جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 40033/ت 25613ه 20/9/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 15/9/1380 بنا به پیشنهاد شماره 5638/07س -13348/105 مورخ 30/8/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده (4) به تصویبنامه شماره 12566/ت 24718ه مورخ 27/3/1380 اضافه می شود:
ماده 4- فوق العاده اضافه کار ساعتی سایر کارکنان دولت که در مشمول مواد (1) و (2) این تصویبنامه قرار نمی گیرند ( درمحل جغرافیایی خدمت خود با هیاتهای اجرائی و بازرسی موضوع این تصویبنامه همکاری دارند) براساس ضوابط پیش بینی شده درماده (3) این تصویبنامه تعیین و پرداخت می گردد.
اجرای مفاد این تصویبنامه از تاریخ اجرای تصویبنامه فوق الذکر میباشد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16557
تاریخ تصویب :
1380/09/15
تاریخ ابلاغ :
1380/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :