جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 1481-ق 20/9/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 47014/21572 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد انتقال زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج ازشهرها که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 7/9/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ،دراجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 43025 28/9/1380
قانون انتقال زندانها ومراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها که در جلسه روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/9/1380به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1481- ق مورخ 20/9/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی

ماده 1- سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور- که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود، به منظور انتقال زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی داخل شهرهابه خارج از آن ، به استثنای بازداشتگاه ها، مکلف است اراضی ومستحدثات مربوط، اعم از عرصه واعیان را حسب مورد مطابق این قانون و آئین نامه اجرائی آن به وزارت مسکن وشهرسازی واگذار نماید. وزارت مذکور نیز موظف می باشد ظرف حداکثر ده سال ، ضمن تامین اراضی مناسب ، از محل فروش اراضی ومستخدثات مزبور با تغییر کاربری یابدون آن و اعبتاراتی که هرساله در بودجه کل کشور در ردیف مستقل پیش بینی می شود نسبت به ایجاد زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی مورد نیاز وفق این قانون و آئین نامه اجرائی آن اقدام نموده ، پس از تکمیل در اختیار سازمان قرار دهد.
تبصره 1- احداث زندانها و مراکز مذکور براساس اولویتهای تعیین شده از سوی سازمانو مطابق ضوابط مورد نظر آن انجام خواهد شد.
تبصره 2- وزارت مسکن وشهرسازی موظف می باشد در ساخت زندانها و مراکز یاد شده با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط طرحهای تهیه شده و لحاظ سرانه های استاندارد زیربنا برای هر نفر، درمحلهائی که بر طبق مقررات تعیین می گردد، با رعایت اصول معماری اماکن مذکور و براساس نظر کارشناسی سازمان درباره ساختمان وتاسیسات مربوط اقدام نماید.
ماده 2- درآمد حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) این قانون ، به حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه داری کل ) واریز می شود.معادل پانیرده درصد(15%) وجوه واریزی با پیش بینی در بودجه سالانه کشور در اختیار سازمان قرار می گیردتا برای رفع نارسائیهای زندانها و نیز تعمیر وتکمیل ساختمانها وتاسیسات زندانها، بازداشتگاهها، اردوگاهها ومراکز اقدامات تامینی وتربیتی هزینه نماید.
ماده 3- سازمان مکلف است به محض تحویل گرفتن زندان و یا مرکز اقدامات تامینی وتربیتی جدید، حسب مورد، نسبت به تخلیه و در اختیار قرار دادن زندان و یا مرکز موجود در داخل شهر به وزارت مسکن و شهرسازی مطابق مدت وشرایط تعیین شده در آئین نامه اجرائی این قانون اقدام نماید. تحویل و تحول موارد مذکور حتی الامکان به طور همزمان صورت خواهد گرفت.
ماده 4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به صدور و انتقال اسناد املاک موضوع ماده (1) این قانون به نام سازمان و یا وزارت مسکن وشهرسازی و یااشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده ، حسب مورد اقدام نماید.
ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی وتربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتی غیر مستعد کشاروزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت مسکن و شهرسازی مبادرت نماید.
ماده 6- کلیه دستگاههای اجرائی می باید برای تامین تاسیسات زیربنائی و سایر نیازهای مربوط هر گونه اقدام لازم را حسب نظر وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص احداث زندانهای جدیدمعمول دارند
ماده 7- مقررات این قانون موجب حذف اعتبارات طرحهای عمرانی سازمان ، در ماردی که مربوط به ایجاد زندانها ومراکز اقدامات تامینی وتربیتی نمی باشد، تا زمان اتمام انتقال زندانها به خارج از شهرها، نمی گردد.
ماده 8- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و دادگستری با هماهنگی سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهاشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/9/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
ریئس مجلس وشرای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16555
تاریخ تصویب :
1380/09/07
تاریخ ابلاغ :
1380/10/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :