جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


بسمه تعالی
بتاریخ 9/4/77 پرونده کلاسه77/1312/157و
77/1312/165 شماره دادنامه458و455
مرجع رسیدگی شعبه 1312دادگاه عمومی تهران
شاکی : مسعود ...
متهم : جهانگیر ...
اتهام : سرعت غیر مجاز
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
بررسی گزارش شماره 0690351- کارشناس تصادفات راهنمائی و رانندگی تهران مینی بوس شماره 19293- ناجا برانندگی جهانگیر محرمی فرزند بروجاله بلحاظ عدم رعایت سرعت مطمئنه با اتومبیل شماره 46468- تهران 25 در تاریخ 27/1/77 برخورد کرده و باعث ایجاد خسارت مالی شده است. نظر به اینکه تخطی از سرعت مجاز وفق ماده 113/193 آئین نامه راهنمائی و رانندگی واجد مجازات بوده و بموجب بند یک جدول جرائم موضوع ماده 2 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات واخذ جرائم رانندگی کیفر آن پرداخت پنجاه هزارزیال جزای نقدی است. دادگاه آقای جهانگیر محرمی فرزند بروجاله در این خصوص متخلف تشخیص داده و حکم بر محکومیت وی بپرداخت مبلغ پنجاههزار ریال جزای نقدی بصندوق دولت صادر و اعلام میکند. همچنین در خصوص دادخواست تسلیمی از سوی زیان دیده آقای مسعود یزدانی راد مبنی بر صدور حکم بر محکومیت خوانده آقای (جهانگیر محرمی ) بپرداخت مبلغ دو میلیون و ششصد و شصت هزار ریال بابت ایراد خسارت بر اتومبیل مشارالیه بشماره 46468-تهران 25 نظر به اینکه گزارش کارشناس تصادف راهنمائی و رانندگی که مصون از اعتراض و ایراد باقیمانده حکایت از برخورد بلاواسطه در اتومبیل بجهت نقض مقررات از سوی خوانده داشته و با احراز مسئولیت کیفری خوانده و اینکه خسارات وارده بر اساس نظریه کارشناس منتخب سه میلیون و دویست هزار ریال تعیین گردیده که با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی ندارد ،به آن ایرادی نیز وارد نشدهاست ، با احراز مسئولیت خوانده در تدارک خسارت وارده دادگاه دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص داده ومستنداً بماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دو میلیون وششصدوشصت هزار ریال در حق خواهان صادرواعلام میکند رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است.
رئیس شعبه 1312دادگاه عمومی تهران –ابراهیم خانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
458
تاریخ تصویب :
1377/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :