جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


شماره 2370/310 24/9/1380
استاندار محترم شورای شهرسازی و معماری استان کردستان

در اجرای بند(5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وماده 42) آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران به استحضار میرساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 28/8/1380 طرح جامع شهرستان بانه را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف ) تا(ه) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویبنامه شماره 70971/ت 407- و مورخ 5/11/1373هیات وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 26/8/1378 در شورای شهرسازی و معماری ان استان به تصویب رسیده بود را باقید موارد زیر مورد تصویب نهایی قرار داد:
- با توجه به اینکه مطالعات تفصیلی زمین شناسی منطقه در استان با عناوین و تعاریف مصوبه شورای عالی در این خصوص منطبق و اصلاح گردد.
- کاربریهای گردشکاری پیشنهاد شده با طرحها و برنامه های سازمان ایرانگردی و جهانگردی هماهنگ و هم راستا با برنامه ملی و توسعه گردشگری کشور در طرح لحاظ گردد.
لازم می داند ازمشارکت ارزشمند شورای شهرسازی ومعماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی وتصویب طرح مذکور قدردانی نموده ، امید است با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوباط ومقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهرستان بانه در سال افق طرح (1393) معادل 151986 نفر(59درصدشهری و41درصدروستایی ) تهیه شده واسناد آن بشرح زیر می باشد:
سند شماره 1- نقشه منطقه بندی و نقشه کاربری اراضی.
سند شماره 2- ضوباط نحوه استفاده از اراضی.
سند شماره 3- سطح بندی خدماتی ومراکز جمعیتی.
سند شماره 4- تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجرای ماده 42 آئین نامه مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران ، اسناد و مدارک طرح متعاقبا" جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
معاون شهرسازی ومعماری ودبیرشورای عالی شهرسازی - پیروزحناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16557
تاریخ تصویب :
1380/08/28
تاریخ ابلاغ :
1380/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :