جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.شماره 41547/24592 21/9/1380

نظر به اینکه در ردیف (11) بنج )تصویبنامه شماره 22347/ت 24592ه مورخ 13/5/1380 که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم وابلاغ شده است ، نام نقطه جغرافیایی (تنگ رود) به اشتباه (تنگ زرد) تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدا000رمضان زاده

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16555
تاریخ تصویب :
1380/09/21
تاریخ ابلاغ :
1380/10/05
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :