جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 1499-ق 27/9/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 11/9/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصوب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 43851 2/10/1380
قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصدوهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/9/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1499-ق مورخ 27/9/1380واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

فصل اول - کلیات
ماده 1- تعریف سازمان :
سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده میشود سازمانی است مستقل دارای هویت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و وظایف سازمان (مقرر در این قانون ) تشکیل می گردد 0
ماده 2- اهداف سازمان :
1- تلاش در جهت اصلاح ، رشد و تعالی حرفه پرستاری.
2- تلاش برای حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاری.
3- کوشش در جهت برقراری ، حفظ و حمایت از حقوق مادی ،معنوی و صنفی پرستاران.
4- تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حین خدمت پرستاران.
5- آشنا ساختن جامعه نسبت به وظایف و نوع خدمات پرستاران.
6- تلاش در جهت اجرای موازین وارزشهای اسلامی در بخش پرستاری.
7- کوشش به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات واخلاق امور پزشکی در بخش پرستاری.
8- همکاری با سازمانها و موسسات قانونی در کشور و درمجامع بین المللی.

فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده 3- وظایف واختیارات سازمان در رسیدن به اهداف خود به این شرح می باشد:
1- همکاری در تهیه و تعیین استاندارهای آموزشی سطوح مختلف پرستاری.
2- همکاری در تعیین تعداد و نحوه پذیرش دانشجویان پرستاری در دانشگاههای کشور0
3- تلاش به منظور ارتقاء کیفی مهارتها و دانش فارغ التحصیلان پرستاری.
4- مکم به ایجاد گسترش زمینه های پژوهشی و تحقیقات علمی پرستاری در کشور واستفاده مفید و کارآمد از دستاوردهای این تحقیقات.
5- همکاری در تعیین استانداردهای خدمات و شرح وظایف رده های مختلف پرستاری.
6- همکاری برای نظارت ، کنترل وارزشیابی نحوه ارائه خدمات و رعایت قوانین ومقررات پرستاری.
7- تعیین ضوابط برای صدور،تمدید یالغو کارت عضویت درسازمان.
8- همکاری در تعیین راههای تبادل علمی ، تحقیقاتی و حرفه ای با سازمانهای قانونی داخل کشور ونیز با سایر کشورها ومجامع علمی و حرفه ای بین المللی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی و خدماتی پرستاری.
9- ارائه گزارش کارشناسی در مورد تخلفات پرستاری که ازسوی سازان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای مشاوره به این سازمان ارجاع گردید است.
10- همکاری در تدوین مقررات برای تامین حقوق حرفه ای ، حفظ و ارتقاء شئون اجتماعی پرستاران.

فصل سوم - تشکیلات
ماده 4- تشکیلات سازمان بشرح زیر می باشد:
1- شورای عالی.
2- رئیس کل 0
3- هیات مدیره.
4- دبیرخانه شورای عالی.
5- کمیسیونهای داخلی و هیاتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات.
ماده 5- اعضای شورای عالی عبارتنداز:
الف - بیست وپنج نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل از کادر پرستاری که ترکیب اعضاء اصلی به ترتیب زیر است :
هیجده نفر کارشناس و بالاتر، پنج نفر بهیار، یک نفر کاردان اتاق عمل و یک نفر کاردان هوشبری که با رای اکثریت مجمع نمایندگان هیاتهای مدیره شهرستانها انتخاب می شوند.
ب - یک نفر نماینده به معرفی کمیسیون بهداشت ودرمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و دو نفر پرستار به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، یک نفر پرستار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و نماینده ای به معرفی سازمان پزشکی قانونی کشور0
تبصره 1- اعضاء علی البدل شامل سه نفر پرستار، یکنفر بهیار و یک نفر کاردان اتاق عمل یا هوشبری خواهند بود که حائزین اکثریت آراء پس از اعضاء اصلی در رشته خود شده باشند.
تبصره 2- هیاتهای مدیره شهرستانهای دارای پانصد شرکت کننده در انتخابات نظام پرستاری یک نفر از اعضای هیات مدیره را جهت تشکیل مجمع نمایندگان معرفی خواهند نمود. شهرستانهای دارای هزار شرکت کننده ، دو نفر به ازای هر پانصد نفر اضافی یک نفر دیگر معرفی خواهند نمود. مجمع نمایندگان از بین کاندیداهای واجد صلاحیت اعضاء انتخابی شورای عالی را به صورت مستقیم وکتبی بر می گزینند.
تبصره 3- جلسات شورای عالی نظام پرستاری که حداقل هر دوماه یک بار تشکیل می شودبا حضور دو سوم اعضاء شورا رسمی است و تصمیمات اخذ شده با اکثریت آراء معتبر و برای واحدهای تابعه ذیربط لازم الاجراء است.
تبصره 4- وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و همچنین مدیر کل پرستاری وزارتخانه می توانند در جلسات شورای عالی بدون حق رای شرکت واظهارنظر نمایند.
تبصره 5- شورای عالی نظام پرستاری دارای یک رئیس ، دو نایب رئیس ، یک نفر دبیر خواهد بود که از بین اعضاء شورا با رای اکثریت نسبی برای مدت دو سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 6- شورای عالی نظام پرستاری دارای کمیسیونهای مشورتی است که تعداد و وظایف آنها توسط شورای عالی نظام پرستاری تعیین خواهد شد.
ماده 6- رئیس کل سازمان که مسئولیت اجرای مصوبات شورای عالی و اداره امور سازمان بشرح مذکور در ماده (14) را بر عهده دارد یک نفر پرستار و عضو شورای عالی سازمان باحداقل مدرک کارشناسی است که با رای اکثریت مطلق اعضاء به مدت چهارسال انتخاب می شود انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره - نحوه رسیدگی به استعفاء و یااستیضاح رئیس کل سازمان با درخواست حداقل هفت نفر از اعضاء شورای عالی قابل طرح است و تابع آئین نامه داخلی شورا خواهد بود.
ماده 7- در شهرستانهائی که حداقل تعدادمشمولان ماده (16)این قانون دویست نفر(که حداقل یک پنجم آنان کارشناس و بالاتر)باشند هیات مدیره شهرستان تشکیل خواهد شد.
تبصره - جلسات هیات مدیره شهرستان حداقل هر ماه یک بارتشکیل می شود و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات اخذشده با اکثریت آراء معتبر است.
ماده 8- هیات مدیره شهرستان مرکب از نه نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل بشرح زیر می باشد:
1- شش نفر پرستار( حداقل دو نفر کادر آموزشی )0
2- دو نفر بهیار0
3- یک نفر کاردان اتاق عمل یا هوشبری.
تبصره 1- چنانچه انتخاب کاردان (اتاق عمل یا هوشبری ) صورت نپذیرد به جای آن پرستار انتخاب خواهد شد.
تبصره 2- برای هر کدام از بنهای (1)،(2)و(3) یک عضوعلی البدل انتخاب خواهدشد.
تبصره 3- هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان مرکز استان عهده دار وظایف هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها تابعه استان که درآن هیات مدیره نظام پرستاری تشکیل نشده است نیز می باشد.
تبصره 4- چنانچه مرکز استان و شهرستانهای تابعه فاقد نظام پرستاری باشند، رسیدگی به مسائل مربوط به آنها به عهده نظام پرستاری شهرستان یا مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورای عالی نظام پرستاری مشخص می گردد.
ماده 9- رئیس هیات مدیره نظام پرستاری هر یک از شهرستانها، یکی از اعضاء هیات مدیره با حداقل مدرک کارشناسی خواهد بودکه با پیشنهاد اکثریت مطلق اعضاء و حکم رئیس کل سازمان به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. عزل وی به عهده رئیس کل سازمان می باشد.
ماده 10- دبیرخانه سازمان نظام پرستاری ، در سازمان مرکزی که در تهران است مستقر می باشد.
ماده 11- بودجه سازمان نظام پرستاری از محل حق عضویت اعضاء هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین می گردد.
ماده 12- میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورای عالی به مرحله اجراء درخواهد آمد.
ماده 13- وظایف شورای علای بشرح زیر می باشد:
1- تصویب پینشهادهای کمیسیونهای مشورتی.
2- همکاری و هماهنگی با نهادها وموسسات ذیربط در امور پرستاری.
3- تصویب بودجه سالانه هیات مدیره شهرستانها0
4- نظارت بر حسن اجرای مصوبات.
5- نظارت بر عمل کرد نظام پرستاری شهرستانها0
6- رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پرستناری شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین آنها0
7- تصویب آئین نامه های لازم جهت اداره سازمان و تسهیل انجام وظایف محوله.
8- انحلال هیات مدیره شهرستانها در موارد ذیل :
الف - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی.
ب - عدم تشکیل غیر موجه چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب که تشخیص غیر موجه بودن آن به عهده شورای عالی است.
تبصره 1- اداره جلسات شورای عالی ، نظارت بر عملکرد وهماهنگی بین کمیسیونها و پیگیری حسن اجرای مصوبات به عهده رئیس یانواب رئیس شورای عالی خواهد بود.
تبصره 2- دبیرشورای عالی مسئول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه سازمان خواهد بود.
ماده 14- وظایف رئیس کل سازمان بشرح زیر می باشد:
1- اجرای مصوبات شورای عالی ومفاد قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری.
2- ریاست عالی امورمالی - اداری و صندوقهای رفاه وتعاون.
3- صرف هزینه های سازمان بر طبق مصوبات شورای عالی نظام پرستاری.
4- تائید و صدور حکم روسای نظام پرستاری شهرستانهایی که توسط هیات مدیره ان شهرستان پیشنهاد شده است عزل آنان نیز به عهده وی می باشد.
ماده 15- وظایف هیات مدیره شهرستانها بشرح زیر است :
1- هیات مدیره هر شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان را در محدوده آن شهرستان عهده دار خواهد بود.
2- ارائه طرحها و پینشهادات به کمیسیونهای مشورتی شورای عالی.
3- پیگیری ونظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی.
4- پیشنهاد بودجه سالیانه نظام پرستاری شهرستان به شورای عالی پرستاری و هزینه آن پس از تصویب طبق آئین نامه مصوب شورای عالی.
فصل چهارم - عضویت و انتخابات
الف - شرایط عضویت :
ماده 16- کلیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، کاردان اتاق عمل کاردان هوشبری و رده های وابسته به پرستاری می توانند عضوسازمان باشند.
تبصره - اعضاء سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود ک توسط شورای عالی نظام پرستاری تهیه می گردد.
ب - انتخابات :
ماده 17- انتخابات برای اولین دوره حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با اعلام وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و برای دوره های بعد سه ماه قبل از ا تمام هر دوره با اعلام رئیس کل سازمان همزمان باتشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره - انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهایی که منحل گردیده و یا توسط هیات مرکزی نظارت ، انتخابات آنهاابطال گردیده است ، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت وبا رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.
ماده 18- ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهارسال انتخاب می گردند بشرح زیر خواهد بود:
1- دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
2- دو نفر نماینده به عنوان ناظر با معرفی کمیسیون بهداشت و درمان وانتخاب مجلس شورای اسلامی.
3- یک نفر نماینده وزارت کشور0
4- یک نفر نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر0
5- دو نفر نماینده سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
ماده 19- هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:
1- انتخاب سه الی پنج نفر اعضای هیاتهای نظارت برانتخابات نظام پرستاری شهرستان وانتخابات شورای عالی نظام پرستاران و عزل و نصب آنان.
2- نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخابی.
3- بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره شهرستانها و شورایعالی وابلاغ نظر هیات مرکزی به هیاتهای اجرائی انتخابات.
4- رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آئین نامه های مربوطه.
5- رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تائید هیاتهای نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظردرآنها0
6- توقف یاابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی ودستورالعملهای مربوطه این قانون راسا" و یا با پینشهاد هیاتهای اجرائی یاهیاتهای نظارت حوزه انتخاباتی
7- تایید نهایی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری و امضاء اعتبارنامه منتخبین.
8- رسیدگی به شکایات واعتراضات کتبی افراد در موردتائید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیاتهای مدیره نظام پرستاری وتجدیدنظر در آنها0
تبصره - هیات مرکزی نظارت می تواند طبق دستورالعملی که تهیه می نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هریک از هیاتهای نظارت برانتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورای عال ینظام پرستاری تفویض نماید.
ماده 20- برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری به عهده هیاتهای اجرائی انتخابات مربوطه بوده که ترکیب ، نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت ونحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهدبود که توسط شورای عالی نظام پرستاری تهیه و به تصویب وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
تبصره - آئین نامه مذکور در اولین دوره انتخابات توسط هیئت مرکزی نظارت تهیه وتدوین شده و پس از تصویب وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به مرحله اجراء درمی آید.
ماده 21- شرایط انتخاب کنندگان عبارت است از:
1- دارا بودن شرایط عضویت.
2- داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پرستاری ، در دوره اول انتخابات ، داشتن گواهی مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی کافی است.
3- ساکن بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تائیدهیات مدیره آن شهرستان یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان
ماده 22- شریاط انتخاب شوندگان هیاتهای مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورای عالی نظام پرستاری بشرح زیر است :
1- دارا بودن شرایط عضویت در سازمان نظام پرستاری.
2- عدم سابقه محکومیت که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
3- داشتن حداقل سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه.
4- عدم تهاجر به فسق ونداشتن فساد اخلاق وم الی.
5- التزام عملی به اسلام و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره 1- اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند مشروط به اینکه تجاهر به نقض احکام اسلامی را ننماید.
تبصره 2- اعضای هیاتهای نظارت واجرائی نمی توانند جزءانتخاب شوندگان باشند.
فصل پنجم - موارد متفرقه
ماده 22- به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری و رده های وابسته به آن هیات مدیره در مرکز و شهرستانها دارای هیاتهای کارشناسی می باشد که مطابق بند(9)ماده (3) این قانون به عنوان مشاور سازمان نظام پزشکی عمل خواهدکرد
ماده 24- موارد تخلف ومجازاتهای آن مطابق با قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/10/1374 و توسط هیاتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی مسئول برگزاری انخابات هیات مدیره شهرستانها و اعضاءانتخابی شورای عالی از طریق هیاتهای اجرائی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود.
ماده 26- دادگاههای جمهوری اسلامی ایران مجازند در هر یک از شهرستانها حداقل بیست و چهارساعت قبل از احضار و جلب هر یک از شاغلین پرستاری به دادگاه به خاطر رسیدگی به اتهام ناشی ازقصور حرفه ای ، به غیر از مواردی که با تشخیص قاضی بیم تبانی یافرار و یا امحاء آثار جرم می رود مراتب را به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.
ماده 27- تمامو یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی الاثر می باشد.
ماده 28- شورای عالی سازمان موظف است ظرف شش ماه پس ازتشکیل نشانه (آرم ) سازمان را تهیه و به تصویب برساند.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزاروسیصد وهشتادمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/9/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16557
تاریخ تصویب :
1380/09/11
تاریخ ابلاغ :
1380/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :