جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 1480-ق 20/9/1380
حضرت حجت السلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 46525/20941 مورخ 29/8/1378 دولت در موردموافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 7/9/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تائیدشورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 43003 28/9/1380
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/9/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1480-ق مورخ 20/9/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده بشرح پیوست تصوب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - اعمال بند(2) ماده (8) موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی ونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی سوریه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه (که از این پس به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می شوند)، با تمایل به توسعه و بسط روابط تجاری و گسترش همکاریهای اقتصادی بین دوکشور براساس برابری ومنافع متقابل بشرح زیر توافق می نمایند:
ماده 1- طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای توسعه روابط تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه طبق قوانین و مقررات جاری در هر یک از دو کشور به عمل خواهند آورد.
ماده 2-
1- طرفهای متعاهد می باید رفتاری غیر تبعیض آمیز را نسبت به کالاهائی که از مبداء سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد و به طور مستقیم به مقصد سرزمین طرف متعاهد دیگر صادر می شود در موارد ذیل قائل شوند:
الف - حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و هر نوع عوارض و رویه های مربوط به صادرات وواردات.
ب - کلیه قواعد وتشریفات مرتبط با واردات وصادرات.
2- مقررات بند(1) موارد ذیل را شامل نمی گردد:
الف - امتیازات اعطاء شده یا امتیازاتی که ممکناست به وسیله یک طرف متعاهد به منظور تسهیل تجارت مرزی به کشورهای همسایه اعطاء شود.
ب - امتیازات اعطاء شده یا امتیازاتی که ممکن است توسط یک طرف متعاهد و به موجب یک موافقتنامه موقت که منجر به تشکیل یک اتحادیه گمرکی یا یک منطقه آزاد تجاری گردد و یا به عنوان نتایج ناشی از تشکیل اتحادیه گمرکی یا یک منطقه آزاد تجاری ، اعطاء گردد.
پ - امتیازاتی که جمهوری عربی سوریه به یک یا چند کشورعربی اعطاء نموده است و یا در آینده ممکن است اعطاء نماید.
ماده 3-
الف - به موجب این موافقتنامه تجارت کالا و خدمات می باید بر اساس قرارداد معاملات تجاری که بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور منعقد می گردد و مطابق با قوانین مقررات جاری در هر یک از دو کشور انجام پذیرد.
ب - اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در این ماده می باید مبادلات تجاری را با مسئولیت خود به انحام برسانند.
ماده 4- پرداخت برای مبادلات بازرگانی بین دو طرف می باید به ارزهای آزاد قابل تسعیر باشد وبرای موارد خاص در صورت امکان با سایر روشهای پرداخت مطابق با قوانین ومقررات جاری در دو کشور انجام پذیرد.
ماده 5-
1- در چارچوب قانون موجود در دو کشور، طرفهای متعاهدمی باید نمونه ها، کالاهای تبلیغاتی وکالانماهای فاقد ارزش تجاری را که به منظور اخذ سفارشها و تبلغیات مورد نیاز می باشد، هنگام ترخیص از پرداخت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیاتها معاف مایند.
2- مقررات واردات موقت می باید در مورد مواد وکالاهای زیر اعمال شود:
الف - واردات ابزار وتجهیزات برای مونتاژ و تکمیل ،
ب - مواد ارسالی برای آزمون و آزمایشها یا تعمیرات ،
پ - کالاها و موادی که می باید دربازارهای مکاره ونمایشگاه های دائمی یا موقت به نمایش گذاشته شود،
ت - مواد مخصوصی که به منظور انجام مقاصد بسته بندی وارد شده اند و به محض انقضای مدت زمان تعیین شده می باید عودت داده شوند.
ت - مواد مخصوصی که به منظور انجام مقاصد بسته بندی وارد شده اند و به محض انقضای مدت زمان تعیین شده می باید عودت داده شوند.
کالاها و مواد مذکور در بند(2) این ماده ممکن است پس از پایان مدت زمان تعیین شده برای ورود موقت ، مجددا" صادر و یاپس از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی متداول به منظور مصارف داخلی در آن کشور باقی بماند مشروط بر آنکه قوانین و مقررات جاری این اجازه را بدهد.
ماده 6- کالاهائی که توسط یکی از دو کشور از کشور دیگر وارد شده باشد در صورتی که مقررات و قوانین کشور صادر کننده صدور مجدد آنها را ممنوع کرده باشد نمی توان به یک کشور ثالث صادر نمود.
ماده 7- طرفهای متعاهد می باید شرکت در نمایشگاهها، بازارهای مکاره و هم اندیشی های بین المللی و همچنین برگزاری نمایشگاهها در سرزمین طرف متعاهد دیگر را تسهیل و ترغیب نمایند.
ماده 8-
1- طرفهای متعاهد می باید حل اختلافات ناشی از انجام معاملات تجاری که به موجب این موافقتنامه منعقد شده را در شکل دوستانه تشویق و مورد حمایت قرار دهند.
2- در صورتی که طرفهای ذیرط درمعاملات تجاری نتواننداختلافات خود رااز طریق دوستانه حل نمایند، طرفهای متعاهد برای حل اختلاف در معاملات تجاری ، پذیرش حکمیت را در صورت توافق دوطرف یا براساس قواعدداوری بین المللی ترغیب خواهند نمود.
ماده 9-
1- دو طرف متعاهد می باید نسبت به تشکیل یک کار گروه مشترک مرکب از نمایندگان منتخب دو طرف ادقام نمایند.
2- کار گروه مشترک اجرای این موافقتنامه را مرور خواهدنمودو برای توسعه و بسط تجارت دو جانبه تدابیری را توصیه خواهدکرد.
3- کار گروه مشترک می باید در زمان مورد توافق به تناوب در تهران دمشق تشکیل گردد.
ماده 10-
1- این موافقتنامه از تاریخ ارسال یادداشت کتبی هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیرگ از طریق مجرای سیاسی مبنی بر اینکه الزامات قانونی لازم را برای لازم الاجراء شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است ، به مورد اجراء در خواهد آمد.
این موافقتنامه در ابتدا برای یک دوره سه ساله به مورداجراء درخواهد آمدو پس از آن برای دوره های یک ساله به طور خود به خود تمدید خواهد گردید، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد سه ماه قبل از خاتمه دوره ، نیت خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه به طور مکتوب به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
2- مقررات این موافقتنامه در مورد کلیه قراردادهای مربوط به معاملات تجاری که در زمان اعتبار آن منعقد گردیده اند ولی اجرای کامل آن قراردادها در تاریخ انقضای اعتبار موافقتنامه مذکوربه اتمام نرسیده اند، به قوت خود باقی خواهند ماند.
ماده 11- چنانچه کشور ثالثی خواستار الحاق به موافقتنامه باشد موافقت با چنین درخواستی می باید با توفاق دو طرف متعاهدانجام پذیرد.
کشور ثالث بعد از اجرای اقدامات قانونی که در بند(1) ماده (10) بیان گردیده است ، به عنوان طرف متعاهد مکمل این موافقتنامه محسوب خواهد شد.
ماده 12- اصلاحیه ها و ضمائم این موافقتنامه می باید باموافقت کتبی طرفین تنظیم شود و براساس الزامات و روشهای قانونی که در بند(1) ماده (10) موافقتنامه حاضر مقرر شده است به مورد اجراء درآید.
ماده 13- این موافقتنامه در تاریخ 30 مرداد ماه 1375 هجری شمسی مطابق با20 اگوست 1996 میلادی در تهران در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شده و هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند، در صورت بروز هر گونه اختلاف درتفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری عربی سوریه
قانون فوق مشتمل بر ماد هواحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار وسیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/9/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16555
تاریخ تصویب :
1380/09/07
تاریخ ابلاغ :
1380/10/05
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :