جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


بسمه تعالی
بتاریخ 17//12/76 پرونده کلاسه 76/1312/391و96 شماره دادنامه 219و218
مرجع رسیدگی شعبه 1312 دادگاه عمومی تهران
خواهان : روزبه ...
خوانده : علی ....
خواسته : تقابل
گردشکار – خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقددیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیرتشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای می نماید.
رای دادگاه
خواسته خواهان در پرونده شماره 76/96 این دادگاه مطالبه مبلغ سه میلیون ریال خسارت وارده به اتومبیل شماره 89543 تهران ع موضوع یک فقره سند عادی مورخه 4/7/76بطرفیت خوانده به انضمام خسارات دادرسی است ، متعاقباًخوانده دعوی اصلی با تسلیم دادخواستی دعوی متقابل مبنی بر مطالبه مبلغ یک میلیون ریال هزینه تعمیر اتومبیل یاد شده فوق با احتساب هزینه دادرسی علیه خواهان دعوی اصلی مطرح کرده که تحت شماره 76/391 ثبت و مورد رسیدگی واقع گردیده است
1- نظر به اینکه قرادداد عادی مستند دعوی اصلی مصون از ایراد و تعرض باقیمانده و متداعین انعقاد و پایبندی به آن را ضمن طرح دعوی و مدافعات به عمل آمده مورد تصریح قرار داده و اینکه محتوی قرارداد مزبور اشعار بر وقوع عقد بیع پیرامون خودروی موصوف در قبال دریافت و مبادله مبلغ پانزده میلیون و دویست هزار ریال داشته و مطالبه مبلغ خواسته از سوی خواهان محمول بر مطالبه ارش مبیع است و با توجه به اینکه تاریخ انعقاد قرارداد مزبور (4/7/76) با وصف عادی بودن آن بین طرفین معتبر است و با این وصف خواهان دعوی بر فرض صحت ادعای وی مبنی بر ترکیدگی سیلندر اتومبیل هنگام مبادله به فوریت اقدام به طرح دعوی و اعمال اختیارات قانونی نکرده است و اضافه بر آن شرح متمم قرارداد فوق الاشاره که در تاریخ 20/7/76 انشاء گردیده بایع از کلیه عیوب تبرّی کرده است و تصرف بعدی خواهان در بیع حکایت از رضای وی به معامله و کیفیت اخیر بیع دارد. علیهذا دادگاه دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص داده و مستنداً به وحدت ملاک ماده 403 و مواد 13 و436 و450 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید.
2- در خصوص دعوی تقابل مطرح شده نظر به اینکه به موجب نظریه کارشناس انتخابی از سوی دادگاه در پرونده شماره 76/96 وجود عیب در بیع از حیث ترکیدگی سیلندر خودرو هنگام انعقاد قرارداد اولیه محرز بوده که اعتراضی به این نظریه وارد نشده و مبلغ خواسته بجهت رفع عیب خودرو توسط خواهان دعوی اخیر هزینه گردیده و این عمل جزء تعهدات مشارالیه برای رفع عیب بوده و به این کیفیت ذمه خوانده دعوی متقابل مشغول نیست تا توجیه قانونی برای استرداد آن ارائه کرده ، مضافاً اینکه قید تحویل به سلامت خودرو از سوی خواهان دعوی تقابل بخوانده در قرارداد مورخه 20/7/76 موخر بر انعقاد قرارداد اولیه ظهور در معیب بودن مبیع داشته و بایع در قرارداد اولیه از کلیه عیوب یا عیب مورد نظر خوانده دعوی تقابل تبری نجسته و استرداد مبلغ خواسته بر خواهان تعادل قراردارد را بدون مجوز قانونی بر هم میزند علیهذا بنظر دادگاه دعوی مطروحه متکی به دلیل اثباتی نیست و مستندا ًبماده 1257 قانون مدنی بر بی حقی خواهان در دعوی حاضر اظهار نظر میشود. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان است.
رئیس شعبه 1312 دادگاه عمومی تهران –ابراهیم خانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
219
تاریخ تصویب :
1376/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :