جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 44524/ت 25251ه 2/10/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1907/06س -8665/105 مورخ 24/6/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(ب ) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 59885/ت 24385ه مورخ 28/12/1379 بشرح زیر اصلاح می شود:
1- عبارت ((با اجاره اموال منقول و غیر منقول )) در ماده (1) حذف می شود.
2- عبارت (( سازمان بهزیستی استان در سطر اول ماده (17)و در سطر دوم تبصره ماده (17) بعد از عبارت (سازمان بهزیسیتی کشور)) اضافه می گردد.
3- در ماده (8) واژه ((کسب )) به ((کمک )) تغییر می یابد.
4- در سطر دوم تبصره ماده (9) عبارت ((سازمان بهزیستی کشور)) به ((از محل اعتبارات سازمان بهزیستی کشور و یا سازمان بهزیستی استانها)) اصلاح و عبارات ((سرجمع )) و ((مشارکت در)) در سطرهای دوم وسوم حذف می شود.
5- در تبصره ماده (17) عبارت ((سال 1378) به ((سال 1380) اصلاح می شود.
6- در سطر دوم ماده (18) عبارت ((صرفا")) حذف و عبارت ((و سایراعتبارات مصوب سازمان بهزیستی کشور وسازمان بهزیستی استانها مندرج در)) بعد از عبارت ((ردیفهای 131510 و131515))اضافه می شود
7- متن زیر به عنوان ماده (20) به آئین نامه اجرایی یاد شده اضافه می گردد:
ماده 20- تمدید قرارداد مراکزواگذار شده درسالهای قبل بلامانع بوده و همچنین تعمیرات اساسی مراکز واگذار شده با تشخیص سازمان بهزیستی و در صورت عدم قصور استفاده کنندگان مراکز واگذاری از محل اعتبارات عمرانی سازمان بهزیستی تامین می گردد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16561
تاریخ تصویب :
1380/09/28
تاریخ ابلاغ :
1380/10/12
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان بهزیستی كشور
موضوع :