جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


تاریخ : 13/8/1380 شماره دادنامه : 252 کلاسه پرونده : 80/279

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها است مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد.
نظر به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی از اجزاء قوه مجریه می باشد و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارند و در عداد مراجع قضائی مذکور در تبصره 2 ماده فوق الذکر محسوب نمی شوند، بنابراین آراء قطعی شعب مزبور به تجویز بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است ودادنامه شماره 1605 مورخ 11/10/1379 شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که متمضن این معنی باشد موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مرجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/80/279 7/9/1380
تاریخ 13/8/1380 شماره دادنامه 252 کلاسه پرونده 80/279
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای احمد فیروز بخش عظیمی.
موضوع شکایت وخواسته : اعلام عارض آراء صادره از شعب اول و
چهاردهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه : شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/756موضوع شکایت آقای هاشم دیزجی به طرفیت کمیسیون ویژه تعزیرات آرد و گندم مستقر در فرمانداری مراغه به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون مورخ 31/3/1378 بشرح دادنامه شماره 1605 مورخ 11/10/1379 چنین رای صادر نموده است :
با توجه به آئین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم ، آرد، نان تخلفات و تعزیرات با اصلاحات مورخ 15/1/1368مجمع تشخیص مصحلت نظام که به استناد تصویبنامه مورخ 23/7/1373 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مسئولیت تعزیرات مربوط به آردونان به عهده وزارت کشور محول تا طبق قانون تعزیرات حکومتی سال 1367 در مهرماه سال 1373 که با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوه مجریه واگذار شده منصرف از مقررات تعزیرات حکومتی مربوط به آردو نان است مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 26/7/1367 نیز بر آن تاکید و اعلام نموده که اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به آرد و نان طبق روال سابق باید ادامه یابد و شعب تعزیرات حکومتی نیز حق دخالت در امور آرد و نان را نداشته بنابراین تصمیم کمیسیون نظارت تعزیرات ویژه آرد و گندم شهرستان مراغه که به استناد بند ب قانون تعزیرات آرد و گندم مصوب سال 1366 و اصلاحیه آن 000 صورت پذیرفته موجه تشخیص و شکایت غیر وارد تلقی و حکم به رد آن صادر می گردد.
ب - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/332 موضوع شکایت آقای رضا فیروزبخش عظیمی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی بشرح دادنامه شماره 259 مورخ 8/3/1380 چنین رای صادر نموده است :
نظر به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی دارای شعب بدوی و تجدیدنظر است وآراء صادره از شعب مذکور توسط قضات صادر می شود و ازطرفی رسیدگی به احکام قضائی از حوزه قلمرو دیوان عدالت اداری خارج بوده و در این خصوص رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان حاکم است ، لهذا قرار رد شکایت صادر می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلیمن دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
252
تاریخ تصویب :
1380/08/13
تاریخ ابلاغ :
1380/10/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :