جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 17/12/70
شماره دادنامه 686/3
شعبه 3 دیوان

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 22/3/70 آقای (الف ) دادخواستی به طرفیت آقای (ب ) بخواسته مطالبه مبلغ 4769400 ریال با خسارت وارده بدادگاه حقوقی یک تهران تقدیم و توضیح داده خوانده بموجب فاکتور برگ حمل و نقل در تاریخ 16/11/69 مقداری مواد فاسدشدنی (شیرینی ) را جهت حمل باهواز به بنگاه و موسسه حمل و نقل 000 تحویل گرفته و ارسال داشته و محموله بر اثر بی مبالاتی راننده بکلی از بین رفته و محموله توسط کامیون دیگری که از طریق پاسگاه گواهی شده حمل و سپس در حالکیه فاسد شده بود تحویل می گردد وفتوکپی برگ صورتحساب و برانامه و نامه موخه 17/11/69 پاسگاه را ضمیمه می نماید. آقای (ج ) با تقدیم وکالتنامه خود را بوکالت خواهان معرفی و در جلسه دادگاه توضیح می دهد که موجل حسب بارنامه تنظیمی از موسسه حمل و نقل 000 یکدستگاه بنز خاور بصورت دربست اجاره می کند تا کالای او (شیرینی ) را بصورت بسته بندی شده باهواز حمل نماید کامیون دربین راه واژگون که مودر تایدی پلیس راه قرار گرفته و در ظهربارنامه مندرج است و چهار نفر از شیرینی فروشان اهواز اتلاف محوله را گواهی کرده اند و در جلسه اصلاحی خوانده خسارت وارده راقبول نموده و دو فقره چک بمبلغ یکصد و هشتاد هزار تومان بموکل تسلیم نموده و مقرر بوده تا مبلغ چهار میلیون ریال تسلیم گردد ولی خوانده از این عمل امتناع و موکل از رفتن ببانک و گرفتن چکها نیز خودداری می کند فلذا باستناد مواد386و388 قانون حمل و نقل خوانده ضامن و مسئول خسارات وارده است و تقاضای تحقیق از مسجلین ظهر بارنامه را می کند دادگاه پس از مشاوره ختم دادرسی اعلام و پس از اشاره بخلاصه جریان پرونده با توجه باینکه محموله باستناد رسید مندرج در ظهر بارنامه توسط کامیون دیگری حمل و تحویل گردیده و در موقع تحویل به فساد محتویات کارتنها اشاره ای نگردیده فقط قید گردیده کارتنها منهدم و بار در انبار آقای (د) موجود می باشد و در مورد فساد شیرینیها توسط مراجع ذیصلاح هیچگونه بازدید و بررسی و گواهی رسمی بعمل نیامده و امضاء کنندگان ظهربارنامه به از بین رفتن محموله که ناشی از تقصیر یا تصور بنگار باربری باشد اشاره ای ننموده اند و وکیل قسمتی از خسارت بوده از مقرر بوده تا چهار میلیون ریال بقیه خسارت را بپردازد از دریافت وجه چکهاخودداری نموده واصل چکها نیز نزد خواهان می باشد و نتیجتا" دادگاه استدلال کرده بنظر می رسد خواهان با خوانده تراضی نموده و خواهان بابت خسارت خود دو فقره چک اخذ که مجاز بوده در وصول آن اقدام نماید لذا دعوی را بنحو مطروح بلا دلیل تشخیص و به رد آن اظهارنظر می نماید نظریه دادگاه در تاریخ 17/7/70 به آقای (ج ) وکیل خواهان ابلاغ می شود ولی مشارالیه قبل از ابلاغ بموجب لایحه ثبت شده بشماره 121459/7/70 از وکالت خواهان استعفاء داده بوده و خواهان راسا" بر طبق لایحه ثبت شده بشماره 17150/7/70 بنظریه دادگاه اعتراض می کند. پرونده متعاقبا" بدفتر دیوانعالی کشور واصل رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
اعتراض معترض با توجه بمحتویات پرونده رسیدگیهای معموله و قبول چکهای مورد بحث از طرف خواهان وارد بنظر نمی رسد و نظریه دادگاه بنا بجهات مندرج در آن مغایرتی با موازین قانونی نداردو تنفیذ می شود و پرونده جهت اقدام مقتضی بدادگاه مربوطه اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
205
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
686
تاریخ تصویب :
1370/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :