جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


تاریخ : 15/7/1380 شماره دادنامه : 220 و221
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده 77 اصلاحی قانون استخدام نیروهای مسلح و تبصره ذیل آن مصوب 1356 در خصوص جواز احتساب مدت تحصیل در دانشکده ها و آموزشگاه نظامی اعم از داخله یا خارجه وهمچنین در دانشگاههای غیر نظامی از حیث بازنشستگی با رعایت شرایط مربوط با عنایت به سیاق عبارات مقررات فوق الاشعار ناظر به مدت تحصیل افسران ، همافران ، درجه داران و افراد نیروهای مسلح است وتعمیم آن به افراد غیر نظامی جواز قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق الذکر و عدم تحقق و اجتماع شرایط مذکور درتبصره 2 ماده 27 قانون استخدام نیروهای مسلح در مورد شاکیان ، دادنامه شماره 80 مورخ 28/1/1380 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که نتیجتا" مبین این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در مواردمشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/80/149و233 21/8/1380

کلاسه پرونده : 80/149و80/233
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : 1- آقای موسوی رییس شعبه پنجم بدوی دیوان عدالت اداری
2- رئیس سناد مشترک ارتش جمهوری اسلامی.
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2و5 بدونی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف - شعبه دوم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/15 موضوع شکایت آقای اصلان انصاری به طرفیت آجودانی کل ستاد نیروی هوائی شعبه کارمندان به خواسته اجرای تبصره ماده 77 قانون سابق اجا بشرح دادنامه شماره 944 مورخ 30/11/1375 چنین رای صادرنموده است ، هرچند که بموجب قانون اخیرالتصویب مقررات قانون قبل که مغایر این قانون باشد نسخ شده باشد و در نتیجه تبصره ماده 77 نیز منسوخ شده باشد، لکن در زمانی که شاکی به استخام درآمده تبصره مذکور حاکم بوده و شاکی در همان زمان استحقاق احتساب سنوات تحصیل را جزو سوابق خدمتی خود داشته و عدم احتساب آن ایام به هر دلیلی موجب سلب استحقاق وی نمی شود و قانون اخیرالتصویب هم عطف به ماسبق نشده و نمی تواند سالب استحقاق نامبرده مبنی بر احتساب سوابق وی گردد. بناء علیهذا و به نحو مطروح شکایت وارد است و خوانده ملزم به احتساب سنوات تحصیل شاکی جزو سوابق خدماتی وی می باشد.
ب - شعبه پنجم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1439 موضوع شکایت آقای حمید شهبازی بطرفیت ستادمشترک جمهوری اسلامی - اداره یکم قوانین و مقرارت به خواسته ،احتساب سنوات تحصیلی دوره کارشناسی بشرح دادنامه شماره 1674مورخ 26/9/1379 چنین رای صادر نموده است ، شاکی نوشته در تاریخ 15/3/1353 به استخدام ارتش درآمده ، سوابق تحصیلی دوره لیسانس جزو سنوات خدمت وی منظور نگردیده است. با توجه به جوابیه مشتکی عنه اعلام داشته مقررات تبصره الحاقی به ماده 77 قانون استخدامی ارتش قابل تسری به کارمندان نمی باشد. مستندا" به تبصره ماده 77 (اصلاحی مصوب اردیبهشت 1356) استخدام ارتش" href="/tags/39745/قانون-استخدام-ارتش/" class="link">قانون استخدام ارتش با وورد شکایت شاکی مشتکی عنه موظف است وفق مفاد تبصره 77 قانون یاد شده در خصوص احتساب سنوات تحجصیلی شاکی جزو سنوات خدمت وی اقدام نماید.
ج - 1- شعبه پنجم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/609 موضوع شکایت آقای داود جوانی به طرفیت اداره آجودانی ستاد مشترک ارتش به خواسته احتساب سوابق تحصیلی جزو سنوات خدمت بشرح دادنامه شماره 894 مورخ 31/5/1379 چنین رای صادر نموده است ، شاکی در دادخواست تنظیمی نوشته ، مدت تحصیل وی را ازتاریخ 1/7/1352 تا4/4/1356 جزو سنوات خدمتی نامبرده منظور نمایند. با توجه به اینکه مشتکی عنه دفاع موثری به عمل نیاورده است و نظر به اینکه در تاریخ 20/7/1356 در نیروهای مسلح استخدام گردیده است می تواند از مزایای تبصره ماده 77 قانون (اصلاحی ) استخدام ارتش استفاده نماید. بنابراین با ورود شکایت شاکی مشتکی عنه موظف است وفق مقررات در خصوص احتساب ایام یاد شده جزو سنوات خدمتی مشارالیه اقدام نماید.
2- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر اداره آجودانی ستاد مشترک ارتش مدیریت کارگزینی کارمندان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 894 مورخ 31/5/1379 شعبه پنجم بدوی دیوان به کلاسه 79/609 بشرح دادنامه شماره 80 مورخ 28/1/1380 چنین رای صادر نموده است ، با بررسی محتویات پرونده و التفات به منطوق تبصره 2 ماده 27 استخدام ارتش" href="/tags/39745/قانون-استخدام-ارتش/" class="link">قانون استخدام ارتش به این عبارت (کسانی که قبل از تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح مشغول خدمت شده اند مدت تحصیلات قبلی آنان در دانشگاه از لحاظ بازنشستگی جزو سالهای خدمت آنها محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی مدت مزبور به ماخذ صدی ده حقوقی که قانونا" دریافت می دارد تادیه نمایند) نظر به اینکه مشارالیه بعد از فراغت تحصیل متقاضی استخدام در ارتش بوده و از جمله دانشجویان بورسیای نبوده تابا دریافت حقوق کسور بازنشستگی را پرداخته باشد فلذا به لحاظ عدم خصول شرایط مصرحه در قانون مارالذکر اعتراض تجدیدنظرخواه موجه تشخیص با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ردشکایت مشارالیه صادر می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
221
تاریخ تصویب :
1380/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :