×

صدورتامین خواسته درمورد برات الزامی است

صدورتامین خواسته درمورد برات الزامی است

صدورتامین-خواسته-درمورد-برات-الزامی-است-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
114-سفته بموجب ماده 307دارای آثارواحکام برات است وطبق ماده 292قانون تجارت تقاضای تامین درموردبرات الزامی است وحاکم محکمه حق رد آنرانداردچناکه موردسوم ازموارسه گانه استثنائی ازماده 232آئین دادرسی مدنی راجع به لزوم تامین که ازاختیارقاضی درقبول ورداستثناءشده ودرآن مواردقبول تامین اجباری مقررگردیده اشاره بصورتی است که بموجب قانون مخصوص اخذتامین لازم شمرده شده است ،بنابراین درموردیکه مدرک دعوی فته طلب بوده بشرح مذکوردرحکم برات است حاکم دادگاه می بایست تقاضای متقاضی تامین راپذیرفته وبه آن ترتیب اثردهدوبه سبب ردتقاضامتخلف از ماده مزبوره است .
حکم شماره 4463-26خرداد1328

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخان علمی

6

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4463

تاریخ تصویب : 1328/03/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.