جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.شماره 44935/ت 25719ه 4/10/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار وامور اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- منابع وام قرض الحسنه قابل اعطاء موضوع این آئین نامه عبارت است از هفتاددرصد(70%) سپرده های آزاد قرض الحسنه جذب شده توسط سیستم بانکی کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.
ماده 2- تسهیم استانی این منابع شامل سهم مناطق توسعه نیافته ، روستایی و شهری با توجه به اهداف مندرج در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت اشتغالزایی و در چارچوب اهداف توزیع استانی تسهیلات اعتباری بند(ج ) تبصره (3) قوانین بودجه سنواتی کل کشور، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید شورای عالی اشتغال انجام می پذیرد.
ماده 3- متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی ) استفاده ازتسهیلات قرض الحسنه سهمیه هر استان ، با پیشنهاد اداره کل کار وامور اجتماعی استان و تصویب کار گروه اشتغال استان به بانک عامل معرفی می گردند.
ماده 4- متقاضیان زیر جهت دریافت تسهیلات در اولویت می باشند:
الف - بیکاران جویای کار0
ب - اشخاص حقوقی ساکن در روستاها و شهرهای کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصتهای جدید شغلی در روستاها و شهرهای کوچک 0
ج - زنان بکیار سرپرست خانوار0
د - حرفه آموختگان فنی وحرفه ای دولتی وغیردولتی.
ه - تشکلهای تعاونی که از بیکاران جویای کار ثبت نام شده کاریابیهای دولتی و غیر دولتی تشکیل می گردد.
و - اشخاص حقوقی غیر دولتی که بیکاران جویای کار ثبت نام شده کاریابیهای دولتی و غیر دولتی را به کار می گیرند.
تبصره - ایثارگران ( به استناده ماده 57 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ) دارای شرایط فوق در استفاده ازاین تسهیلات در اولویت می باشند.
ماده 5- حداکثر تسهیلات قابل پرداخت به هر متقاضی سی میلیون (30000000) ریال است.
ماده 6- این تسهیلات صرفا" به منظور ایجاد فرصتهای شغلی و حتی الامکان با استفاده از روش فروش اقساطی مواد اولیه وابزار کار در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار می گیرد که بنا به تایید کار گروه اشتغال استان قبلا" از تسهیلات تکلیفی (تبصره 3) سیستم بانکی استفاده ننموده باشند.
ماده 7- اعطای تسهیلات به متقاضی (اشخاص حقیقی وحقوقی ) در چارچوب ضوباط این آئئن نامه فقط یرای یک بار و با تایید کار گروه اشتغال استان امکانپذیر خواهد بود.
ماده 8- پرداخت این تسهیلات براساس اصل اعتماد واتخاذساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل یا هر نحو ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند، انجام می پذیرد.
ماده 9- کارمزد این تسهیلات توسط شورای پول و اعتبارتعیین می گردد.
ماده 10- مدت بازپرداخت این تسهیلات با لحاظ دوره تنفس معقول (حداکثر12ماه ) حداکثر چهارسال تعیین می گردد.
ماده 11- بانکها مکلفند هر شش ماه یکبار، آمار تسهیلات یادشده را به بانک مرکزی اعلام نمایند تا به صورت شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (جهت گزارش به مجلس شورای اسلامی ) و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام گردد.
ماده 12- در صورتی که بانکها مطالبات معوق از بابت اعطای این تسهیلات داشته باشند، مانده مطالبات یاد شده در لوایح بودجه سنواتی منظور خواهد شد. این اختیار نافی وظایف بانکهادر وصول مطالبات معوق نخواهدبود.
ماده 13- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمانها و به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهند. در این آموزشها تکیه بااستفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی یک اصل قلمداد خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16563
تاریخ تصویب :
1380/09/28
تاریخ ابلاغ :
1380/10/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :