جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 14094/ت 24285ه 22/5/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 46531 مورخ 10/12/1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ه) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 - آئین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام را بشرح ذیل تصویب نمود:

ماده 1- فروش سهام شرکتهای موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت نقد اقساط و در مواردی که با توجه به شرایط بازار به صورت نقد امکان پذیر نباشد، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصی ذیربط و سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات عالی واگذاری انجام خواهدشد.
ماده 2- ثمن معامله در فروش اقساطی عبارت است از رقمی که حسب مورد در بورس اوراق بهادار تهران طبق مقررات مربوط نهایی می شود و یا رقم حداکثری که متقاضیان در مزایده پیشنهاد می نمایند، به اضافه سود فروش اقساطی سیستم بانکی در بخش مربوط نسبت به مبلغی که به صورت اقساطی دریافت خواهد شد.
ماده 3- در فروش اقساطی حداقل چهل (40) درصد ثمن نقدی معامله نقدا" دریافت می شود ومابقی ثمن به اضافه سود اقساطی متعلقه حداکثر ظرف سه سال و به اقساط مساوی وصول خواهد شد.
تبصره - در صورتی که خریدار (دفعتا" واحده ) نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام نماید، در تسویه نهایی ، سود فروش اقساطی آن بخش از اقساط که قبل از سررسید پرداخت شده است از بدهی وی کسر خواهد شد.
ماده 4- فروش اقساطی با تنظیم قرارداد براساس دستورالعمل موضوع ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه انجام می گیرد و در آن ، شرایط زیر جهت حفظ حقوق طرفین ملحوظ خواهد شد:
الف - سهام واگذار شده باید تا تسویه کامل اقساط بدهی خریدار در وثیقه سازمان خصوصی سازی باقی مانده و حداکثر تا یک برابر سهام در روز معامله و یا معادل وجوه پرداخت نشده ثمن معامله ، سفته یا اسناد معتبر دیگر از خریداران اخذ شود. تا زمانی که سهام در وثیقه است ، حق هر گونه تغییر در وضعیت سهام از خریداران سلب می شود.
ب - فروش و واگذاری اموال و داراییهای ثابت شرکت واگذارشده تا تادیه کامل بدهی خریدرا یا خریداران منحصرا" با اجازه کتبی سازمان خصوصی سازی صورت می گیرد.
ج - هرگونه تغییر در مواد اساسنامه شرکت واگذار شده ازجمله تغییر در سرمایه و همچنین توقف فعالیت یا انحلال تا تادیه کامل بدهی از سوی خریدار یا خریداران منحصرا" با اجازه کتبی سازمان خصوصی سازی صورت می گیرد.
د- در صورت استنکاف اشخاص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دو قسط متوالی و یا چهار قسط متناوب از بدهی ناشی از واگذاری سهام یا عدم ایفای تعهدات مندرج در قرارداد، مانده بدهی به دین حال تبدیل می شودو سازمان خصوصی سازی به منظور حفظ حقوق دولت حسب مورد مکلف است نسبت به تامین ووصول آن با توجه به وثایق ماخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید.
ه - خریدار یا خریداران به منظور تضمین ایفای تعهدات خود می بایستی وکالتنامه رسمی و محضری بلاعزل مبنی بر تفویض اختیار به فروشنده برای تملیک یا انتقال سهام مورد معامله به هر شخص و با هر شرایط و به قیمتی که صلاح بداند، تنظیم و در زمان امضای دفتر نقل و انتقال سهام شرکت واگذار شده ، به سازنمان خصوصی سازی تسلیم نماید و سازمان اختیار تام دارد که هرگاه اقدامی از طرف خریدار به عمل آید که منافع سازمان رااز نظر وصول مطالبات و سهام مورد وثیقه به خطر اندازد بدون هیچگونه قید و شرطی با استفاده از وکالتنامه مذکور نسبت به انتقال سهام مورد معامله ، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 5- سازمان خصوصی سازی مجاز است حسب درخواست خریدارو فقط برای یک بار در دوره فروش اقساطی نسبت به آزاد نمودن بخشی از سهام واگذار شده وحداکثر به میزان بهای سهام پرداخت شده به نحوی که ارزش سهام باقیمانده حداقل معادل یکصد و بیست (120)درصد مانده مطالبات ناشی از واگذاری سهام مربوط باشد،اقدام نماید.
ماده 6- سازمان خصوصی سازی مکلف است گزارش فروش اقساطی سهام متضمن آمار و اطلاعات مربوط از جمله مبلغ و نوع معامله ومشخصات خریداران را در هر مورد حداکثر ظرف پانزه روز پس از انجام به دبیرخانه هیات عالی واگذاری ارسال نماید.
ماده 7- سازمان خصوصی سازی مکلف است حداکثر دو ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش سالیانه فروش را به تفکیک نقد واقساط ومتضمن آمار واطلاعات لازم ، به هیات عالی واگذاری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16568
تاریخ تصویب :
1380/04/27
تاریخ ابلاغ :
1380/10/22
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :