جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 25/2/72
شماره دادنامه 72/115
شعبه 22 دادگاه حقوقی یک تهران

رای دادگاه
نظر باینکه بارنامه شماره 220715/6/65مربوط بشرکت حمل و نقل شعبه بندرعباس دلالت بر تحویل محموله ای مبنی بر69عدل چتائی هر عدل 1000 یاردی بوزن مجموع 24 تن از ناحیه شرکت فرش ایران در مبداء شهرستان بندرعباس در شرکت حمل و نقل 000 شعبه بندرعباس به قصد حمل به تهران بنشانی نمایشگاه بین الملی تهران واقع در بزرگرداه چمران سال 18 باهزینه کل بمبلغ 91050 ریال را داشته که مفاد بارنامه تکلیف و تعهد خوانده را بر تحویل محموله در مقصد محرز ومشخص می نماید و چون از جانب خوانده هیچ دلیلی به حمل کالا به مقصد و تحویل بصاحب آن ارائه نگردیده ، و نامه شماره 1051397/6/66 شرکت خوانده بکارمند واحد حقوقی خود بر مفقود گردیدن محموله موضوع بازنامه و عدم تحویل آن به مقصد صراحت داده و بهر کیفیتی که محموله مفقود و در مقصد تحویل نگردد بر اساس مقررات قانونی تجارت مسئولیت متقصدی حمل ونقل در مقابل صاحب محموله در جهت تحویل مثل کالا و جبران خ سارت تردید ناپذیر می نماید و رابطه متصدی حمل ونقل با رانندگانی که بدین منظور بکار گرفته می شود هیچگونه اثری در رفع مسئولیت و تعهد خوانده در برابر صاحب کالا ایجاد نمی نماید و نظر باینکه نظریه دادگاه در دیوانعالی کشور بعلت غیابی بودن آن نقض گردیده و خوانده در مقام دفاع اظهرا داشته طبق تصویب نامه شماره 2727744/5/66 هیئت محترم وزیران اختلافات بین شرکتهای موسسات دولتی در درون تشکیلان آن حل و فصل می گردد و لذا دادگستری مرجع رسیدگی بدعوی خواهان نبوده و نظر باینکه حسب مدافعات وکیل خواهان و طبق رای وحدت رویه شماره 2516/10/67 هیات عمومی دیوانعالی کشور مصوبه هیات وزیران مانع رسیدگی دعوی در دادگستری نیست بنابمراتب و با عنایت بکلیه محتویات پرونده واینکه خوانده ایراد یادفاع موثری بعمل نیاورده دعوی خواهان ثابت تشخی صو حکم بمحکومیت خوانده دائر بر الزام وی بر تحویل 69 عدل چتائی با مشخصات مندرج در بارنامه مورداشاره مقوم به 000/000/40 ریال در حق خواهان صادر واعلام می گردد.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
205
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
115
تاریخ تصویب :
1372/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :