جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 1142-ق 28/5/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 685/19878 مورخ 2/6/1377 دولت درخصوص عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانهاومجامع بین المللی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 9/2/1380 مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 25099 30/5/1380
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها ومجامع بین المللی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 24/5/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 142-ق مورخ 28/5/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین الملی زیر به فهرست قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب 3/9/1370 اضافه می شود تا مطابق قانون یاد شده اقدام شود:
1 - مجمع فقه اسلامی وابسته به :
سازمان کنفرانس اسلامی وزارت خارجه 90750 دلار
2 - مرکز شماره استانداردبین المللی
پیاینده ها نهاد ریاست جمهوری حق عضویت
کتابخانه ملی ایران ندارد
3 - مرکز اسلامی توسعه بازرگانی وزارت بازرگانی 64471دلار
4 - کمیته دایمنی همکاریهای علمی
تکنولوژی وابسته به ( سازمان
کنفرانس اسلامی ) وزارت علوم ، تحقیقات 110000دلار
فناوری
5 - مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک
و بیوتکنولوژی وزارت علوم ، تحقیقات 50000دلار
فناوری
6 - آکادمی علوم جهان سوم وزارت علوم ، تحقیقات
فناوری 20000دلار
بصورت کمک می باشد
7 - انجمن آسیایی سنجش ازراه دور وزارت پست وتلگراف وتلفن 100دلار
8 - انجمن بین المللی تامین آب وزارت نیرو 2550پوند
9 - سازمان همکاری راه آهنها وزارت راه وترابری - راه 71000
جمهوری اسلامی ایران فرانک سوئیس
10 - سازمان بین المللی اندازه
شناسی قانونی وزارت صنایع - موسسه 173721فرانک
استانداردوتحقیقات فرانس
صنعتی ایران
11 - سازمان آموزش فنی وحرفه ای
بین المللی وزارت کارواموراجتماعی 30000فرانک
سوئیس
12 - سازمان بین المللی شکر سازمان گسترش خدمات بازرگانی
13 - شورای بین المللی غلات وزارت بازرگانی
14 - مرکز تبادل اطلاعات سرمایه گذاری
بازرگانی وتکنولوژی جنوب ( سیتدک ) وزارت بازرگانی
15 - دفتر نمایشگاههای بین المللی وزارت بازرگانی
16 - سازمان بین المللی مهاجرت وزارت کشور
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به فهرست سازمانها و مجامع بین المللی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/5/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16568
تاریخ تصویب :
1380/02/09
تاریخ ابلاغ :
1380/10/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :