جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 1482-ق 20/9/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه استفساریه شماره 1904/24736 مورخ 10/5/1380 دولت درمورد ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و بند(ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 کل کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 7/9/1380 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس بااصلاحاتی در متن لایحه به شرح پیوست تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ،در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 43009 28/9/1380
قانون استفساریه ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و بند(ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 کل کشور که در جلسه علنی روزچهارشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/9/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1482-ق مورخ 20/9/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

استفساریه :
ماده واحده - با تجه به اینکه مطابق بند(ج ) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 شورای بورس مجاز به تشکیل بورس کالاباهمکاری دستگاههای ذیربط شده و همچنین در بند(ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، وزارت صنایع ومعادن موظف به تشکیل بورس فلزات گردیده است.
1- آیا بورس فلزات موضوع بند(ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 کل کشور باید در چهارچوب قانون ومقررات بورس اوراق بهادار ایجاد شود؟
2- آیا مقررات و ضوابط حاکم بر بورس کالا موضوع بند(ج )ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایران همان مقررات و ضوابط قانونی بورس اوراق بهادار می باشد؟
3- آیا استفاده از ابزارهای مالی موضوع بند(ب ) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای بورس کالا مجاز خواهدبود ؟
نظر مجلس :
1- بورس فلزات موضوع بند(ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 کل کشور باید در چهارچوب قانون بورس اوراق بهادار تشکیل شود.
2- مقررات و ضوابط حاکم بر بورس کالا و از جمله فلزات همان مقررات و ضوابط مندرج در قانون بورس اوراق بهادار بوده و اختیاراتی که برای شورای بورس در قانون مذکور لحاظ شده باتغییر عنوان به بورس کالا و فلزات اعمال می شود و در ترکیب شورای بورس ، هیئت های پذیرش و داوری نمایندگان دستگاههای ذیربط حسب مورد با نشر شورای بورس عضویت خواهند یافت.
3- استفاده از ابزارهای مالی موضوع بند(ب ) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بورس کالا و فلزات مشابه بورس اوراق بهادارمجازمی باشد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/9/1380به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16555
تاریخ تصویب :
1380/09/07
تاریخ ابلاغ :
1380/10/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :