جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 22/10/69
شماره دادنامه 1021/22
شعبه 22 دیوان

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 15/6/65 مرکز خدمات.00 وابسته بوزارت بازرگانی با وکالت آقای (الف ) بطرفیت 1 باربری 2000 آقای (ب ) بخواسته نه میلیون و دویست وهفده هزار و ششصد ریال هزینه و خسارت تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که بشعبه 22 ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده بموجب بارنامه شماره 11237776/2/63 تعداد56 شانه تیرآهن نمره 14 به مشخصات مندرج در بارنامه از طرف موکل اینجانب مرکز تهیه و توزیع فلزات به باربری 000 در شهرستان تبریز جهت حمل به تهران انبار بنگاه سپسه خیابان فدائیان اسلام ایستگاه تهران جنب باربری ایران بار واگذار گردید که بوسیله آقای (ب ) راننده تریلر شماره 27643ط در مقصد تهران تحویل انبار مذکور در فوق متعلق بموکل گردد متاسفانه با گذشته بیش از دوسال تا کنون این کالا تحویل موکل نشده است چون موسسه حمل و نقل و راننده متضمنا" مسئول کالای واگذاری می باشد با توجه باینکه بهاء کالا در حال حاضر9217650 ریال می باشد صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت بهاءکالا وخسارت وهزینه های دادرسی وحق الوکاله در حق موکل مورد استدعا است مستندات فوکپی مصدق بارنامه و وکالتنامه و دلیل مدیریات و گواهی کسر مالیات و مجوز اختیار مدیران و عندالاقتضاء و جلب نظر کارشناسی برای تعیین بهاء کالا می باشد با تعیین وقت وابلاغ بطرفین خوانده ردیف 1 ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته با توجه بگرفتاری شغلی استدعا می شود درصورت موافقت باستناد ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده بکلی از دادگاههای محل اقامه اینجانب در تبریز ارسال فرمایند و طبق لایحه دیگری خلاصتا" اظهار داشته که آقای (ب ) با معرفی سندیکای کامیون داران معرفی شده بود و تریلر مذکور به گمرک سهلان مراجعه نموده و خواهان با اخذ گواهینامه رانندگی و بعد از تکمیل بار با صورت ریز تیرآهن جهت تنظیم بارنامه به موسسه 000 معرفی می نمایدوچنانچه در فتوکپی صورتجلسات موسسهکه به ضمیمه ملاحظه می فرمایندبابری 000 تماممشخصات کامیون و راننده را با اخذ تمام مدارک درست درج نموده است و معلوم نیست علت اینکه بعد از دو سال موضوع پی گیری شده است چیست و با توجه به فلج بودن کامل اینجانب و عدم امکان حضور در دادگاه تهران تقاضای احاله پرونده طبق مقررات ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی بیکی از دادگاههای محل اقامت اینجانب در تبریز را دارد دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 16/2/66پس ازتوضیحات وکیل خواهان پاسخ باظهارات و ارادات خوانده پس از رد ایراد خوانده در مورد صلاحیت دادگاه در ماهیت امر چون اتخاذتصمیم نموده که چون وکیل خواهان برای تعیین قیمت واقعی خواسته درخواست ارجاع امر بکارشناس نموده قرار ارجاع امر بکارشناس صادر واجراء کرده و کارشناس نظر خود را اعلام کرده لیکن وکیل خواهان بنظریه کارشناس اعتراض کرده و تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسان نموده دادگاه با قبول درخواست وی قرار ارجاع امر به هیئت کار شناسان صادر و ا جراء کرده و هیئت کارشناسان نظریه خود را اعلام کرده و ضمنا" خوانده ردیف دوم بلحاظ مجهول المکان بودن از طریق آگهی دعوت شده و سرانجام دادگاه پس طبق نظریه مورخه 23/4/66 خلاصتا" چنین اظهارنظر کرده است (000 نظر بخواسته خواهان و با توجه باینکه وکیل خواهان مدعی عدم تحویل کالای فوق که مسئولیت حمل و تحویل آن بموجب بارنامه استنادی بقصد تهران بخوانده فوق محول گردیده است شده و با عنایت باینکه تحویل کالای موردترافع به باربری خوانده بدلالت بارنامه شماره 237776 که فتوکپی آن درزمره منضمات عرضحات است محقق می باشد و نظر باینکه از جهت تعیین میزان بهای تیرآهن مورد بحث قرار ارجاع امر بکارشناس صادر شده در اثر تعرض وکیل خواهان بنظریه کارشناس بدون امر به هیئت کارشناسان ارجاع گردیده و هییت مذکور نیز بموجب نظریه ابرازی خویش که تحت شماره 264602/12/68 دردفتر این دادگاه به ثبت رسیده است نرخ واقعی و آزاد تیرآهن مورد ترافع را در بازار معادن 9952800 ریال تعینی و برآورد نموده اند و با توجه باینکه اظهارنظر هئیت کار شناسان با لحاظ اوضاع و احوال موثر بیان شده وتعراض نیز با وضع مسلم قضیه نداشه و موجبی برای عدم متابعت از آن ملحوظ بنظر نمی رسد بویژه آنکه اظهارنظر هییت مذکور از هر گونه تعرض وکیل خواهان و خواندگان موصن و محفوظ مانده است لذا با پذیریش نظر هییت کارشناسان وتوجها" باینکه از ناحیه خوانده فوق درقبال دعوی مطروحه وکیل خوهان ایراد و دفاع موثر و موجهی که در خور امعان نظر باشد بعمل نیامده و تعرض مدعی علیه مذکور نیز برای تعرفه خوانده ردیف دوم بعنوان راننده وسیله نقلیه حامل کالای مورد ترافع از طریق سندیکای کامیونداارن و عدم تحویل اجناس مذکور از طرف باربری 000 براننده وسیله نقلیه حامل کالای فوق و همچنین ایراد بصلاحیت این دادگاه و نیز ایراد ضمنی بشمول مرور زمان نسبت بمورد هیچیک موجه و موثر نمی باشد زیرا علاوه بر کیفیت سمت تقدیم کننده لایحه دفاعیه فوق و با توجه باینکه ادعای عدم تحویل کالا از طریق خوانده مذکور مدعی علیه ردیف دوم با وصف صدور وجوه بارنامه شماره 237776 از ناحیه خوانده گردید خواهان و قید مشخصات اتومبیل حاوی کالای فوق در بارنامه مسبوق الذکر و اینکه خوانده ردیف نخست با دریافت اجرت از خواهان اقدام به حمل کالای مورد ترافع نموده و در نتیجه با توجه بماده 388 قانون تجارت مسئولیت تحویل آ;ها را بمدعی دارا می باشد و چون ایراد عدم صلاحیت عنوان شده نیز با توجه باینکه محل تحویل کالا و بعبارت آخری محل انجام تعهد خوانده ردیف نخست بتحویل کلای فوق الذکر بخواهان تهران بوده و در نتیجه بموجب ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی تهران صلاحیت رسیدگی بدعوی مطروحه را دارد می باشد و عنایتا" باینکه ایراد مرور زمان نیز علاوه از عدم وجاهت شرعی آن با توجه بعدم انکار و غیر مفتول بودن بدلیلی که موید تاریخ تلف یا مفقود شدن کالای موضوع بارنامه مورد استناد یا تاریخ دقیق تاخیر در تسلیم باشد نیز وارد نمی باشد علیهذا بارد تعرضات و ایرادات فوق و عنایتا" باینکه از ناحیه راننده مذکور دفاع یا دلیل دیگری که موثر در مقام بوده و مثبت تحویل کالا بخواهان در مقدصد یا تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا سایر موارد قانونی باشد بعمل نیامده واقامه نگردیده و معطوفا" به مجموع محتویات پرونده دادگاه دعوی مطروحه را بمیزان اعلام شده از ناحیه وکیل خواهان با توجه به نظریه هییت کراشناسان ثابت دانسته ومستندا" به مواد386 و388 قانون تجارت نظریه دادگاه مبنی برمحکومیت باربری 000 ( خوانده ردیف نخست ) به پرداخت مبلغ نه میلیون ودویست و هفده هزار و ششصد و پنجاه ریال (9217650) رایل بابت کالای (محموله ) مورد ترافع بمیزان اعلام شده از ناحیه وکیل خواهان و مبلغ 359815 ریال بابت هزینه دادرسی واوراق دستمزد کارشناسان در حق خواهان صادرو اعلام می گردد ثانیا" در موضوع دعوی وکیل خواهان بطرفتی آقای (ب ) بخواسته محکومیت تضامنی مشارالیه باخوانده ردیف نخست به پرداخت قیمت تیرآهن مورد ترافع نظر باینکه بموجب بارنامه مورد استناد وکیل خواهان مدعی علیه ردیف نخست در قبال خواهان مسئول بوده و خوانده ردیف دوم تعهدی نسبت بخواهان نداشته و قراردادی با مدعی ندارد و با عنای باینکه از ناحیه وکیل خواهان دلیلی نیز که معارض مراتب فوق بوده باشد اقامه نگردیده است و معطوفا" به مجموع محتویات پرونده دادگاه دعوی خواهانرا بلحاظ عدم توجه آن بخوانده ردیف دوم مردود اعلام می دارد.00) آقای ج به وکالت از موسسه حمل و نقل باربری 000 بنظریه مذکور اعتراض کرده و ضمن لایحه اعتراضیه خلاصتا" اظهار داشته که حکومت مواد386و388 قانون تجارت زمانی بوده که وسیله نقلیه و به تبع آن راننده در اختیار صاحبت موسسه باربری قرار داشته و حال آنکه بعد از وقوع جنگ تحمیلی چنین نبوده و موسسه باربری فقط نقش واسطه را بازی می کند ثانیا" معلوم نیست خواهان کالا را تحویل کرده ثالثا" خواهان میبایسیت قیمت رسمی کالا را مطالبه می نمود نه قمیت بازار آزاد رابعا" مودرمشمول مرور زمان است با عرض مراتب نظر باینکه کالا را مطالبه می نمودنه قیمت بازار آزاد رابعا" مورد مشمول مروز زمان است با عرض مراتب نظر باینکه کلاای مورد ادعا بامعرفی سندیکای کامیونداران به راننده تریلر تحویل شده و موسسه موکل هیچگونه دخالتی جز بر قبول یک مسئولیت در آن نداشته و با عنایت باینکه خواهان در صورت مطالبه قیمت کالا میبایست قیمت روز تحویل را مطالبه می نمود و چون قیمت بامبلغ خواسته تفاوت فاحش دارد و نظر باینکه خواهان بوظیفه مقرر در ماده 393 قانون تجارت عمل نکرده تقاضای فسخ نظریه و رد دعوی خواهانرا دارد پس از ارسال پرونده بدیوانعالی کشور وارجاع آن باین شعبه اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده ومشاوره بشرح زیر اظهارنظر می نماید.
نظریه با ملاحظه محتویات پرونده اعتراض معترض بنظریه دادگاه بکیفیتی نیست که موثر در رد نظر دادگاه باشد و با توجه به اینکه نظریه موصوف فاقد اشکال است لذا بضمن رد اعتراض مزبور تایید می شود.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
204
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1021
تاریخ تصویب :
1369/10/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :