جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 3091/دش 12/9/1380

(مصوب جلسات 482 ، 483 ، 484 ، 485 ، 486 و 488 مورخ 9/5/1380 ، 23/5/1380 ، 6/6/1380 ، 30/7/1380 ، 17/7/1380 و 15/8/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
پیرو تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ( نامه های شماره 1033/1 مورخ 9/3/1380 و شماره 1072/1 مورخ 13/3/1380 دفتر مقام معظم رهبری ) ، شورای علای انقلاب فرهنگی مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای را به این شرح تصویب کرد:
مقدمه :
به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور، مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای با مدنظر قراردادن نکات اساسی ذیل تنظیم شده است :
1- حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش 0
2- مسئولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیتهای خود.
3- رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشوردر این قلمرو.
4- ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی واینترنت به عموم مردم .
الف - آئین نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی تماس بین المللی
1- ایجاد نقطه تماس بین المللی
( ) در انحصار دولت می باشد و ارائه مجوز به دستگاههای ذیربط توسط شورای علای اطلاع رسانی صورت می گیرد.
2- دستگاههای اجرائی دولتی برای سرمایه گذاری جهت ایجادنقطه تماس بین المللی ، به طور مستقل از شبکه مخابرات کشور، لازم است گزارش توجیهی فرهنگی ، علمی - فنی و اقتصادی مربوط را باامضای بالاترین مقام اجرائی به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند. تصویب نهائی به عهده شورای عالی اطلاع رسانی می باشد.
3- دستگاه اجرائی یک نسخه از درخواست خود را همراه باتوجیه فنی به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحویل می دهد. این درخواست همراه با گزارش بررسی فنی وزارت مذکور شامل توان علمی و فنی درخواست کننده ، برسی فرکانسی و سایر امور شورا ظرف مدت یکماه پس از دریافت نظرات وزارت اطلاعات و وزارت پست وتلگراف و تلفن اعلام نظر خواهد نمود.
تبصره - سازمان صدا و سیما صرفا" برای وظیفه پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی خود از شبکه اینترنت ، نیاز به مجوز از شورای عالی اطلاع رسانی ندارد ولی برای ارائه سایر خدمات اینترنتی موظف به اخذ مجوزهای این مصوبه می باشد.
4- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت کلیه مشخصات امکانات فنی را که طبق ماده 3- از درخواست کنندگان دریافت نموده ، در اختیار وزارت اطلاعات قرا ردهد.
وزارت نیز موظف است ضمن بررسی های لازم فنی - حفاظتی ، در زمانبندی مقرر، پیشنهادهای اصلاحی را برای منظور نمودن توسط متقاضی ، با هماهنگی وزارت پست وتلگراف وتلفن در مدت زمان حداکثر یک ماه اعلام نماید. در صورت عدم اعلام ، مشخصات امکانات مزبور تایید شده تلقی خواهد شد.
5- هر دستگاه اجرائی که مجوز برقراری تماس بین المللی رااخذ می نماید صرفا" مجاز به ارائه خدمات در محدوده وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود می باشد. در صورت عدم رعایت این امر، پس از تذکر کتبی وزارت پست و تلگراف و تلفن ، برای لغو مجوز اقدام خواهد شد.
6- کلیه ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی ( ازجمله شرکت مخابرات ایران موظف می باشند تا امکانات فنی لازم در حفاظت و کنترل متمرکز از شبکه های مزبور، بشرح ذیل را فراهم آورند:
الف - سیستم پالایش ( ) مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پایگاههای ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودی های (troP) غیر مطلوب 0
تعیین ضوابط پالایش ( ) توسط کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
ب - سیستم بارو( ) مناسب به منظور صیانت شبکه ها از تخریب ، فریب و سرقت اطلاعات.
ج - دایر کننده نقطه تماس بین المللی اینترنتی موظف است بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران خود را قابل دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهدتا بر اساس ضوابط ومصوبات شورای عالی امنیت می با حکم قاضی ذیربط حسب درخواست در اختیاروزارت اطلاعات قرار گیرد.
د- امکان جلوگیری از برقراری ارتباطات غیر متعارف ، نظیر ارتباطات غیر متقارن و ارتباطات غیر مستقمی در موارد غیرمجاز ( پیشکار- )
7- به منظور صیانت از شبکه اطلاع رسانی ملی ، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تمهیداتی را فراهم آورد تا ارتباطات بین اربران در داخل کشور حتی الامکان ازطریق شبکه مازه ( ) داخل شکرو صورت پذیرد.
8- دارندگان مجوز تنها می توانند خدماتی را ارائه نمایند که در مجوز ذکر شده است و تخطی از این امر تخلف محسوب می شود.
9- دارندگان مجوز نقطه تماس بین المللی موظف به رعایت کلیه ضوباط مندرج در این آئین نامه و قوانین ومقررات جاری کشور می باشند ودر صورت تخلف از آن در مرحله اول تذکر و در مرحله دوم قطع موقت (حداکثر یک هفته ) صورت می گیرد ودر صورت تکرار ضمن قطع ارتباط، با تائید شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون ذیربط آن برای رسیدگی به جرائم ، به مراجه ذیربط معرفی می شوند.
10- دستگاههای دولتی که بدون اخذ مجوز اقدام به ایجاد نقطه تماس بین المللی موظف می باشند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه برای درخواست مجوز اقدام نمایند وگرنه بر اساس ماده 9 با آنان عمل خواهد شد.
تبصره - شرکتهای بخش خصوصی که تا کنون نسبت به ایجاد نقطه تماس بین المللی اقدام کرده اند لازم است ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این آئین نامه نسبت به جمع آوری تاسیسات یا واگذاری به بخش های دولتی اقدام نمایند.
11- نظارت بر حسن اجرای عملکرد نقاط تماس به عهده وزارت پست و تلگراف وتلفن می باشد.
12- وزارت پست و تلگراف وتلفن گزارش عملکرد این آئین نامه را هر 6 ماه یکبار برای بررسی در شورای عالی اطلاع رسانی ارائه می دهد.
ب - آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا( )
1- تعریف رسا ( )
شرکتها یا موسسات ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی واینترنتی ، رسا یا( ) خوانده می شوند.
اینترنت از پیوند تعداد بی شماری شبکه های ارتباطی کامپیوتری کوچک و بزرگ که حاوی اطلاعات متنوع می باشد تشکیل می شود. یک فرد متصل به شبکه اطلاع رسانی و اینترنت تنها مشاهده گر ومرورگر اینترنت نمی باشد بلکه جزئی از این شبکه بوده و می تواند با آن تبادل اطلاعات نماید. یک رسا یا اتصال به شبکه اطلاع رسانی و اینترنت را فراهم می آورد و جزء ضروری دسترسی و اتصال افراد به شبکه اینترنت می باشد.
2- حدود فعالیت ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا ( ) بشرح ذیل می باشد:
2-1- شرکتها ی موسسات ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا( ) تحت ضوابط و قوانین مشخص شده در کشور فعالیت می نمایند ومی توانند هم مستقلا" و هم در ارتباط با شبکه اینترنت به فرآوری اطلاعات پرداخته و به کاربران خود عرضه نمایند.
2-2- ارائه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط ( ) و برون خط ( ) برای کاربران خود.
2-3- فراهم آوردنده دسترسی وهمچنین تهیه وفرآوری محتوی برای کاربران خود.
2-4- انجام انواع فعالتیها برای آشنا نمودن کاربران در استفاده بهینه از شبکه اطلاع رسانی و اینترنت.
2-5- فراهم سازی خدمات ، تهیه ، تولید، توزیع یاارائه اطلاعات برای کاربران مربوط0
3- ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا( ) را رعایت شرایط زیر مجاز به فعالیت می باشند:
3-1- تهیه ونصب تجهیزات لازم به منظور برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات کاربران ازقبیل شبکه داخلی ( NAL-krowteN aerA lcoL) خطوط تلقن رهیاب (retuor) مودم ، حافظه های پست الکترونیک ،SNDو.00 به عهده رسا(PSI) می باشد.
3-2- تهیه وبکارگیری تجهیزات مورد نیاز در شبکه خود،براساس استاندارهای اعلام شده از طرف وزارت پست و تلگراف وتلفن.
4- هر رسا(PSI) برای ارائه خدمات تلفنی صوتی - آوانت ( PIOV) لازم است مجوز مربوط را طبق ضوابط قانونی از وزارت پست وتلگراف و تلفن کسب ماید.( این امر، ارتباط کامپیوتر با کامپیوتر (گپ -tahc) را شامل نمی شود.
5- ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی واینترنت رسا(PSI) مکلف به رعایت شرایط و ضوباط فنی زیر می باشند:
5-1- اشخاص حقوقی و شرکتهای ثبت شده در ایران می توانند متقاضی کسب مجوزرسا(PSI) باشند.
5-2- لازم است مدیر این موسسات و شرکتهادارای شرایط زیرباشد:
5-2-1- تابعیت ایران و پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5-2-3- دارای صلاحیت علمی در حد حداقل مدرک کارشناسی با25 سال سن.
5-2-4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی (که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد)0
5-2-5- عدم عضویت در گروهکهای ضد انقلاب وغیر قانونی و هواداری از آ;ها ( افرادی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی ، در دادگاههای انقلاب اسلامی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت ویا تبلیغ داشته اند نمی توانند مدیریت موسسات و شرکتهای رسا(PSI) را بعهده بگیرند.)
5-3- شرکت رسا(PSI) دارای مسئولیت قانونی بوده ونسبت به کلیه ضوابط و تعهدات زیر پاسخگو می باشد:
5-3-1- موسسات و شرکتهای رسا(PSI) و کاربران برای محتوایی که خود بر روی شبکه عرضه می نمایند طبق این آئین نامه مسئول و پاسخگو می باشند.
تبصره - ارائه خدمات دسترسی به منابع اطلاعات ، مشمول این بند نمی باشد.
5-3-2- مسیولیت رعایت قوانین مالکیت معنوی و حق تالیف و تصنیف به عهده ارائه کننده اطلاعات در شبکه می باشد.
5-3-3- امکان و اعمال برقراری پالایه (retliF) درشبکه رسا(PSI) باید فراهم باشد. ضوباط و مصادیق موارد پالایش (gniretlif) توسط شورای عالی اطلاع رسانی تصوب و اعلام می شود.
5-3-4- مسئولیت رسا(PSI) در مورد دسترسی به اطلاعات عرضه شده توسط دیگران محدود به ایجاد امکان و اعمال برقراری پالایه در شبکه خواهد بود.
5-3-5- هر رسا(PSI) موظف است اطلاعات کلی کاربران وPIهای مربوط را ثبت و یک نسخه از آن را نیز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نماید.
5-3-6- به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، رسا(PSI) مجاز به عقد قرارداد اشتراک با افرادی است که به سن قانونی انجام معاملات حقوقی رسیده باشند.
5-3-7- رسا(PSI) حق واگذاری امتیاز بهره برداری بدون هماهنگی و تائید وزارت پست و تلگراف و تلفن را ندارد.
5-3-8- بکارگیری هر گونه رمز برای تبادل اطلاعات مستلزم کسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات ، الگوریتم و کلیه رمز مربوط و همچنین مشخصات متقاضی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی (یا مرجعی که معرفی می نماید) می باشد در غیر این صورت ممنوع می باشد
5-3-9- رسا(PSI) موظف است خدمات مورد درخواست کاربر را با کیفیت مطلوب و براساس یک موافقت نامه کیفیت خدمات (ALS-tnemeergA leveL ecivreS) به کاربران ارائه نماید. وزارت پست و تلگراف و تلفن به طور دوره ای براساس ارزیابی کیفیت ارائه خدمات موسسات رسا(PSI) به کاربران ، نسبت به رتبه بندی رساها (PSI) اقدام و آن را به اطلاع عموم می رساند.
تبصره - شرکتهای مخابرات نیز موظف هستند در خصوص خدماتی که به موسسات رسا(PSI) ارائه می کنند رعایت کیفیت مطلوب را نموده و براساس موافقت نامه کیفیت خدمات (ALS) عمل نمایند.
5-3-10- رسا(PSI) موظف است حتی المقدور تمهیدات فنی لازم برای حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از حمله به کامپیوترهای آنها را فراهم آورد.
5-3-11- رسا(PSI) موظف است براساس دستورالعملهای صادره از سوی وزارت پست وتلگراف و تلفن عمل نموده و مواردی که مربوط به حقوق کاربران می باشد را به اطلاع آنها برساند.
5-3-12- رسا(PSI) موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطالعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را دراختیار کاربران قرا ردهد.
5-3-13- رسا(PSI) در ارائه خدمات خود به کاربران موظف به رعایت قوانین مخابراتی کشور می باشد.
5-3-14- رسا(PSI) برای تامین ارتباط اینترنت بین لامللی خود فقط از طریق نقص تماس بین المللی مجاز(PSA) یا مخابرات کشور مجاز می باشد.
5-3-15- حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصنویت برخورداربوده و هرگونه دسترسی غیر قانونی توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیتهای اینترنتی کاربران ممنوع می باشد.
5-3-16- رسا(PSI) موظف است بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران خود را مطابق ضوابط مصوب کمیسیون راهبردی قابل دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد.
6- تولید و عرضه موارد زیر توسط رساها(PSI) و کاربران ممنوع می باشد.
6-1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی.
6-2- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن.
6-3- ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال وتمامیت ارضی کشور را خدشه دار کند.
6-4- اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید.
6-5- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی ، احکام مسلم اسلام ،ارزشهای انقلاب اسلامی ومبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره )0
6-6- اخلال در وحدت و وفاق ملی.
6-7- القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت وکار آمدی نظام اسلامی.
6-8- اشاعه وتبلغی گروهکها احزاب غیر قانونی.
6-9- انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده دولتی و امور
مربوط به مسائل امنیتی ، نظامی و انتظامی.
6-10- اشاعه فحشاء ومنکرات وانتشار عکسها وتصاویر ومطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.
6-11- ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر0
6-12- ایرادافترا به مقامات وهر یک از افراد کشور وتوهین به اشخاص حقیقی و حقوقی.
6-13- افشاء روابط خصوصی افراد وتجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان.
6-14- انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی ،نرم افزارهای خاص ، صندوقهای پست الکترونیک و یا روش شکستن آنها0
6-15- فعالیتهای تجاری ومالی غیر قانونی وغیر مجاز ازطریق شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از قبیل جعل ، اختلاس ، قمار و.00
6-16- خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع رسانی واینترنت از کلیه کالاهایی که منع قانونی دارند.
6-17- هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم ها0
6-18- هرگونه حمله به مراکز اطلاع رسانی و اینترتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارآیی آنها0
6-19- هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه به دیگران تلعق دارد.
6-20- ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما0
7- نحوه صدور مجوز:
7-1- بررسی تقاضا و صدور مجوز براساس این آئین نامه توسط وزارت پست وتلگراف و تلفن صورت می گیرد.
7-2- تعیین طلاحیت حفاظتی متقاضیان طی استعلام رسمی ازمراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات ، دادگستری و نیروی انتظامی ) صورت خواهد گرفت و چنانچه ظرف یک ماه اعلام نظر نکنند به منزله موافقت تلقی می شود.( برای دستگاههای دولتی نیاز نمی باشد)0
7-3- ارائه انواع خدمات بر روی شبکه اطلاع رسانی که طبق مقررات کشور نیاز به مجوز خاص دیگری دارد منوط به کسب مجوز مربوط از دستگاه مسئول خواهد بود. این دستگاهها ضمن نظارت ، مواردتخلف را به وزارت پست وتلگراف و تلفن اعلام می کنند.
7-4- کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در ارائه خدمات اطلاع رسانی واینترنتی موظفند در محدوده وظایف و ماموریت سازمانی خود فعالیت نمایند.
8- نحوه نظارت :
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود و این وزارت به طور دوره ای و موردی گزارش نظارت بر اجرای این آئین نامه را به کمیسیون راهبردی اعلام می نماید.
9- در صورت تخطی از موارد مندرج در این مصوبه ، مجازاتهای اعمال شده شامل تذکر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاکم قانونی بسته به نوع تخلف براساس قوانین و ضوابط ذیربط بر عهده کمیسیون راهبردی می باشد که بر اساس گزارش نظارتی وزارت پست و تلگراف و تلفن بررسی و اعلام نظر می نماید.
10- نظر کمیسیون راهبردی لازم الاجراء و قطعی است ، لیکن مانع شکایت واقامه دعوی افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود.
11- رساها موظفند از کرابران خود براساس مندرجات این آئین نامه تعهدنامه رعایت ضوباط اخذ نمایند.
ج - آئین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت (teneeffoC)
1- دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبکه های اطلاع رسانی و اینترنت (teneeffoC) محلی برای دسترسی حضوری شمتریان وکاربران به شبکه اطلاع رسانی (اینترنت و اینترنت ) می باشد.
2- این دفاتر، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آئین نامه ، واحد صنفی محسوب می شوند و مشمول قانون نظام صنفی بوده و مجوز لازم توسط اتحادیه صنفی صادر می شود.
تبصره - اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحویل به متقضای به وزارت پست و تلگراف و تلفن نیزارسال نماید
3- اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- اعتقاد به دین مبین اسلام ویا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4- عدم اشتها به فساد اخلاقی و نداشتن سوءپیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر0
5- داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان.
6- متاهل با داشتن حداقل 30 سال سن.
3-1- این محل باید در معرض دید و نظارت عمومی باشد ورعایت ضوابط اماکن عمومی الزامی می باشد.
3-2- ارتباط اینترنتی این دفاتر فقط از طریق موسسات و شرکتهای رسا(PSI) مجاز می باشد.
3-3- ارائه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی - آوانت (PIOA) مستلزم کسب مجوز مربوط می باشد.
3-4- رعایت ضوابط مندرج درماده 6 آئین نامه موسسات وشرکتهای رسا(PSI) الزامی است.
تبصره - آئین نامه اجرائی این ماده توسط اتحادیه صنفی تهیه و به تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی می رسد.
4- نام ونشانی کامل وشماره تلفن ونمابر، رایانامه (liamE) و شماره پروانه کسب باید در سربرگهای دفتر خدمات درج بوده وپروانه کسب و مرجع خط ارتباطی از رسا(PSI) مربوط به صاحب مجوز، هریک به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.
5- به منظور پاسخگو بون قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات هویتی ، آدرس کاربر، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر وPI تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت و درصورت حساب کاربر نیز ذکر نماید.
6- دفاتر وکاربران برای مختوایی که خود تولید وعرضه می نمایند مطابق مقررات و ضوابط قانونی موجود کشور از جمله رعایت قوانین و مقررات حق مالکیت معنوی ، مسئول و پاسخگو می باشند.
7- تولید و عرضه موارد زیر توسط شبکه های انتقال اطلاعات رایانه ای ممنوع می باشد:
7-1- نشر مطالب الحادی ومخالف موازین اسلامی.
7-2- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن.
7-3- ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال وتمامیت ارضی کشور را خدشه دار کند.
7-4- اهانت به رهبری ومراجع مسلم تقلید.
7-5- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی ، احکام مسلم اسلام ،ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره )0
7-6- اخلال در وحدت ووفاق ملی.
7-7- القاء بدبینی وناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت وکار آمدی نظام اسلامی.
7-8- اشاعه وتبلیغ گروهها و احزاب غیر قانونی.
7-9- انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده دولتی وامورمربوط به مسائل امنیتی ، نظامی و انتظامی.
7-10- اشاعه فحشاء ومنکرات وانتشار عکسها وتصاویر ومطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.
7-11- ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی ازقبیل مواد محترقه و یامنفجره.
7-12- ترویج مصرف مواد مخدر0
7-13- ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما0
7-14- ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور وتوهین به اشخاص حقیقی و حقوقی.
7-15- افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان.
7-16- انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی ،نرم افزارهای خاص ، صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها0
7-17- فعالیتهای تجاری ومالی غیر قانونی و غیرمجاز از طریق شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از قبیل جعل ، اختلاس ، قمارو.00
7-18- خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع رسانی واینترنت از کلیه که منع قانونی دارند.
7-19- هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش برای شکستن قفل رمز سیستم ها0
7-20- هرگونه حمل به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کارانداختن و یا کاهش کارآیی آنها0
7-21- هرگونه تلاش برای شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی درحال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.
7-22- ترویج مصرف سیگار0
8- کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی در استان تهران و کمیته های استانی در استانها متشکل از مدیر امور دیتاشرکت مخابرات استان ، نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ، نمانیده دادگستری استان ، نماینده اتحادیه صنفی ، نماینده صدا و سیمای استان ، زیر نظر شرکت مخابرات استان بر گردش کار این دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مفاد این آئین نامه به نحو ذیل اقدام می شود. نحوه اقدام در سایر زمینه ها مطابق قانون و مقررات نظام صنفی می باشد.
با اعلام وزارت پست وتلگراف و تلفن ، اتحادیه صنفی نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 48 ساعت اقدام و دفتر تعطیل می شود و اتحادیه موظف است پس از رفع تخلف ، ظرف مدت 48ساعت اجازه ادامه کار دفتر را صادر نماید. در صورت تعلل اتحادیه صنفی ، وزارت پست وتلگراف و تلفن مستقیما" از طریق قوه قضائیه اقدام می نماید
تبصره 1- چنانچه تخلف از موارد بند یک تا سیزده ماده 7 این آئین نامه باشد برای بار اول ، به مدت سه ماه پروانه فعالیت لغو موقت می شود و با کسب ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه ، لغو موقت پروانه ملغی می شود و برای تخلف بار دوم ، پروانه بطوردائم لغو می شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه ، مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.
تبصره 2- چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بیست و دوماده 7 این آئین نامه باشد برای بار اول کتبا" به صاحب پروانه تذکر داده می شود، بار دوم ، پروانه به مدت یک ماه لغو موقت و بارفع تخلف واخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه ، لغو موقت پروانه ملغی می شود، برای تخلف بار سوم ، پروانه به مدت 6 ماه لغو مجددو برای تخلف بار چهارم ، پروانه به طور دائم لغو می شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه مجاز به دریافت پروانه جدید درسراسر کشور نخواهد بود.
تبصره 3- نظر کمیسیون راهبردی و کمیته های استانی در خصوص جرایم ومجازاتهای فوق ، لازم الاجرا و قطعی است لکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود.
9- از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه دفاتر موجوددرتهران و شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضای اخذ مجوز لازم مطابق مفاد این آئین نامه اقدام نمایند.
10- تاسیس اتحادیه دفاتر خدمات حضوری اینترنت ، متقاضیان به اتحادیه همگن که وزارت بازرگانی معرفی می نماید مراجعه خواهند نمود.
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16551
تاریخ تصویب :
1380/08/15
تاریخ ابلاغ :
1380/10/01
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :