جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 38445/ت 25569ه 17/9/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/9/1380 بنا به پیشنهاد شماره.2/100/442 مورخ 17/8/1380 وزارت مسکن وشهرسازی و به استناد تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور تصویب نمود:
ماده (3) آئین نامه اجرائی انتشار یکصد میلیاردریال اوراق مشارکت ، موضوع بند(و) تبصره (40) قانون اجرائی انتشار یکصد میلیارد ریال اوراق مشارکت ، موضوع بند(و) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور بشرح زیر اصلاح می شود.
ماده 3- اوراق مشارکت موضوع این آئین نامه در یک نوبت و در سه ماهه سوم سال 1380 عرضه م گردد، به طوری که سودعلی الحساب نوبت اول اوراق یاد شده از محل مربوط به فروش اوراق برای هریک از طرحهای مندرج در موافقتنامه تامین و پرداخت می گردد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16555
تاریخ تصویب :
1380/09/11
تاریخ ابلاغ :
1380/10/05
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :