رفتن کالا) بقرار هر مترمکعبی 180000 ریال و جمعا" 18154460 ریال برآورد نمود که مصون از اعتراض موثر مانده است و همچنین تصدیق ادعای خواهان از ناحیه خوانده و باالتفات به نظریه کارشناسی مسئولیت خوانده که متصدی حمل ونقل بوده است دراز بین رفتن محموله ها از سوی راننده تریلی که شرکت حمل و نقل ویرا مامور حمل کالا بمقصد اهواز و بوشهر نمود وفق مدلول مادتین 386 و 388 قانون تجارت محرز بنظر می رسد و خوانده باید برابر مدلول مادتین مذکور صرفا" قیمت کالای تلف شده را برابر نظریه کارشناس بپردازد بنابراین دعوی خواهان را تا میزان 18154640 ریال قیمت کالای از بین رفته وارد تشخیص و بمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هیجده میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و چهل ریال (18154640ریال ) بابت قیمت چوبهای از بین رفته ومبلغ 25919 ریال بابت هزنیه داردسی در حق خواهان اعلام حکم می نماید. دعوی خواهان نسبت به مازاد بر مبلغ مذکو قیمت یوم الاداء مورد نظرخواهان ) به جهت مرقومه در بالا غیر وارد بوده و حکم برد آن صادر می گردد. رای صادره وفق مقررات قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشوراست.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
204
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
32
تاریخ تصویب :
1372/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :