جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 40358/ت 25617ه 20/9/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 15/9/1380 بنا به پیشنهاد شماره 301806-13591/105 مورخ 4/9/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کارکنانی که در قالب طرحهای عمرانی ، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاها همکاری می نمایند،چنانچه طرحهای مزبور در بودجه سالهای آتی جزء هزینه های بودجه (اعتبارات غیر سرمایه ای ) منظور شود، ادامه خدمت آنان همچنان در این دستگاهها به صورتی که در طرحهای عمرانی و مطالعاتی و قراردادی خدماتی انجام می گردید، امکان پذیر خواهد بود و پس ازپایان طرح نسبت به خاتمه همکاری و فسخ قرارداد خرید خدمت آنان اقدام می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16555
تاریخ تصویب :
1380/09/15
تاریخ ابلاغ :
1380/10/05
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :