جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


بسمه تعالی
بتاریخ : 18/3/76 پرونده کلاسه :188/75-1183و1035 شماره دادنامه 354-12/3/76
مرجع رسیدگی شعبه : 188 دادگاه عمومی تهران .
خواهان : نصرت اله بیگلری افشار بوکالت خانم ثریا حسن پور
خوانده : حسن ملک نژاد فرزند محرم
خواسته : صدور چک بلامحل
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت تصدور رای مینماید.
رای دادگاه
1 ـ در پرونده شماره 75/188/1035 آقای حسن ملک نژاد فرزند محرم حسب شکایت آقای محمدرضا کردمیلکاشانی مبنی بر اصدار یکفقره چک پرداخت نشدنی بشماره 388784 مورخ 25/6/75 بمبلغ سی و پنج میلیون ریال از حساب جاری شماره 5599 بانک ملی ایران شعبه امامزاده حسن تحت تعقیب واقع که نظر به اعلام گذشت کتبی شاکی مستنداً بماده 12 قانون صدور چک قرار موقوفی تعقیب متهم صادرو اعلام میشود .
2- در پرونده شماره 75/1185 آقای نصرتاله بیگلری افشار بوکالت ازسوی خانم ثریا حسن پور شاطر شکایتی علیه آقای حسن ملک نژاد فرزند محرم تسلیم و توضیح دادهاست که متهم یک طغری چک شماره 103535- مورخ 8/6/75 بمبلغ سه میلیون و ششصدو نودهزار ریال از حساب جاری فوق الاشاره صادر و با مراجعه به بانک محال علیه بجهت کسر موجودی وجه چک پداخت نشدهاست. نظر به شکایت مطروحه و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که حکایت از تعلق حساب جاری به متهم و عدم پرداخت وجه چک موصوف داردواینکه دفاع متهم مبنی بر امانی بودن چک متکی بدلیلی نیست . مضافاً اینکه چک در وجه حامل صادر گردیده و به این اعتبار وجه آن از دارائی متهم خارج و متعلق حق غیر است که ترتب حقوقی بنفع متهم بر وجه مزبور محتاج دلیلی است که مشارالیه از ارائه آن عاجز بوده و اینکه پرداخت وجه چک دارنده با حسن نیت آن قانوناًملحوظ و دلیلی که عدم استحقاق شاکیه برای طرح شکایت را مدلل سازد مفقود است . بزهکاری متهم احرازو نظر به اینکه عمل متهم از مصادیق جرم صدور چک پرداخت نشدنی است مستنداً بمواد 3 و2 قانون صدور چک وی را به تحمل ششماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ نهصد و دوازده هزارو پانصد(500/912 ریال ) بابت جزای نقدی معادل یک چهارم کسر موجودی چک موصوف هنگام ارائه به بانک محال علیه محکوم مینماید. رای صاده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ دادرس شعبه 188 دادگاه عمومی تهران –ابراهیم خانی
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
354
تاریخ تصویب :
1376/03/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :