جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


بسمه تعالی
بتاریخ 28/6/77 پرونده کلاسه 77/1312/451
شماره دادنامه 28/6/77-826
مرجع رسیدگی شعبه 1312 دادگاه عمومی تهران
خواهان : لیلی ...
خوانده : رسول ....
خواسته : تقاضای فسخ و ابطال وکالت نامه
گردشکار دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت بصور رای مینماید.
رای دادگاه
خواسته خواهان صدور حکم بر فسخ وکالت نامه رسمی 408 مورخه 5/3/76 دفترخانه شماره 376 تهران در خصوص انجام امور مربوط به ملک قطعه 27 از پلاک 74/4021 بخش یازده تهران به طرفیت خوانده نظر به اینکه تقاضای خواهان مبنی بر فسخ وکالت نامه متضمن اعلام صحت قرارداد مورد دعوی است . زیرا حق فسخ در خصوص معامله ای است که صحیحاً انجام شده و در دعوی حاضر دلیلی که فساد قرارداد مورد دعوی را اثبات کند ارائه نشده و اضافه بر آن بموجب یک فقره قرارداد عادی مورخه 4/4/65 که مصون از تعرض و ایراد باقیمانده حقوق خواهان نسبت به ملک مزبور به غیر انتقال یافته و تنظیم وکالتنامه مزبور جهت تسهیل در انتقال حقوق مزبور بوده که اعلام بی اعتباری آن موجب اضرار به غیر است که بموجب اصل چهلم قانون اساسی چنین اعمال حقی نمیتواند مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و علاوه بر آن خواهان در وکالتنامه موصوف حق عزل وکیل را برای مدت سی ماه از تاریخ 5/3/76 از خود سلب کرده که این زمان منقضی نشده و چنین سلب حقی قابل پذیرش و واجد اعتبار است و درمانحن فیه دلیلی مبنی برزوال آن ارائه نشده مستنداً بمواد 959 و 679 و 660 و 656 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می شود .
رئیس شعبه 1312 دادگاه عمومی تهران –ابراهیم خانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
826
تاریخ تصویب :
1377/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :