جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 11/3/71
شماره دادنامه 128/21
شعبه 21 دیوان

خلاصه جریان پرونده : شرکت تجدیدنظرخوانده باوکالت آقای (الف ) دادخواستی بطرفیت شرک تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه 665675مارک آلمان که از ملاک پرداخته هزینه دادرسی آن 27142898 ریال تقدیم گردیده بدادگاه حقوقی یک تهران داده که بشماره 69/3730در شعبه سی ام مطرح رسیدگی قرار گرفته و توضیح داده که برابر پیمان نامه فروش ارز از161 بشکه روده گوسفند و بز به ارزش 665675 مارک از کشور خارج کرده سپس کالا را بشرکت (س ) داده و ان شرکت به شرکت (ش ) داده کامیون کالا بقرار اطلاع در کشور ترکیه برودخانه افتاده و بمقصد نرسیده است و مطالبه خسارت و صدرو قرار تامین نموده که جریان آن در مقدمه رای 95/21 این شعبه آمده است از جمله مستندات خواهان پیمان شماره 755675 مارک آلمان از قرار هر مارک 775/40 بارزش کل ریالی 27142898 ریال ببانک بفروشد آقای (ب ) بوکالت شرکت خوانده وارد دعوی شده و خلاصتا" دفاع کرده که طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی دعوی میبایستی بامضاء دو نفرازمدیران شرک طرح شود و دادخواست را فقط یکنفر امضاء کرده وخواهان در هنگام تحویل کالا بشرکت خوانده اظهار داشته که آنرا بیمه کرده متن بیمه نامه را ارائه نداده و اکنون هم بلحاظ آنکه قیمت بیمه شده کمتر از میران خواسته است ارائه نداده است و بارنامه ای که خواهان ارائه داده حاکی از همین 32 بشکه روده است که 161 بشکه و ادعای اینکه موکل حق نداشته کالا بشرکت (ش ) بدهد مغایر مندرجات ظهر بارنامه پیوست پرونده است و نامه بانک مرکزی مبین حقانیت خواهان نیست دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین باستناد مواد388و386 قانون تجارت نظر بر محکومیت شرکت خوانده بپرداخت 665675 مارک آلمان غربی بابت اصل خواسته در حق خواهان داده وکیل خوانده باین نظر اعتراض نموده که در دادگاه پذیرفته نشده و پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و خلاصتا" چنین نظر داده اند هر چند توجه دعوی و ورود خسارت از ناحیه خوانده مجرز است و این امر نیز مورد اعتراف ضمن وکیل خوانده می باشد النهایه از حیث انطباق مورد با قانون بنحویکه وکیل خوانده در لایحه اعتراضیه بیان کرده وارد بنظر می رسد و همان ارزش منعقده بین طرفین و بانک و اثرات آن بهیچ وجه ارتباطی و توجهی بخوانده نخواهد داشت و خوانده مسئول تلف مال می باشد و استدلال دادگاه در نظریه تایید نمی گردد پس از اعاده پرونده دادگاه آنرا نپذیرفته و بموجب حکم تجدید نظرخواسته حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت 665675 مارک آلمان عربی در حق خواهان داده سپس خوانده از این حکم تقاضای تجدیدنظر نموده که پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و لوایح وکلای طرفین دادنامه شماره 181 24/4/70 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
قطع نظر از اینکه تعهد ارزی صاحب کالا در قبال بانک مرکزی به معنانی پرداخت ارز مورد تعهد بلاعوض ببانک مذکور نبوده بلکه منظور تحویل ارزی موردتعهد ببانک و دریافت معادل ریال آن طبق نرخ معینه می باشد اساسا" با توجه بمواد 386و388 قانون تجارت با فرض مسیولیت متصدی حمل و نقل در صورت تخلف با مفقود شدن مال التجاره متصدی مذکور صرفا" مسئول قیمت آن بوده و رابطه حقوقی بین صاحبت الا با بانک مرکزی در خصوص ارزی در رابطه حقوقی صاحب کالا با متصدی حمل و نقل ندارد لذا ایراد و اعتراض وکیل تجدید نظرخواه وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضائی تشخیص و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک شهرستان تهران ارجاع می گردد.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
204
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
128
تاریخ تصویب :
1371/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :