جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


تاریخ : 8/7/1380 شماره دادنامه : 217 کلاسه پرونده : 77/341
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در تبصره 3 ماده 14 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان ها منحصرا" متضمن جواز تعیین و تصویب تعرفه خدماتی مخابراتی به مشترکان در محدوده تحت پوشش شرکت است و تعمیم و تسری آن به هزینه نگهداری وسائل و تاسیسات و خطوط ارتباطی که تامین آنها علی الاصول به عهده شرکت مخابرات می باشد و ازمصادیق خدمات به مشترکان محسوب نمی شود، جواز قانونی ندارد. بنابراین قسمت آخر بند یک مصوبه موضوع تعرفه های خدمات شهری و بین شهری در سال 1377 و همچنین مصوبه شماره 49 مورخ 6/7/1377 هیات مدیره شرکت مخابرات استان اذربایجان شرقی در خصوص الزام مشترکان تلفن به پرداخت هزینه نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر خارج از مرز حق الحفاظه تلفنهای خارج از مرز روستائی مغایر قانون وخارج از حدود و اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/77/341 26/7/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رضا رضائی ، آقای عباس جعفری ، آقای ابراهیم کریمی ، آقای حسین سلمانی فر
موضوع شکایت و خواسته : لغو مصوبات شرکت مخابرات در خصوص هزینه نگهداری خط تلفن
مقدمه : شکایت طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند اینجانبان اعضاء شورای اسلامی روستای دیزج علیا هستیم که طبق مقررات قانون احقاق حق اهالی به عهده اعضاء شورای اسلامی است ، اداره مخابرات شهرستان مرندمبالغی بابت هزینه نگهداری مطالبه که امسال از هر نفر24000 ریال مطالبه می نماید. نظر به اینکه در هیچ یک از قوانین مربوطه اعم از قانون مصوب 1350و1373 چنین هزینه هایی پیش بینی نشده وماده 7 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان ها مصوب 1374 که در مقام بیان درآمد شرکت است چنین هزینه ای را پیش بینی نکرده است ، لذا مطالبه هزینه مذکور مخالف قانون بوده و اداره مخابرات استان و وزارت پست وتلگراف و تلفن حق صدور چنین بخشنامه ای را ندارند. لذا درخواست ابطال بخشنامه های مربوطه به هزینه نگهداری حق تلفن را می نمائیم . اداره مخابرات مرنددرپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4823/05/760 مورخ 16/12/1377 اعلام داشته اند، با توجه به بخشنامه شماره 143/101 مورخ 9/1/1377 وزارت پست وتلگراف و تلفن از اول فروردین 1377 برای هرکیلومتر خارج از مرز ماهانه مبلغ 6000 ریال بابت حق الحفاظه دریافت می شد و برابر صورتجلسه شماره 49 مورخ 6/7/1377 از اول مهرماه 1377 برای واحدهای مسکونی روستایی برای هر کیلومتر3000 ریال دریافت می شودو لازم به توضیح است تمامی شماره تلفنهای روستای دیزج علیا از مرکز تلفن شهری مرند واگذار گردیده است. مدیر عامل شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی نیز در پاسخ به شکایت نامه شماره 13495/21/760 مورخ 12/4/1378 اعلام داشته اند بخشنامه شماره 143/101 مورخ 9/1/1377 در خصوص تعرفه های خدمات شهری و بین شهری در سال 1377 در قالب اختیار حاصله از بند3 ماده 14 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان ها مصوب 1/11/1374 کمیسیون مشترک امور اداری واستخدامی وامور پست و تلگراف و نیروی مجلس که درمورخ 4/11/1374 به تائید شورای نگهبان رسیده اصدار یافته است و اقدامات این شرکت در خصوص اخذ تعرفه های خدمات مخابراتی منطبق بر مقررات جایه شرکت بوده و برای مشترکین نیزلازم اللاتباع می باشد
بنابراین تقاضای رد دعوی خواهانها به علت فقدان وجاهت قانونی مورداستدعا اس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی ورسواء ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
217
تاریخ تصویب :
1380/07/08
تاریخ ابلاغ :
1380/10/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :