×

وضع عوارض باید بر اساس قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری بعمل آید و بخشنامه شهرداری در زمینه وصول عوارض که بدون مراعات قانون مذکور صادر شده است مخالف قانون میباشد

وضع عوارض باید بر اساس قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری بعمل آید و بخشنامه شهرداری در زمینه وصول عوارض که بدون مراعات قانون مذکور صادر شده است مخالف قانون میباشد

وضع-عوارض-باید-بر-اساس-قانون-تشکیلات-شوراهای-اسلامی-کشوری-بعمل-آید-و-بخشنامه-شهرداری-در-زمینه-وصول-عوارض-که-بدون-مراعات-قانون-مذکور-صادر-شده-است-مخالف-قانون-میباشد-

وکیل


تاریخ 26/11/68 شماره دادنامه 109 کلاسه پرونده 62/158

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه مطابق ماده 53 از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذرماه سال 1361کلیه قوانین مغایرقانون فوق ازتاریخ تصویب آن لغووبلااثراست ،الزاماازتاریخ اعتبارقانون یادشده به بعد کلیه اقدامات مربوط به وضع عوارض باید درمحدوده بند 1 از ماده 35 آن ، مادامی که شوراهای اسلامی شهرهاتشکیل نگردیده بارعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری تحقق پذیرد. با عنایت به اینکه درتصویب عوارض پیشنهادی شهرداری خمین که بموجب بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخه 17/5/62 استانداراستان مرکزی بعمل آمده ، اصول ضوابط پیش بینی شده درقوانین معتبریادشده در بالا مراعات نگردیده است بخشنامه فوق مخالف قانون تشخیص ومستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم برابطال آن صادرمی گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/62/158 12/2/1369
تاریخ 26/11/68 شماره دادنامه 109 کلاسه پرونده 62/158

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقایان محمدتقی ،علیرضاسرمدی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه 31702/2441/55-17/5/1362
مقدمه :شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است برای اخذپروانه ساختمان به شهرداری مراجعه نمودیم استانداری استان مرکزی برای هرمترمربع زیربنامبلغ ده هزارریال بعنوان عوارض مطالبه نمودند استانداری استان مرکزی بخشنامه مورخ 17/5/62شماره 21702/2441/55 ردیف 471 و472 صادرنموده است .به بخشنامه مزبورمعترض بوده وتقاضای ابطال آن رادارد. با انجام تبادل لایحه ،استانداری استان مرکزی بشرح نامه شماره 61510/9278/55مورخ 21/12/64درمقام پاسخ به دیوان ،اعلام داشته است :وضع عوارض مورداعتراض نامبردگان ،برای شهرداری خمین به استنادبخشنامه 24/3/1/26090-11/9/62 بنام وزارت کشوربارعایت کامل تبصره ذیل بند8 از ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334بااصلاحات بعدی آن بوده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح ذیل مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 52 تا 53
روزنامه رسمی شماره 13180-13/3/1369
3

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 109

تاریخ تصویب : 1368/11/26

تاریخ ابلاغ : 1369/03/13

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.