جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره 42184/ت 25701ه 2/10/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 28/9/380 بنا به پیشنهاد شماره 100902 مورخ 14/9/1380 وزارت کار وامور اجتماعی و به استناد ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343 - تصویب نمود:
آقای محسن خواجه نوری به عنوان نماینده وزارت کار وامور اجتماعی در هیات حمایت از صنایع ، موضوع ماده (1) قانون یاد شده تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16563
تاریخ تصویب :
1380/09/28
تاریخ ابلاغ :
1380/10/15
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :