جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 2381/310 26/9/1380
استاندار محترم و رئیس شورای شهرسازی ومعماری استان آذربایجان شرقی

در اجرای بند(5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران به استحضار میرساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 12/9/1380 طرح جامع شهرستان اهر را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بنهای (الف ) تا(ه) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویبنامه شماره 70971/ت 407 - و مورخ 5/11/1373 هیات وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 22/3/1379 درشورای شهرسازی ومعماری آن استان به تصویب رسیده بود را با قید موارد زیر مورد تصویب نهایی قرار داد:
- مصوبه الگوی سطح بندی خدمات روستایی و عناوین مربوط(مصوب شروای عالی ) عینا" در مطالعات سطح بندی طرح رعایت گردد.
- هر گونه پیشنهاد توسعه محدوده های شهری در طرح ممنوع ودر اسناد و مدارک نیز اصلاخات لازم انجام گیرد.
لازم می داند از مشارکت ارزشمند شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده ، امید است با بکارگیری و رعایت دقیق وکامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهرستان اهر درسال افق طرح (1400) معادل 326711 نفر (1/57 درصد شهری و9/42درصد روستایی )، تهیه شده واسناد آن بشرح زیر می باشد:
سند شماره 1- نقشه منطقه بندی ونقشه کاربری اراضی.
سند شماره 2- ضوابط نحوه استفاده از اراضی.
سند شماره 3- سطح بندی خدماتی ومراکز جمعیتی.
سند شماره 4- تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجرای ماده 42 آئین نامه مصوب 12/10/378 هیات محترم وزیران اسناد و مدارک طرح متعاقبا" جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
معاون شهرسازی ومعماری و دبیرشورای عالی شهرسازی - پیروزحناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16557
تاریخ تصویب :
1380/09/12
تاریخ ابلاغ :
1380/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :