جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


بتاریخ 7/2/76 کلاسه پرونده 74/198/572
شماره دادنامه 137
مرجع رسیدگی شعبه 198 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضائی یافت آباد
نام متهم : فرهاد حبیب زاده (متواری )
نام شاکی : خانم شهلا منصوری
موضوع اتهام : جعل چک
رای دادگاه
در این پرونده حسب شکایت بانک تجارت آقای فرهاد حبیب زاده فرزندحسن باتهام جعل یک فقره چک بانکی بشماره 300143 عهده بانک تجارت شعبه سه راه آذری تحت تعقیب واقه که بموجب اظهار نظر شماره 1747/خ74/897-65-143 مورخ 1/8/74 اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مندرجات چک مزبور از حیث تغییر و دوباره نویسی مبلغ نهصدهزار ریال به نه میلیون ریال و عدد -/9000000 ریال به -/90000000 مورد جعل واقع که با وصف ابلاغ وقت و موضوع رسیدگی در روزنامه و انتشار آن مشتکی عنه در جلسه رسیدگی حاضرنشده و لایحه ای نیز ارسال ننموده تا مشعر بر برائت وی باشد . علیهذا با عنایت به مطالب عنوان شده دادگاه بزهکاری وی را احراز با تحقق عنصر مادی جرم مزبور بنحو فوق و اقدام مشتکی عنه جهت دریافت وجه چک مجعول که حکایت از قصد و عمد مشارالیه دارد با انطباق اعمال وی با ماده 29 قانون تعزیرات ( با توجه به زمان وقوع جرم) و رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مرتکب از جهت انجام بزه جعل به تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث استفاده از سند مجعول شصت ضربه شلاق محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه است.
دادرس شعبه 198 دادگاه عمومی تهران – ابراهیم خانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
137
تاریخ تصویب :
1376/02/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :