جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 38480/ت 25560ه 17/9/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/8/1380 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/82535 مورخ 21/8/1380 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروههای مشمول ((قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها وانجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یااقلیتهای دینی شناخته شده )) را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- پرداخت یارانه های تخصیصی طبق دستورالعملی که متعاقبا" توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون ماده (10) قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها وانجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده - مصوب 1360 - می رسد انجام می گیرد.
تبصره - رئیس یا نایب رییس خانه احزاب به عنوان عضو ناظردر جلسات کمیسیون ماده (10) قانون یاد شده ، در رابطه با موضوعات این آئین نامه دعوت خواهد شد. احزاب عضو خانه احزاب و سایر مبادی ذیربط هر گونه پیشنهاد نسبت به نحوه تنظیم دستورالعملهای این آئین نامه را به اطلاع وزارت کشور و کمیسیون مذکور خواهند رساند.
ماده 2- پرداخت هر گونه یارانه به احزاب و گروه های مشمول قانون فوق الذکر که به منظور تقویت فعالیتهای گروهی انجام می پذیرد توسط وزارت کشور و در چارچوب این آئین نامه ودستور العملهای آن خواهدبود.
ماده 3- یارانه های موضوع این آئین نامه به گروه ها وتشکلهایی تعلق خواهدگرفت که طبق قوانین و مقرارت موضوعه موفق به اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور شده باشند.
ماده 4- امتیازبندی و محاسبه پرداخت یارانه به گروه ها و تشکلهای موضوع مواد (2) (3) و (4) قانون فعالیت احزاب ، جمیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده - مصوب 1360 - توسط وزارت کشور تنظیم و به تصویب کمیسیون ماده (10) قانون مذکور خواهد رسید.
ماده 5- سهم هر حزب و گروه واحد شرایط از یارانه مساوی است با:
مجموعه بودجه /مجموع امتیازات کلیه احزاب X امتیازحزب

تبصره - هر گونه اعتارض به نحوه ومیزان یارانه های پرداختی در کمیسیون ماده (10) قانون یاد شده مطرح و رسیدگی خواهدشد.
ماده 6- معادل 5 درصد از بودجه تخصیصی جهت هزینه های عمومی احزاب در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.
ماده 7- معادل 5 درصد از بودجه تخصیصی هزینه های خانه احزاب در اختیار شورای این خانه قرار خواهد گرفت.
ماده 8- کلیه تشکلها و گروههای مشمول دریافت یارانه موظف اند وجوه دریافتی را در جهت اهداف و برنامه های گروه بکار برده ودر پایان سال مالی گزارش آنرا جهت بررسی کمیسیون ماده (10) قانون یاد شده به وزارت کشور ارسال نمایند.
تبصره - گروههایی که فاقد گزارش مالی باشند در دوره های بعد از دریافت یارانه محروم خواهند شد. دریافت مجدد یارانه منوط به ارائه گزارش مالی و تائید آن توسط وزارت کشور خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16557
تاریخ تصویب :
1380/08/30
تاریخ ابلاغ :
1380/10/08
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :