جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 25337/ت 25087ه 29/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 24/5/1380 بنا به پیشنهاد وزارت امورخارجه و تاییدیه شماره 24/5/105 مورخ 24/5/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- وزارت امور خارجه مکلف است به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب نیروی انسانی از لحاظ کمیت وکیفیت و بهینه سازی نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ، از طریق کاهش نیروی انسانی با گستری آموزشهای حرفه ای و تخصصی و ارتقای توان علمی و کارشناسی کارکنان و بهبود نحوه پرداخت ، طی یک دوره حداکثر پنجساله ،تعداد کل کارکنان رسمی ، غیر رسمی و محلی خود را که به هر نحو از محل مواد هزینه (1) ، (2) و (5) حقوق و یا دستمزد دریافت می دارند، به (4500) نفر کاهش دهد.
2- وزیر امور خارجه کار گروهی را مسئول تشخیص نیروهای مازاد (شاغل در وزارتخانه و مامور به سایر دستگاهها) خواهد نمود.
تبصره - ضوابط و دستور عمل اجرائی مربوط به نحوه تشخیص و کاهش نیروهای مازاد به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید.
3- به منظور کاهش نیروهای مازاد از روشهای ذیل استفاده خواهد شد:
الف - انتقال به سایر دستگاهها، بنادر به درخواست مستخدم و در صورت عدم موافقت مستخدم ، انتقال با استفاده از اختیارمذکور در ذیل بند(ب ) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
ب - بازخرید افراد با (25) سال سابقه خدمت و کمتر0
پ - بازنشستگی کارکنان مازاد با سنوات خدمت (30) سال 0
تبصره 1- کارکنانی که به سایر دستگاهها منتقل می شوند، از مزایای مندرج در مواد(10) و(11) تصویبنامه شماره 53381/ت 22968ه مورخ 24/11/1379، موضوع آئین نامه اجرائی بندهای ب و ج ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران بهره مند خواهد شد.
تبصره 2- در اجرای بند(ج ) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود به مستخدماتی که (25) سال سابقه خدمت دارند و درخواست بازخریدی می نمایند، بیست وپنج (25%) درصد از سنوات خدمت آنها را که مبنای پرداخت حقوق بازخریدی قرار می گیرد(45روز به ازای هرسال ) معادل ریالی اشتغال خارج از کشور" href="/tags/36493/فوق-العاده-اشتغال-خارج-از-کشور/" class="link">فوق العاده اشتغال خارج از کشور در گروه (5) به ماخذاستحقاقی بانرخ واریزنامه ای پرداخت نماید. برای متقاضیانی که سنوات خدمت آنها کمتر از(25) سال می باشد. به ازای هر سال خدمت کمتراز (25) سال ، یک واحد به درصد مذکور اضافه می گردد.
مستخدمانی که براساس این تصویبنامه بازخرید می شوند،مشمول دریافت وجوه تشویقی موضوع ماده (15) تصویبنامه یاد شده نخواهند بود.
4- کارکنان اعلام شده از سوی کار گروه موضوع بند(2) به هیچ عنوان به ماموریت ثابت یا موقت اعزام نخواهند شد و فوق العاده خاص موضوع بند(6) این تصویبنامه به آنان تعلق نمی گیرد.
5- وزارت امورخارجه مجاز است نیازهای تخصصی خویش را ازطریق آزمونهای تخصصی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف مصوب برنامه سوم توسعه جذب نماید.
6- وزارت امور خارجه مجاز است با توجه به ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با عنایت به مقررات خاص تشکیلاتی و استخدامی و به منظور جذب و حفظ نیروهای کیفی ، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده خاص برای کارکنان مشاغل اصلی و تخصصی که درمرکز اشتغال دارند، پرداخت نماید. میزان این فوق العاده متناسب با درصد کاهش نیروی انسانی ، حداکثر تاهفتاد درصد حقوق ومزایای مستمر تعیین می گردد.
تبصره - درصد فوق العاده خاص هر سال درسقف تعیین شده ،متناسب با نوع مشاغل و پیشرفت اجرای مفاد بند(1) این تصویبنامه با تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد گردید.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16568
تاریخ تصویب :
1380/05/24
تاریخ ابلاغ :
1380/10/22
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :