جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


نقل از روزنامه رسمی شماره 16563 مورخ پانزدهم دیماه 1380

شماره ه/79/384 25/7/1380
تاریخ 21/5/1380 شماره دادنامه 174 کلاسه پرونده 79/384

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصرحات مادتین 6 و8 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 متضمن ضرورت استخدام آزمایشی مشمولان آن قانون با پرداخت حقوق و فوق العاده شغل از تاریخ شروع به تحصیل درواحدهای آموزشی مربوط و استخدام رسمی و قطعی آنان پس از فراغت ازتحصیل در صورت نیاز وزارت آموزش و پرورش وتائید صلاحیت متعهدین مزبور است. بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 10/5050/620 مورخ 18/8/1379 معاون برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام قطعی آنان مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیار واحد دولتی مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاونت قضائی دیوان - مقدسی فرد

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم معصومه پوررجب
موضوع شکایت وخواسته :ابطال قسمتی ازبخشنامه شماره 10/5050/620 مورخ 18/8/1379 معاون برنامه ریزی ونیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، دربخشنامه شماره 10/505/620 مورخ 18/8/1379 معاون برنامه ریزی ونیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از صدورحکم استخدام قطعی کلیه فارغ التحصیلان متعهد خدمت دبیری سهمیه دوره متوسطه از آغاز سال تحصیلی 80-79 اجتناب نموده است در صورتی که اینجانب از سال 1375 تا مردادماه 1379 به آموزش و پرورش استان تعهد داده و حقوق دریافت نموده ام با توجه به اینکه بر طبق قانون استخدام کشوری پس از پایان دوره آموزشی که مدت آن 6 ماه تا دوسال است و نیز طی کردن مراحل گزینش مستخدم خودبه خود رسمی می شود و حکم استخدام قطعی صادر می شوداما به موجب بخشنامه ذکر شده از طرف وزارت آموزش و پرورش تا کنون چنین اقدامی صورت نگرفته بلکه مانع از آن نیز شده است.
بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/2218/810 مورخ 27/3/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 10/236/620 مورخ 28/1/1380 دفتر هماهنگی و تلفیق طرحها و برنامه های وزارت آموزش و پرورش نموده است. درنامه مزبور آمده است ، 1-پذیرش دانشجو در رشته های دبیری و ستاره دار و اخذ تعهد خدمت و صدور حکم استخدام آزمایشی برای آنان براساس مفادقانون متعهدین خدمت صورت می پذیرد و در متن قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن الزامی به اخذ مجوز قبلی از سازمانها و مراجع دیگر برای این کار نشده است. 2- بند(8) قانون مذکور آموزش وپرورش می بایست پس از فراغت از تحصیل آن دسته از دانشجویان متعهدخدمت که به خدمات آنان نیاز دارد را مشغول به کار نموده و حکم استخدام قطعی آنان را صادر نماید. علی القاعده و بر اساس مفاد قانون مذکور استانها می بایست احکام استخدام قطعی فارغ التحصیلان یادشده که قریب به 4سال با حکم استخدام آزمایشی حقوق دریافت کرده اندرا در آستانه سال تصحیلی جدید صادر می نمودند، لکن از بابت همراهی با سیاستهای استخدامی دولت و با توجه به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور(وقت ) مطابق صورتجلسه پیوست متعهد به تامین حداقل 8100 ردیف استخدامی برای این گروه از فارغ التحصیلان شده بود و دریافت مجوز استخدامی برای این گروه ازفارغ التحصیلان شده بود و دریافت مجوز استخدامی برای تبدیل وضع آنان قریب و دست یافتنی می نمود، در بند2 بخشنامه شماره 10/505/620 مورخ 18/8/1379 به استانها اجازه داده شده اینگونه افراد راعجالتا" به صورت حق التدریس به کارگیرند تا پس از دریافت مجوز ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به صدور احکام استخدام قطعی آنان از چتاریخ اشتغال اقدام شود. 3- اینک علیرغم سپری شدن (7) ماه از سال تحصیلی متاسفانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی از صدور مجوز تبدیل وضعیت متعهدین خدمت مذکور از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی خودداری نموده وعدم تحقق این امر تاثیرات منفی قابل ملاحظه ای بر روی کارآئی آنان داشته است. خاطرناشن می سازد دلیل عمده سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای عدم اختصاصی ردیف استخدام جهت فارغ التحصیلان مذکور محدودیتهای برنامه سوم توسعه عنوان می شود، حال آنکه پذیرش این گروه از متعهدین در سالهای قبل از برنامه سوم صورت گرفته و علی الاصول محدودیتهای برنامه سوم توسعه نباید این موضوع را در برگیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان وبا حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
174
تاریخ تصویب :
1380/05/21
تاریخ ابلاغ :
1380/10/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :